BOZPforum.cz - logo

Inspektorát práce - kontrola BOZP a zkušenosti s ní

Autor příspěvku:
Datum publikování:
29. 6. 2019
Hodnocení:
5 / 5

Nahlásil se u vás ve firmě oblastní inspektorát práce (OIP) k provedení kontroly BOZP a vy jste teď v rozpacích z toho, jak to vše bude probíhat a jak to dopadne? Chcete předejít případným komplikacím a na kontrolu být připraveni? Chcete se vyhnout případným sankcím? Pak je tento článek určený právě vám.

Jak dlouho dopředu se inspektorát práce ke kontrole BOZP hlásí?

Inspektoři se obvykle hlásí dvěma způsoby. Buď vám zašlou oznámení do datové schránky nebo zkrátka zavolají na kontaktní telefon, který máte uvedený na webu. Zpravidla nejde o žádné vyjednávání, ale dostanete pouze oznámení, kterého dne a v kolik hodin kontrola proběhne a na co bude zaměřena. Inspektorát práce totiž kontroly dělí na tzv. kontroly pracovněprávních vztahů (pracovní smlouvy, náplň práce, pracovní doba, přestávky v práci, dovolené apod.) a kontroly BOZP. Dále se budeme věnovat jen kontrolám BOZP.

Oznámení zpravidla přijde tři dny předem. Může se ale stát, že oznámení dostanete v pátek s tím, že kontrola se uskuteční v pondělí.

Věřte ale, že oznámení předem je jen dobrá vůle inspektorů a tito klidně mohou zaklepat či zazvonit u dveří kdykoliv a kontrolu zahájit bez předchozího varování!

Ředitel společnosti má dovolenou - kontrolu odložíme

Velmi častá výmluva zaměstnavatelů je na dovolenou. Snaží se termín kontroly posunout s tím, že odpovědné osoby čerpají dovolenou. Toto může, ale také nemusí zabrat. Záleží na konkrétním inspektorovi, na stylu vaší komunikace a důvěryhodnosti. Navíc, dovolená se dá snadno ověřit a nezapomeňte, že inspektorát práce může kontrolovat i pracovněprávní vztahy!

A pokud je statutární zástupce společnosti skutečně na dovolené, ani toto není překážkou.

Inspektor má ze zákona pravomoc kontrolu zahájit, pokud je přítomna jakákoliv osoba vykonávající nebo zabezpečující činnost, která je předmětem kontroly. Stačí tedy jakýkoliv řadový zaměstnanec.

Kolik času kontrola OIP zabere?

Kontroly zpravidla začínají v 8 nebo 9 hodin ráno. Trvají dle potřeby. U společností s méně rizikovými pracemi a činnostmi a menšími pracovišti v řádu jednotek hodin u větších a rizikovějších to může být celý den, tedy např. až do 15:00 nebo často i více dnů za sebou. Kontrolu musíte strpět bez ohledu na to, jak svou práci zrovna stíháte či nestíháte.

Jak kontrola inspektorátu práce probíhá?

Inspektor přijde, představí se a prokáže se vám služebním průkazem. Tím zahájí kontrolu. Záleží na konkrétním inspektorovi. Některý chce raději projít administrativní část a následně provést fyzickou prohlídku pracovišť, jiný to chce přesně naopak.

Fyzická kontrola pracoviště

Pro fyzickou kontrolu pracovišť si inspektor vyžádá doprovod. Osoba by měla být znalá pracovišť a problémů na nich. Měla by znát zařízení, technologie, procesy a osoby a být schopna podávat relevantní odpovědi. To může celou kontrolu značně urychlit. Pokud máte vlastní odborně způsobilou osobu v prevenci rizik - "bezpečáka", pak je ideální, pokud se kontroly OIP také účastní.

Inspektor se při fyzické kontrole seznamuje s vašimi pracovišti, pracemi, stroji, technickými zařízeními, přístroji, nářadím. Při tom hledá rizika a sleduje přijatá bezpečnostní opatření. Sleduje, zda jsou na pracovištích dodrženy požadavky právních a ostatních předpisů BOZP.

Někteří inspektoři jsou více odborně zaměřeni na konkrétní oblast. Např. na elektrická zařízení, zdvihací zařízení, dopravu apod. Ty pak logicky zajímá především tato konkrétní oblast. O to se jí ale věnují důkladněji.

Jaké jsou nejčastější závady, které inspektoři na pracovištích nacházejí, se můžete dočíst v dřívějším článku, zde na BOZPforum.cz:

Nevhodné použití prodlužovacích přívodů

BOZP a PO na pracovišti – praktické tipy a rady

Zjistěte, jaké jsou nejčastější závady BOZP a PO na pracovištích, bez ohledu na obor činnosti. Poučte se z nich a vyvarujte se tak úrazům a sankcím.

Inspektor si často pořizuje důkazní fotodokumentaci. O tomto vás předem spraví.

A za co se tedy ukládají sankce?

Možná se ptáte, co už je závada na uložení sankce a co ještě nikoliv? Na to ale spolehlivou odpověď nedostanete. Vždy záleží na konkrétním inspektorovi a na rizikovosti vašich prací a zejména také na tom, kolik závad se celkově najde a jaký je váš přístup k BOZP.

Pokud ale chcete praktický příklad, není to tak dávno, co byla menší firmě o cca 15-ti zaměstnancích s vlastním pracovištěm uložena sankce 60 000 Kč za následující zjištění:

  1. U regálu ve skladu chyběl jeden pojišťovací čep. Všechny ostatní byly v regále řádně použity. Tento jeden chybějící se našel pod regálem. Zřejmě při manipulacích vypadl.
  2. V regále byla uložena poškozená EUR paleta s materiálem. Materiál byl lehký, paleta byla poškozena jen mírně, z praktického hlediska nevýznamně pro bezpečnost. Skladníci o poškození věděli a při expedici měla být paleta vyřazena.
  3. Paleta byla uložena u expedičních vrat takovým způsobem, že její menší část zasahovala do stanovené a na podlaze vyznačené komunikace. Komunikace byla široká 3 m. Ve skladu v tu dobu pracovali dva zaměstnanci. Ze skladu vedou celkem 4 únikové cesty. Pro paletu ještě v době kontroly přijel dopravce a byla expedována.
Pojišťovací čep regálu
Pojišťovací čep regálu, který vypadl

Další příklad je firma, u níž byl zjištěn otevřený elektrický rozvaděč ve výrobní hale. Šlo o starší typ. Pod krytem byly přístupné i živé části. Sankce 50 000 Kč. Otevřený byl z důvodu, že údržba prováděla servisní úkony na stroji.

Sankce 20 000 Kč byla uložena zaměstnavateli, u nějž na mobilním schodišti chybělo ochranné zábradlí a dále byly zjištěny některé chybějící bezpečnostní tabulky.

Naproti tomu za stejný prohřešek, tedy chybějící zábradlí mobilního schodiště a několik dalších, drobnějších závad, byla jinému zaměstnavateli uložena sankce 150 000 Kč. Záleží region od regionu, inspektor od inspektora.

Kontrola vedené dokumentace a dokladů BOZP

Mohli bychom zde zdlouhavě vyjmenovávat jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem kontroly. Ale přehled dokumentace, kterou musí každý zaměstnavatel vést, byl podrobně sepsán v dřívějším článku, který můžete využít jako checklist. S výjimkou dokumentace požární ochrany, mohou inspektoři OIP skutečně kontrolovat všechny, v článku uvedené dokumenty.

Inspektoři kontrolují nejen, zda máte dokument k dispozici, ale často i jeho obsah, zda splňuje požadavky právních předpisů a odpovídá rizikům na pracovištích.

Dokumentace BOZP
Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP – jaké druhy dokumentů musíte mít?

Velký přehled dokumentace BOZP, kterou musí vést každý zaměstnavatel. Nenechte si ujít obsáhlý článek plný zásadních informací. Objevte vaše povinnosti!

Nedá se říct, které dokumenty jsou důležitější. Důležité jsou všechny stejně. Každý jeden dokument hraje svou důležitou roli v BOZP. Každý jeden dokument tvoří článek řetězu, který jako celek, při dobrém mazání (=při řádné a kontinuální péči), řádně šlape.

Z praxe ale nutno konstatovat, že největší sankce se ukládají v případě, kdy chybí doklady o prováděných revizích, kontrolách a údržbě technických zařízení.

Jak kontrola OIP končí?

Jakmile inspektor prověří vaše pracoviště, i vámi vedenou dokumentaci BOZP, shrne průběh kontroly, seznámí vás stručně se zjištěnými závadami a nedostatky, spíše výjimečně vás informuje o možné výši sankce a poučí vás o způsobu, době a předání protokolu o provedené kontrole.

Ten zpravidla obdržíte do datové schránky. Někteří inspektoři vám jej přijedou předat osobně. To už se nemusíte obávat, opravdu jde při této následné návštěvě jen o formální předání protokolu do vašich rukou.

Pokud jsou v protokole uvedeny závady, pak se s těmito musíte vypořádat a odstranit je. Inspektorát práce někdy požaduje, abyste ho o odstranění závad vyrozuměli. Např. písemným prohlášením, případně doplněným o fotodokumentaci.

Závady rozhodně odstraňte. Inspektorát práce může kdykoliv provést dohlídku nebo opakovanou kontrolu. Pokud se opakovaně zjistí stejná závada, riziko sankce je o to vyšší a rovněž výše sankce, může být mnohem vyšší.

Proto platí, že v případě, kdy se u vás nahlásí inspektorát práce ke kontrole a vy tušíte, že u vás již dříve byl, dohledejte původní protokol, zjistěte, jaké závady byly dříve objeveny a zajistěte, aby se tyto neopakovaly!

Nesouhlasíme s výší sankce

Pokud vám byla uložena sankce a vy s její výší nesouhlasíte, pak máte možnost podat odpor. Ideální je, pokud tak učiníte ve spolupráci s právníkem, abyste dodržely všechny formální povinnosti dané správní řádem.

Také je dobré, abyste si uvědomili, že horní hranice sankce, kterou vám může inspektorát práce uložit, je 2 000 000 Kč! Pokud jste tedy obdrželi sankci 20 000 Kč, dá se říct, že k vám byl inspektorát velmi "milý." V případě, že podáváte odpor kvůli sankci např. 40 000 Kč, vše dopředu důkladně zvažte. V rámci správního řízení by sice sankce již navýše být neměla (viz např. tento článek), ale občas se může vyplatit trocha pokory, uznání chyby, poučení se a zlepšení stavu.

Pokud již podáváte odpor, pak by měl být oprávněný. Měly byste mít v rukou pádné argumenty, proč by vám sankce měla být odpuštěna nebo snížena. Argumenty se vymyslet dají, ale je to obtížné. Pokud např. chcete argumentovat svou horší finanční situací, pak si připravte kompletní výpisy z účtů a daňová přiznání.

Na zázračné dohledání chybějících dokumentů, zpravidla OIP příliš neslyší.

Jak často inspektorát práce kontroly provádí?

Dle informací poskytnutých přímo od inspektorů, se kontroly zaměřují na nově vzniklé subjekty a dále je snaha, každého zaměstnavatele kontrolovat nejméně 1 x 3 roky.

Kromě toho ale probíhají také kontroly na udání. I v případě anonymního podnětu, pokud má všechny náležitosti, musejí inspektoři kontrolu u zaměstnavatele provést. Bohužel se tak inspektorát práce stává zbraní zhrzených zaměstnanců nebo ubohé konkurence.

Inspektoři práce rovněž provádějí kontroly po nastalých pracovních úrazech. Zpravidla až těch vážných (hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance v nemocnici 5 a více dnů) a smrtelných.

Kterým zákonem se inspektorát práce řídí?

Práva a povinnosti inspektorátu práce a rovněž také informace o možných přestupcích a správních deliktech, jsou upraveny zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v účinném znění.

Byl u vás již inspektorát práce na kontrole BOZP

Zažili jste již kontrolu OIP? Jak jste dopadli? Podělte se o své zkušenosti s ostatními a pomozte jim tak. Napište, jaké závady byly zjištěny. Sdělte nám, jaká vám byla uložena sankce.

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Ing. Vít Hofman

Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
Odběry
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2020
Vytvořeno k záchraně životů!
1
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram