BOZPforum.cz Magazín Logo
Dnes, tedy 15. září, vyhasly životy dvou hasičů, kteří bez váhání vyrazili na pomoc druhým! 
K události došlo při výbuchu plynu rodinného domu v Koryčanech.
Tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast všem blízkým, přátelům, známým a kolegům těchto hrdinů. Vzdejme jim hold! (vzpomínková akce).
RIP

Koronavirus vs. BOZP a PO

Autor příspěvku:
Datum publikování:
16. 3. 2020
Hodnocení:
5 / 5
Štítky:

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Koronavirus a krize s ním spojená pěkně cloumá celým světem a silně se dotýká i podnikání. V kontextu povinností zaměstnavatele v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, také vzniká značné množství komplikací. Tento text rozhodně nemá povzbudit paniku ve společnosti, ale spíše upozornit na komplikace spojené s opatřeními státu a současnou krizí z pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tento článek byl připraven pro největší českou komunitu podnikatelů, Facebook skupinu: Podnikatelé a živnostníci – výměna zkušeností

Pracovnělékařské služby

Aktuální stav

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214, platí mimo jiné následující:

Vláda I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 1.

 1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
  • zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
  • posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.

Sdružení praktických lékařů vydalo stanovisko, kterým v bodě 7 ukládá následující:

S okamžitou platností přestaňte poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavte vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti).

Co to znamená pro zaměstnavatele?

V současné době vám pravděpodobně většina smluvních poskytovatelů pracovnělékařských služeb odmítne provést vstupní pracovnělékařské prohlídky, periodické pracovnělékařské prohlídky a další prohlídky.

Co z toho tedy plyne? Bez platného lékařského posudku se zaměstnanec stává nezpůsobilý k práci. To znamená, že

 • nelze zaměstnat nového zaměstnance!
 • zaměstnanci, kterým propadne periodická pracovnělékařská prohlídka nebo u nichž je nutné provést jinou pracovně lékařskou prohlídku (mimořádnou), by neměli nadále vykonávat práci!

V případě, že dojde k pracovnímu úrazu či nemoci z povolání u zaměstnance, který nemá platný lékařský posudek, může být plně odpovědný zaměstnavatel!

Školení BOZP a PO

O něco příznivější, avšak velmi podobná situace je v oblasti školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a školeních a odborné přípravě požární ochrany.

Někteří školitelé mohou být v karanténě. Jiní v rámci své společenské odpovědnosti nebudou ochotni cestovat. Problém může být i v rámci preventivních opatření zaměstnavatele – zákaz činnosti externistů (externí lektor je z hlediska koronaviru potencionálně vysoce riziková osoba) nebo omezení pořádání zasedání, seminářů a školení.

U většiny školení BOZP si periody stanoví sám zaměstnavatel. Může být proto vhodné, interním pokynem tyto periody prodloužit. Toto však nelze u všech školení. Některá mají periodu stanovenou zákonem (např. školení řidičů “profesionálů”, školení prací ve výškách, školení odborné způsobilosti v elektrotechnice, školení požární ochrany).

U propadlých termínů školení platí totéž, jako v případě propadlých lékařských posudků – zaměstnanec není nadále způsobilý vykonávat práci a měl by tedy být odeslán mimo pracoviště.

Opět i zde hrozí značná odpovědnost zaměstnavatele v případě vzniku pracovních úrazů, nehod, požárů vzniklých vlivem či za účasti zaměstnanců s propadlým termínem školením. Stejně tak dochází k problému se zaměstnáním nových zaměstnanců, kteří musejí školení BOZP a PO absolvovat před zahájením práce.

Prevence BOZP a PO a preventivní kontrolní činnosti

Poslední významnou kapitolou je oblast prevence BOZP a PO. I v této oblasti za zaměstnavatele spoustu úkolů plní externisté, kteří se v současné situaci z různých důvodů nemusejí k provedení úkolu v řádném termínu dostavit.

Jde zejména o následující činnosti:

 • roční prověrka BOZP;
 • preventivní požární prohlídka;
 • kontrola dokumentace požární ochrany;
 • cvičný požární poplach;
 • revize technických zařízení (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací);
 • kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (např. EPS, hydranty, nouzová osvětlení, požární dveře apod.);
 • kontroly regálů;
 • kontroly ocelových konstrukcí;
 • technické prohlídky dopravních prostředků
 • kontroly osobních ochranných pracovních prostředků (např. pro práce ve výškách);
 • některé další.

Na zařízení, které nemá platný doklad o kontrole, inspekci, revizi apod., nelze pohlížet jako na zařízení, které je schopné bezpečného provozu! Proto by takové zařízení mělo být uvedeno mimo provoz. To však někdy může znamenat uvést mimo provoz celé pracoviště nebo i celý objekt!

Opět hrozí sankce a postihy v případě vzniku požárů, nehod, úrazů apod.

Žádost o vyjádření odpovědné instituce

Aktuální stav

Oblastní inspektorát práce a Státní požární dozor pravděpodobně s okamžitou platností a až do odvolání, přerušil veškerou svou preventivní kontrolní činnost u provozovatelů.


Zaslali jsme žádost o vyjádření k této problematice na odpovědné orgány a instituce, zejména na:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 • Ministerstvo vnitra;
 • Ministerstvo zdravotnictví;
 • Státní úřad inspekce práce;
 • Technická inspekce ČR.

Žádáme je o objasnění, jak má zaměstnavatel v této situaci a vzhledem k výše uvedeným a nastíněným problémům, postupovat. Protože respektování právních předpisů by v této situaci mohlo znamenat uzavření mnohých provozoven v ČR! Zajímá nás také postup inspektorů při kontrolách, zda budou nějaké úlevy a jak se bude nahlížet na vzniklé škody a odpovědnost za ně.

Pokud by orgány postupovaly dle současně platných právních předpisů, zaměstnavatel by buď musel své provozy uzavřít nebo na sebe vzít opravdu nemalou porci odpovědnosti!

Vyjádření konkrétních orgánů zde budou průběžně doplněna.

Vyjádření Ministerstvo práce a sociálních věcí

Z vyjádření MPSV je zřejmé, že žádné úlevy pro oblast školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a problematiky revizí, kontrol a údržby zařízení nejsou a zjevně se ani v současné době neplánují.

MPSV doporučuje školení provádět moderními způsoby, tedy pomocí online testů, webinářů apod. Podotýká, že zaměstnavatel je odpovědný za zajištění školení a stanovení obsahu školení a že školení mohou provést i jeho vlastní zaměstnanci.

K provozu vyhrazených technických zařízení MPSV dodává, že zaměstnavatel provozem zařízení nesmí ohrožovat bezpečnost.

Z vyjádření není patrná žádná solidarita a soucit se současnou kritickou situací související s nouzovým stavem a vyhlášené pandemie. Naopak, z vyjádření je patrno odtržení od reality a neochota problém řešit či se k němu postavit čelem.

Vyjádření Ministerstva vnitra

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v současné době, dle svého vyjádření, ke krizi spojené s koronavirem nepřihlíží. Požární ochrana musí být stále zajištěna v plném rozsahu a to včetně kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, věcných prostředků požární ochrany, preventivních požárních prohlídek a školení zaměstnanců o požární ochraně!

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví nepřineslo nic zásadního a ani nového. Defakto jen připomněli, že vláda prominula periodické pracovnělékařské prohlídky a umožnila vstupní pracovnělékařské prohlídky nahradit čestným prohlášením. Ministerstvo sdělilo, že absence platného lékařského posudku nemá vliv na odpovědnost za případný pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Vyjádření Státního úřadu inspekce práce

Jako první se vyjádřil SÚIP. Defakto jen připomněl usnesení vlády k pracovnělékařských prohlídkám a ke zbytku problematiky se nevyjádřil, jelikož sám nemá informace a čeká na svůj nadřízený orgán, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vyjádření Technické inspekce ČR

TIČR se doposud nevyjádřila.

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Ing. Vít Hofman

Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Vzory BOZP ke stažení

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend


Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Říjen 2021
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
4
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram