BOZPforum.cz Magazín Logo
Dnes, tedy 15. září, vyhasly životy dvou hasičů, kteří bez váhání vyrazili na pomoc druhým! 
K události došlo při výbuchu plynu rodinného domu v Koryčanech.
Tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast všem blízkým, přátelům, známým a kolegům těchto hrdinů. Vzdejme jim hold! (vzpomínková akce).
RIP

Bezpečnost práce brigádníků – co vše si ohlídat?

Autor příspěvku:
Datum publikování:
7. 10. 2020
Hodnocení:
5 / 5
Štítky:

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Brigádníci, tedy zaměstnanci, pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), jsou často z pohledu bezpečnosti práce zanedbávanou skupinou zaměstnanců. Přesto rizika, která jim hrozí, jsou stejná, jako rizika pro pro stále zaměstnance a podobně je tomu i s požadavky právních předpisů. Bezpečnost práce brigádníků tedy rozhodně není něčím, co byste měli obcházet či zanedbávat, ale právě naopak. Tento článek vás provede vašimi základními povinnostmi ve vztahu k BOZP.

Pracovnělékařské prohlídky u brigádníků

V určitých případech se i brigádníci musejí podrobit vstupní pracovnělékařské prohlídce a to dokonce u vašeho smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (“firemního lékaře”).

Uchazeč o zaměstnání, který má být zaměstnán na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, se vstupní lékařské prohlídce musí podrobit, pokud je pro práci, kterou má vykonávat, splněna některá z následujících podmínek:

 1. práce je riziková (kategorie 2R, 3 nebo 4);
 2. součástí práce je riziko ohrožení zdraví;
 3. pro výkon práce jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny
  • vyhláškou č. 79/2013 Sb. (zejména příloha č. 2),
  • jinými právními předpisy.

Jednotlivé podmínky jsou vysvětleny níže v podkapitolách.

Vstupní pracovnělékařská prohlídka musí být provedena u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb a nemůže ji provést registrující poskytovatel uchazeče o zaměstnání (“obvodní lékař”).

Výstupem vstupní pracovnělékařské prohlídky je lékařský posudek s posudkovým závěrem.

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Lze se vzájemně dohodnout jinak.

1. Riziková práce

Rizikové práce jsou práce kategorií 2R, 3 a 4.

Všechny práce musejí být zařazeny do kategorií a to na základě vyhodnocení 13 rizikových faktorů pracovních podmínek.

Rizikové práce musejí být schváleny místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, resp. zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizikových faktorů vypracuje návrh na zařazení prací do kategorií a tento předá hygienické stanici.

Zajímají-li vás podrobnosti ke kategorizaci prací, navštivte např. tento článek: Kategorizace prací – vysvětlení a praktické tipy k zařazování.

2. Rizika ohrožení zdraví

Je-li součástí práce brigádníka některé z níže uvedených rizik ohrožení zdraví, musí se podrobit vstupní pracovnělékařské prohlídce u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb.

3. Stanovení zdravotních podmínek pro výkon práce právními předpisy

Níže jsou uvedeny právní předpisy a k nim se vztahující profese, práce nebo rizikové faktory.

Zaměstnanci těchto profesí nebo profesí, které s rizikovými faktory přicházejí do kontaktu, byť pracují na základě DPP či DPČ, musejí absolvovat pracovnělékařskou prohlídku u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Rizikové faktory uvedené v příloze č. 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Je-li součástí práce brigádníka některý z níže uvedených rizikových faktorů, musí se podrobit vstupní pracovnělékařské prohlídce u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Profese a práce, pro které je zdravotní způsobilost stanovena jinými právními předpisy

Níže jsou uvedeny právní předpisy a s nimi související práce a profese, pro které jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti. Pokud budou brigádníci některou z těchto prací vykonávat, musejí se podrobit vstupní pracovnělékařské prohlídce u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Nebezpečné chemické látky a směsi

 • Vyhláška č. 284/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
  • osoba zacházející s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4.
 • Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
  • topiči nízkotlakých kotelen.
 • Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
  • radiační pracovníci.
 • Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
  • odborně způsobilá osoba pro provádění, organizování, řízení a vyhodnocování zkoušek těsnosti.
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
  • odpovědná osoba která zachází s návykovými látkami.

Zdravotnické obory

 • Zákon č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
  • zdravotnický pracovník.
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  • lékař;
  • zubní lékař;
  • farmaceut.

Doprava

 • Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
  • obsluha stavebních strojů.
 • Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě
  • velitele námořní jachty.
 • Vyhláška č. 112/2015 Sb.,o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
  • kapitáni plavidel;
  • palubní důstojníci;
  • palubní posádky;
  • osoby zařazené k výkonu navigační strážní služby;
  • osoby zařazené k výkonu hlídkové služby;
  • strojní strážní služby;
  • strojní posádky.
 • Vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
  • vůdce plavidla;
  • člen posádky.
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
  • strojvedoucí.
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • uchazeči o pilotní průkaz;
  • piloti.

Profese zajišťující bezpečnost a požární ochranu

 • Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
  • uchazeč o zaměstnání v jednotce hasičského záchranného sboru podniku;
  • zaměstnanec právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, který činnost v jednotce hasičského záchranného sboru podniku vykonává jako svoje zaměstnání;
  • člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce;
  • člen jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku.
 • Vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
  • uchazeč o zaměstnání strážníka;
  • čekatel;
  • strážník.
 • Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
  • osoby, kterým je vydáván zbrojní průkaz;
  • osoby, které jsou držitelé zbrojních průkazů skupin D nebo F.
 • Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
  • myslivecká stráž.
 • Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
  • lesní stráž.

Další profese

Podmínky zdravotní způsobilosti jsou zvláštními právními předpisy dále upraveny zejména pro bezpečnostní sbory ČR a zaměstnance, kteří konají hornické a související činnosti.

Zdravotní způsobilost ke konkrétní práci je základním předpokladem pro bezpečnost práce brigádníků.

Před zahájením práce

Podrobil-li se uchazeč o zaměstnání úspěšně vstupní pracovnělékařské prohlídce s kladným závěrem, pokud tedy tato povinnost vznikla, po podpisu DPP či DPČ musí následovat, z hlediska BOZP, zejména proškolení, poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, pokud je to na základě vyhodnocení rizik nutné a zajištění kontroly dodržování bezpečnostních opatření ze strany brigádníka. Bez toho nikdy nebude bezpečnost práce brigádníků na dostatečné úrovni a bude hrozit vznik pracovního úrazu.

Školení BOZP

Druhy školení BOZP
Druhy školení BOZP

Zaměstnavatel musí všem zaměstnancům zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Zaměstnavatel je dále povinen zajistit brigádníkům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Kromě základních právních předpisů by v obsahu školení rozhodně neměli chybět:

 • pracovní postupy;
 • návody k obsluze svěřených strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí a technického vybavení;
 • bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek a směsí;
 • interní relevantní dokumentace BOZP.

Školení o požární ochraně

Z hlediska požární ochrany, dle zákona o požární ochraně, se školení zabezpečuje pouze v případě zaměstnanců, kteří vykonávají nebo přicházejí do kontaktu s činnostmi se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Pokud tyto činnosti provozujete, musíte mít zajištěnou odborně způsobilou osobu nebo technika požární ochrany. Tato osoba musí vypracovat dokumentaci požární ochrany a zajistit proškolení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně, kteří dále mohou školit ostatní zaměstnance.

Pokud tedy provozujete činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, nemusíte zaměstnance dle zákona o požární ochraně školit. To ale neznamená, že byste problematiku požární ochrany mohli zcela vynechat. Základní zásady zmiňte při školení BOZP.

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí

 • chránit zaměstnance před riziky,
 • nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců,
 • nesmí bránit při výkonu práce a
 • musí splňovat požadavky stanovené předpisy Evropské unie (lze poskytovat pouze certifikované OOPP).

Zaměstnavatel je povinen vyhodnotit rizika pro výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků, na základě tohoto vyhodnocení vypracovat seznam poskytovaných OOPP a dle seznamu OOPP dále přidělovat zaměstnancům.

Vůbec zde nehraje roli, zda zaměstnanec pracuje na základě DPP, DPČ nebo pracovní smlouvy. Pokud práce vyžaduje používání OOPP, má na ně brigádník nárok.

OOPP se zaměstnancům poskytují vždy bezplatně!

Pokud běžný oděv při práci podléhá nadměrnému znečištění nebo opotřebení, poskytuje se také pracovní oděv nebo obuv!

Poskytování vhodných OOPP je pro bezpečnost práce brigádníků často zcela zásadním předpokladem, věnujte proto této oblasti náležitou pozornost a péči.

Kontroly dodržování bezpečnostních opatření brigádníkem

Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Kontrolujte, že brigádník všechna bezpečnostní opatření, se kterými jste jej seznámili, respektuje. Zejména si ohlídejte, že dodržuje stanovené bezpečné pracovní postupy a používá stanovené osobní ochranné pracovní pomůcky. Ideálně o tom veďte prokazatelné záznamy. Pořizujte záznamy také o kontrolách, při nichž nebyly pochybení zjištěny.

Pracovní doba u dohod o provedení práce a pracovní činnosti

Zákoník práce v § 77 uvádí, že se na DPP a DPČ nevztahují jeho ustanovení upravující pracovní dobu a dobu odpočinku.

V případě DPP a DPČ zákoník práce pouze omezuje délku pracovní doby, která nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Nelze to však chápat tak, že brigádník bude pracovat každý den 12 hodin bez nároku na přestávku. Stále platí obecná ustanovení Zákoníku práce, na základě nichž musí zaměstnavatel zajistit bezpečnost a ochranu zdraví každého zaměstnance, do níž zcela jistě patří i možnost si odpočinout a občerstvit se. Pouze ona přestávka nemusí být nejdéle po 6ti hodinách a nemusí trvat 30 min.

Závěr

Každý má právo na ochranu života a zdraví při práci. Je jedno, zda jde o zaměstnance pracujícího na základě pracovní smlouvy nebo o brigádníka na DPP či DPČ. To právo mají oba!

Přistupujte proto k brigádníkům, z pohledu BOZP, stejně jako ke kmenovým zaměstnancům!

Jedinou praktickou úlevou je absence lékařských prohlídek u, řekněme, “bezpečných” prací.

Nehraje roli délka dohody. K pracovnímu úrazu může dojít první hodinu práce a vaše odpovědnost, jakožto odpovědnost zaměstnavatele je stále stejné. Bezpečnost práce brigádníků zkrátka nesmíte opomíjet!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Ing. Vít Hofman

Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Vzory BOZP ke stažení

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend


Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Říjen 2021
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
2
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram