BOZPforum.cz - logo

Likvidace důsledků tornáda z pohledu bezpečnosti práce

Autor příspěvku:
Datum publikování:
27. 6. 2021
Hodnocení:
5 / 5

Ničivé tornádo na Hodonínsku ničilo vše, co mu stálo v cestě. Zanechalo za sebou trosky a torza objektů, zničenou infrastrukturu, vozidla a mnoho dalšího, včetně několika firem. Na řadu tedy přišly likvidační práce. Je zřejmé a logické, že se při odstraňování důsledků tornáda budou předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci více, či méně ignorovat. Především s ohledem na čas a peníze. Tento článek tedy spíše jen připomíná možnosti a povinnosti zaměstnavatele v případě mimořádných událostí, jako jsou živelné pohromy.

Úvodem nutno zdůraznit, že povinnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) musí zaměstnavatel uplatňovat i v případě likvidace následků mimořádných událostí. Zákoník práce neukládá žádnou výjimku, která by v těchto případech umožňovala výkon práce bez řádných opatření nebezpečným způsobem.
Pokud při likvidaci živelné pohromy dojde k úrazu, může se jednat o úraz pracovní se všemi důsledky a odpovědnostmi z toho plynoucími!

Přehled významných rizik při likvidaci následků živelné pohromy

Mezi hlavní rizika, která při likvidaci následků tornáda mohou zaměstnance ohrožovat, patří:

 1. zborcení objektů nebo jejich částí (nutno konzultovat se statikem);
 2. pád trosek nebo jejich částí na osoby;
 3. riziko zavalení osob troskami;
 4. elektrická rizika od poškozené elektroinstalace;
 5. riziko úniku plynu a následného požáru nebo výbuchu (riziko může hrozit i v případě, že je přívod plynu zcela zastaven. Uniklý plyn se mohl v nebezpečné koncentraci někde nahromadit);
 6. rizika spojená s manipulací s tlakovými nádobami na technické plyny, zejména, pokud mohly být např. troskami poškozeny;
 7. chemická rizika z důvodu uniklých nebezpečných chemických látek (nedýchatelná atmosféra, výbušná atmosféra, riziko kluzké podlahy apod.);
 8. riziko pádu z výšky nebo do hloubky (uklouznutí, sesunutí, propadnutí se, pád);
 9. riziko propíchnutí, pořezání, odření se o ostré zbytky trosek;
 10. rizika spojená s manipulací s břemeny, zejména zvlášť rozměrnými nebo hmotnými (přimáčknutí, zavalení, rozdrcení);
 11. riziko působení hluku a prachu, zejména při likvidaci trosek;
 12. riziko působení bakterií, virů, plísní;
 13. rizika spojená se zvýšenou teplotou;
 14. rizika spojená s nadměrnou únavou a vyčerpáním;
 15. další rizika spojené s konkrétními pracovními postupy a používanými stroji, technickými zařízeními, přístroji a nářadím.

Základní bezpečnostní opatření

Mezi základní bezpečnostní opatření proti výše uvedeným rizikům, patří zejména:

 • dostatečné zhodnocení stavu objektu z hlediska jeho statiky, aby např. nedošlo k zavalení zaměstnanců;
 • vyhodnocení rizik konkrétní práce a stanovení bezpečných pracovních postupů;
 • vybavení zaměstnanců odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména
  • průmyslová ochranná přilba,
  • kvalitní pracovní oděv,
  • pracovní rukavice proti mechanickým rizikům,
  • bezpečnostní obuv a dle povahy prací, dále např.
  • ochranné brýle nebo štít,
  • chrániče sluchu,
  • filtrační respirátor proti prachu;
 • zajištění vhodných pracovních pomůcek, strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a dalších prostředků, zejména k omezení rizik spojených s ruční manipulací s břemeny (zajištění náhradního zdroje elektrického proudu, aku nářadí nebo nářadí se spalovacím motorem a dále pomocných manipulačních prostředků, jako jsou vozíky, rudlíky, popruhy, háky, lana apod. a dále prostředků ke zvýšení místa práce, především žebříků, schůdků, plošin, lešení);
 • zajištění dostatečného osvětlení pracoviště, budou-li práce probíhat i za snížených světelných podmínek;
 • zajištění dostatku odpočinku pro zaměstnance a zařazování vhodných bezpečnostních přestávek, zejména s ohledem na fyzický výkon a teplotní podmínky na pracovišti;
 • zajištění dostatku občerstvení pro zaměstnance;
 • zajištění základních hygienických podmínek pro zaměstnance, zejména možnost umýt si ruce, WC.

Vhodné je pamatovat také na požární ochranu. Zejména v případě, kdy se bude v troskách objektu provádět broušení, řezání, pálení či svařování, je vhodné mít k dispozici hasící prostředky (především přenosné hasicí přístroje) a místo po takové činnosti dostatečně dlouhou dobu kontrolovat.

Zvláštní ustanovení Zákoníku práce pro případy živelných pohrom

Zákoník práce na živelné pohromy pamatuje. Umožňuje zaměstnavateli zaměstnance k likvidaci škod za stanovených podmínek využít, ale stejně tak, umožňuje zaměstnancům vyhnout se zaměstnání při likvidaci škod na vlastním majetku.

Převedení zaměstnance na jinou práci

Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu [odst. (4), § 41, Zákoníku práce].

Odpočinek při odvracení živelné pohromy

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Odpočinek podle výše uvedeného ustanovení může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech [písm. e), odst. (2), § 90, Zákoníku práce].

V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech [písm. e), odst. (3), § 91, Zákoníku práce].

Dorovnání výše mzdy při převedení k jiné práci

Jestliže byl zaměstnanec převeden na jinou práci, za niž přísluší nižší mzda nebo plat, k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků (odst. (4), § 41), nebo přísluší mu za dobu převedení doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením [písm. c), odst. (1), § 139, Zákoníku práce].

Výkon občanských povinností

Zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak. Zvláštní právní předpisy upravující překážky v práci z důvodu obecného zájmu tím nejsou dotčeny.

O výkon občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, při poskytnutí první pomoci, při opatřeních proti infekčnímu onemocnění, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech, nebo v obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout [§ 202, Zákoníku práce].

Přerušení práce vlivem živelní pohromy

Nemůže-li zaměstnanec konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku [písm. b), § 207, Zákoníku práce].

Odměna za pomoc při živelných událostech

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu zejména  za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek [písm. b), odst. (2), § 224, Zákoníku práce].

Prevence - zdolávání mimořádných událostí

Závěrem nutno připomenout, že zaměstnavatel má v oblasti prevence mimořádných událostí Zákoníkem práce uložené jisté povinnosti.

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.

S ohledem na čerstvé zkušenosti z Hodonínska může být vhodné, doposud připravená opatření přehodnotit a případně aktualizovat.

Závěr

Nezbývá, než všem osobám, které se přímo podílejí na likvidaci následků ničivého tornáda popřát hodně sil, trpělivosti a zdaru a úrazy, aby se jim vyhýbaly obloukem. Rizika rozhodně nepodceňujte a i v těchto "bojových" podmínkách pracujte vždy maximálně bezpečně.

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 5

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Ing. Vít Hofman

Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2020
Vytvořeno k záchraně životů!
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram