BOZPforum.cz Magazín Logo

Druhy školení bezpečnosti práce (BOZP)

Autor příspěvku:
Datum publikování:
13. 7. 2019
Hodnocení:
5 / 5

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Jakmile zaměstnavatel vytvoří systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanoví jasná pravidla a opatření, která mají za cíl zabránit negativnímu působení rizik na pracovištích, přichází ten správný čas, se všemi pravidly seznámit zaměstnance. Jaká školení jim ale zajistit? Tento článek si klade za cíl tuto otázku objasnit a přinést pokud možno komplexní přehled všech školení, která musí zaměstnavatel svým zaměstnancům zajišťovat nebo u kterých je toto zajištění minimálně doporučené.

O tom, s jakými problémy se při školeních BOZP můžete setkat, pojednává podrobně dřívější článek.

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

 • Doporučený školitel: OZO BOZP + vedoucí zaměstnanec.
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

Jde o spíše obecněji definovanou povinnost zaměstnavatele, zajistit všem zaměstnancům školení, při kterém je seznámí s relevantními právními a ostatními předpisy BOZP, které se vztahují k jimi vykonávané práci a rizikům práce. Pod tuto povinnost se může schovat většina dílčích školení.

Školení se v praxi často označuje jako tzv. obecně závazné školení a dělí se na školení zaměstnanců a školení vedoucích zaměstnanců.

Školení se provádí před započetím práce zaměstnance a dále v zaměstnavatelem stanovené periodě nebo v případě podstatných změn pracovních podmínek nebo předpisů. U školených musí proběhnout ověření znalostí.

Školení o práci v hluku

 • Doporučený školitel: OZO BOZP.
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

Školení zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s expozicí ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h překračuje 80 dB, nebo práci spojenou s expozicí jiným druhům hluku, jehož hodnoty překračují jejich přípustný expoziční limit, musí obsahovat zejména informace o:

 1. správném používání výrobních prostředků, zařízení a pracovního nářadí,
 2. zdrojích hluku na pracovišti,
 3. druhu a účincích daného hluku a jeho přípustných expozičních limitech,
 4. výsledcích měření hluku,
 5. opatřeních přijatých k omezení úrovně míry a doby expozice hluku,
 6. správném používání osobních ochranných pracovních prostředků,
 7. vhodných pracovních postupech stanovených k minimalizaci expozice hluku,
 8. postupech při zjištění možného poškození sluchu,
 9. účelu lékařských preventivních prohlídek zajišťovaných poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Pozor. Školení není určeno výhradně zaměstnancům, kteří vykonávají rizikové práce kategorie 2R, 3 nebo 4 z hlediska hluku (“práce nad 85 dB).

Školení zaměstnanců o používání poskytnutých osobních ochranných pracovních prostředcích

 • Doporučený školitel: Vedoucí zaměstnanec (v případě OOPP složité konstrukce nebo OOPP, které přímo chrání před smrtí zaměstnance, osoba dostatečně znalá konstrukce a způsobů použití těchto OOPP – např. instruktor prací ve výškách).
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

Nařízení vlády pouze konstatuje povinnost, že zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Ideální je tedy provést seznámení s hodnocením rizik a návrhem opatření, které vedlo k rozhodnutí o nutnosti používat OOPP a dále zaměstnance seznámit s návodem k použití konkrétních OOPP.

Školení zaměstnanců, kteří řídí firemní osobní vozidla, tzv. “školení řidičů referentů”

 • Předpisy: Není přímo vyžadováno právními předpisy.
 • Školitel:
 • Perioda:

 • Doporučený školitel: OZO BOZP.
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

Žádný právní předpis přímo nevyžaduje, aby zaměstnavatel organizoval školení řidičů osobních firemních vozidel. Povinností zaměstnavatele však je, školit zaměstnance o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Pokud tedy zaměstnanec řídí firemní vozidlo, měl by v rámci školení o právních a ostatních předpisech být proškolen i o předpisech vztahujících se k této činnosti – tedy např. o dopravních předpisech nebo seznámen s místním provozním bezpečnostním předpisem zaměstnavatele, kterým upravuje bezpečné provozování dopravy dopravními prostředky a v neposlední řadě také s návodem k obsluze konkrétního vozidla.

Ideální je, pokud si zaměstnavatel interními předpisy stanoví požadavky na školení. Vše ale záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, za což si také nese odpovědnost.

A kartičky řidiče, jakož to doklad o školení, které stále některé firmy vydávají? Tak ty jsou opravdu jen přežitkem.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

 • Doporučený školitel:
 • Doporučená perioda:

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů se organizuje pro řidiče vozidel zařazených do skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E a zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

Školení obsluh motorových manipulačních vozíků

 • Předpisy: Není přímo vyžadováno právními předpisy.
 • Školitel:
 • Perioda:

 • Doporučený školitel: Osoba znalá problematiky vozíků.
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

I v případě motorových manipulačních vozíků, včetně vysokozdvižných vozíků, platí podobná situace, jako u řidičů “referentů.” Žádný právní předpis přímo neukládá povinnost školit.

Školení je nutné organizovat jen s ohledem na požadavek Zákoníku práce, tedy proškolit zaměstnance o právních a ostatních předpisech, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Mezi tyto předpisy patří zejména příslušné ČSN, místní provozní bezpečnostní předpis zaměstnavatele, kterým upravuje bezpečné provozování dopravy dopravními prostředky a v neposlední řadě, dost možná nejdůležitější předpis – návod výrobce k obsluze a údržbě vozíku.

Ideální je, pokud si zaměstnavatel interními předpisy stanoví požadavky na školení. Vhodné může být rovněž provádění praktického výcviku zaměstnanců. Vše ale záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, za což si také nese odpovědnost.

Ze zákona rozhodně není povinné, aby školení prováděl instruktor obsluh motorových vozíků (IOMV), certifikovaný Českou společností pro manipulaci s materiálem a logistiku nebo jinou, obdobnou a aby o školení zaměstnanci vydal průkazku nebo dokonce evropskou průkazku. Právní předpisy ČR nic takového nevyžadují a v poslední době se z “těchto průkazek” stává spíše dobrý byznys, než že by šlo o skutečnou prevenci rizik. Školitele vybírejte dle jeho schopností a dovedností.

Školení obsluh pohyblivých pracovních plošin

 • Předpisy: ČSN ISO 18878.
 • Školitel: Kvalifikovaný školitel.
 • Perioda: <= 1 x 5 let.

 • Doporučený školitel:
 • Doporučená perioda:

Školení strojníků (obsluh pracovních strojů)

 • Doporučený školitel: Osoba znalá problematiky pracovních strojů.
 • Doporučená perioda: <= 1 x 2 roky.

V případě stavebních strojů je celá věc právně tak trochu na vodě. Máme tu vyhlášku č. 77/1965 Sb., úz, na kterou přímo neodkazuje žádný právní předpis a tak by, sama o sobě, neměla být právně závazná.

Pak je tu ale protichůdný názor, který říká, že zaměstnavatel dle Zákoníku práce musí plnit úkoly prevence rizik. A prevencí rizik jsou všechna opatření, vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Tedy i z vyhlášky č. 77/1965 Sb., úz.

V neposlední řadě, na vyhlášku nepřímo odkazuje ustanovení písm. g), odst. (2), § 3, zákona č. 309/2006 Sb., úz, které zhotoviteli stavebních prací ukládá povinnost splnit požadavky na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi.

Další problém je ve stáří vyhlášky. I pokud se ztotožníme s tezí, že je právně závazná, tak zjistíme, že vyhláška pracuje s některými pojmy, které jsou již minimálně zastaralé.

Zde je potřeba snad více, než kde jinde, neprodleně přijmout a provést novelu právních předpisů. Určitě nebude na škodu, pokud se dotážete přímo Ministerstva obchodu a průmyslu, jak máte postupovat. Možná, že pokud se dotazy začnou hromadit, začne se i něco dít.

Co lze tedy doporučit? V případě, kdy zaměstnanec bude pracovní stroj používat ke stavebním pracím, tedy např. k hloubení výkopů na staveništích, pak se pokuste maximálně ctít vyhlášky 77. Zajistěte zaměstnanci školení u akreditované osoby Ministerstvem průmyslu a obchodu a prací na pracovním stroji jej pověřte nejdříve, jakmile bude mít vydaný průkaz strojníka pro konkrétní stroj.

Pokud pracovní stroj používáte např. v uzavřeném areálu k jiným, než stavebním činnostem, tedy např. pro manipulaci s materiálem při výrobě, pak může být alternativním řešením zajistit zaměstnanci řádné proškolení u výrobce / dodavatele konkrétního stroje.

V obou případech si ale pohlídejte, aby školení proběhlo řádně, v dostatečné délce a s kvalitním praktickým výcvikem.

Školení prací ve výškách

 • Doporučený školitel: OZO BOZP, instruktor prací ve výškách.
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o:

 • práce ve výškách nad 1,5 m,
 • kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah,
 • kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a
 • používání osobních ochranných pracovních prostředků, k ochraně před pádem z výšky a do hloubky.

Školení lešenářů

 • Doporučený školitel: OZO BOZP, lešenářský instruktor.
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá.

Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o:

 1. pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,
 2. bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,
 3. opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,
 4. opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení,
 5. přípustná zatížení,
 6. další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel.

Školení svářečů

 • Předpisy: ČSN 05 0705 / ČSN EN 287-1(2)
 • Školitel: Akreditovaná organizace.
 • Perioda: 1 x 2 roky.

 • Doporučený školitel:
 • Doporučená perioda:

Školení je určeno všem zaměstnancům, kteří provádějí svařování, zejména některou z níže uvedených metod:

 • Tavné svařování
  • Obloukové svařování
  • Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
  • Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
  • Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu
  • Svařování pod tavidlem
  • Svařování atomárním vodíkem
  • Plamenové svařování
  • Elektronové svařování
  • Aluminotermické svařování
 • Tlakové svařování
  • Odporové svařování
  • Svařování třením
  • Kovářské svařování
  • Difúzní svařování
  • Svařování výbuchem
 • Tlakové svařování za studena
  • Svařování ultrazvukem
  • Svařování tlakem za studena
 • Svařování plastů.

O absolvování školení svářeče je vystaven svářečský průkaz, který musí mít svářeč při svařování u sebe.

Školení obsluh motorových pil

 • Předpisy: § 4, NV. č. 339/2017 Sb., úz
 • Školitel: Není specifikováno. Zaměstnavatelem pověřená osoba.
 • Perioda: Není určena, stanovuje zaměstnavatel.

 • Doporučený školitel: Instruktor motorových pil.
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru musí zaměstnavatel organizovat tak, aby práce se řetězovou pilou, obsluhu mechanizačních prostředků a soustřeďování dříví traktorem, koňmi nebo lanovým zařízením vykonávali pouze zaměstnanci, kteří byli k této činnosti vyškoleni a v ní zacvičeni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel musí zajistit, aby zpracování polomů a jednotlivých vývratů, polovývratů a zlomů prováděli pouze zaměstnanci, kteří byli k této činnosti se zaměřením na zpracování kalamity vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly zaměstnavatelem ověřeny.

Nařízení vlády tedy nestanoví jen povinnost provést školení, ale pracuje také s pojmem zacvičení!

Školení obsluh motorových pil se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří pracují v lese nebo na pracovištích obdobného charakteru.

Prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru jsou práce prováděné při údržbě lesů, parků, sadů, břehových porostů, doprovodné zeleně vodních toků, pozemních komunikací a v obvodu dráhy a při odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení elektrizační soustavy nebo plynárenských zařízení, popřípadě při odstraňování porostů ohrožujících provoz rozvodných tepelných zařízení, pěstební práce, ošetřování stromů, těžba, soustřeďování, manipulace, skladování a odvoz dříví, práce ve výškách na stojících stromech a veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem.

Ideální může být, držet se metodiky ECC a zaměstnancům zajistit u oprávněné organizace Evropský certifikát pro práci s motorovou pilou.

Školení obsluh křovinořezů

 • Předpisy: Není přímo vyžadováno právními předpisy.
 • Školitel:
 • Perioda:

 • Doporučený školitel: Instruktor práce s křovinořezy, OZO BOZP.
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

V právních předpisech není povinnost provádět školení obsluh křovinořezů přímo zakotvena, ale opět ji můžeme navázat na obecné ustanovení zákoníku práce, zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech vztahujících se k jimi vykonávané práci a rizikům.

V případě křovinořezu to je zejména NV. č. 339/2017 Sb., úz a návod k obsluze.

Dle výše uvedeného NV se rozumí křovinořezem přenosné nářadí s motorem, jehož řezným nástrojem je rotující kotouč, nůž nebo struna.

Školení jeřábníků

 • Předpisy: ČSN ISO 9926-1 (270060).
 • Školitel:
 • Perioda:

 • Doporučený školitel: Revizní technik ZZ, OZO BOZP.
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

Ani školení jeřábníků není v právních předpisech přímo zakotveno. Opět ale platí ustanovení zákoníku práce, zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech vztahujících se k jimi vykonávané práci a rizikům.

Pro jeřáby je nutno vypracovat tzv. systém bezpečné práce, který by měl mimo jiné obsahovat i podrobnosti k organizaci školení jeřábníků.

Školení je určeno zejména zaměstnancům, kteří budou při plnění svých pracovních úkolů obsluhovat některý z následujících typů jeřábů a zdvihadel:

 • třída O: Zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem. Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země,
 • třída A: Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny nebo pomocí dálkového ovládání,
 • třída AS: Mostové jeřáby speciálního použití, jako například formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové,
 • třída B: Věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem,
 • třída C: Kolejové a železniční výložníkové jeřáby,
 • třída D: Mobilní jeřáby,
 • třída E: Plovoucí jeřáby,
 • třída F: Lanové jeřáby.

Školení vazačů

 • Předpisy: Není přímo vyžadováno právními předpisy.
 • Školitel:
 • Perioda:

 • Doporučený školitel: Revizní technik ZZ, OZO BOZP.
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

Ani školení vazačů není v právních předpisech přímo zakotveno. Opět ale platí ustanovení zákoníku práce, zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech vztahujících se k jimi vykonávané práci a rizikům.

Pokud jsou břemena vázána pro jeřáby, je nutno vypracovat tzv. systém bezpečné práce, který by měl mimo jiné obsahovat i podrobnosti k organizaci školení vazačů.

Školení vazačů se zpravidla provádí pro následující typy oprávnění:

 • vazač typu A: Provádí vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků a různými způsoby a řídí manipulaci s nimi. Může také používat prostředky pro zavěšení a uchopení břemen, s jejichž používání byl seznámen. Jeho činnost nemusí být vázána na jedno pracoviště.
 • vazač typu B: Provádí vázání konkrétních břemen předepsaným způsobem a řídí manipulaci s nimi. Toto může provádět pouze na svém pracovišti v rámci své hlavní pracovní činnosti.

Školení signalistů

 • Předpisy: Není přímo vyžadováno právními předpisy.
 • Školitel:
 • Perioda:

 • Doporučený školitel: Revizní technik ZZ, OZO BOZP.
 • Doporučená perioda: <= 1 x ročně.

Ani školení signalistů pro manipulace s jeřábovými břemeny, není v právních předpisech přímo zakotveno. Opět ale platí ustanovení zákoníku práce, zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech vztahujících se k jimi vykonávané práci a rizikům.

Pro jeřáby je nutno vypracovat tzv. systém bezpečné práce, který by měl mimo jiné obsahovat i podrobnosti k organizaci školení signalistů.

Školení elektrikářů

 • Doporučený školitel:
 • Doporučená perioda: Pro § 3 a § 4 <= 1 x ročně.

Školení je určeno všem zaměstnancům, kteří provádějí jak běžnou obsluhu elektrických zařízení, tak i práce na elektrických zařízení.

Pracemi na elektrických zařízení se rozumí zejména jejich montáž, opravy, údržby, měření a provádění revizí.

Školení obsluh tlakových nádob stabilních

 • Předpisy: ČSN 69 0012.
 • Školitel: Není specifikováno. Zaměstnavatelem pověřená osoba.
 • Perioda: 1 x 3 roky.

 • Doporučený školitel: Revizní technik TZ.
 • Doporučená perioda:

Školení je určeno všem zaměstnancům, kteří se podílejí na provozu a obsluze tlakových nádob stabilních (TNS).

Tlakové nádoby stabilní jsou takové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

Tlakové nádoby se člení do skupin podle nejvyššího pracovního přetlaku (p) v MPa a součinu nejvyššího pracovního přetlaku a objemu (v) v litrech (dále jen “bezpečnostní součin”) takto:

 1. skupinu A tvoří tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 10 na třetí,
 2. skupinu B tvoří ostatní tlakové nádoby.

Školení osob nakládajících s tlakovými nádobami na technické plyny

 • Předpisy: ČSN 07 8304.
 • Školitel: Není specifikováno. Zaměstnavatelem pověřená osoba.
 • Perioda: 1 x 3 roky.

 • Doporučený školitel: Revizní technik TZ
 • Doporučená perioda:

Školení je určeno všem osobám, které nakládají s tlakovými nádobami na technické plyny. Nakládáním se rozumí i jejich manipulace a doprava.

Školení topičů kotlů 50 a více kW

 • Předpisy: § 14, vyhlášky č. 91/1993 Sb., úz.
 • Školitel: Zkušební komise (1x předseda, 1 x člen, 1 x revizní technik kotlů a v případě plyn zařízení též revizní technik plynových zařízení)
 • Perioda: 1 x 5 let.

 • Doporučený školitel:
 • Doporučená perioda:

Školení je určeno všem osobám, které obsluhují kotle o výkonu 50 a více kW.

Školení obsluh plynových zařízení

 • Doporučený školitel:
 • Doporučená perioda:

Školení je určeno všem osobám, které obsluhují plynová zařízení. Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení pro spotřebu plynů spalováním, jehož celkový výkon je nižší než 50 kW.

Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací (dále jen “provozovatel”) seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni.

Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky.

Školení odborně způsobilé osoby pro nakládání s toxickými látkami

 • Doporučený školitel:
 • Doporučená perioda:

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou.

Školení odborné způsobilosti se nepožaduje pro absolventy vysokých škol, kteří

 1. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo stomatologie, farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo ochrany veřejného zdraví,
 2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,
 3. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii, nebo
 4. získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie,
 5. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru.

Školení osob nakládajících s toxickými látkami

 • Doporučený školitel:
 • Doporučená perioda:

Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými směsmi může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila.

Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky.

O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna uchovávat po dobu 3 let.

Povinnost se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Závěr

Výše je uveden základní, nikoliv kompletní výčet školení, vyžadovaných právními a ostatními předpisy BOZP nebo požadavky praxe. Jde o školení, která se mohou vztahovat na většinu běžných firem v ČR.

Chybí vám v seznamu některé ze školení? Jaké máte se školeními zkušenosti? Podělte se v komentářích níže.

Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
×
Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 2

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend

Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Září 2022
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
6
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram