BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Příští událost už za

2024čtvrtek30květen17:30čtvrtek19:3017:30 - 19:30(GMT+02:00) BAMBINIKurz první pomoc u dětíSAW - školící a výcvikové prostory, Města Mayen 1536, 686 01 Uherské HradištěCena události1490 Kč / osoba OrganizátorEva Hofmanová, instruktorka kurzů první pomociTyp událostiPraktický kurz

Příští událost už za

2024čtvrtek30květen17:30čtvrtek19:3017:30 - 19:30(GMT+02:00) BAMBINIKurz první pomoc u dětíSAW - školící a výcvikové prostory, Města Mayen 1536, 686 01 Uherské HradištěCena události1490 Kč / osoba OrganizátorEva Hofmanová, instruktorka kurzů první pomociTyp událostiPraktický kurz

Hodně zaměstnavatelů, resp. přímo svářečů tuší, že před svařováním by měl být vydán příkaz ke svařování. Spousta zaměstnavatelů však příkaz vydává zbytečně nebo jej vydává v nedostatečné kvalitě. Přitom jde o poměrně významný dokument, chránící zejména dodavatele svářečských prací. Tento článek tedy odpoví především na základní otázky ohledně příkazu a bude vám průvodcem při jeho vydávání.

Žádný příkaz ke svařování neexistuje!

Začnu asi trochu netradičně. Hned v úvodu je nutné zmínit, že neexistuje právní předpis, který by vyžadoval vydávání příkazu ke svařování. Co však povinností je, to je povinnost vyhodnotit podmínky požární bezpečnosti před zahájením svařování a na základě tohoto vyhodnocení rozhodnout, zda konkrétní svařování vyžaduje tzv. zvláštní požárně bezpečnostní opatření. A pokud ano, pak je povinností zvláštní požárně bezpečnostní opatřeni při svařování prokázat písemně – v praxi nejčastěji formou onoho příkazu ke svařování.

Pojem příkaz ke svařování bude proto používán i dále v článku a rozumí se jím právě ono písemné prokázání zvláštních požárně bezpečnostních opatření.

Vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti

Prvním úkolem tedy je, vyhodnotit podmínky požární bezpečnosti. Tyto podmínky se hodnotí v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech. Do hodnocení je nutné zahrnout i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, přepážkách).

Svařováním, které vyžaduje stanovení zvláštních podmínek požární bezpečnosti se rozumí takové svařování, které probíhá v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem.

Pozor na hodnocení přilehlých prostorů. Nejde jen o sousední místnosti. Přilehlým prostorem je prostor nacházející se nad, pod a vedle svářečského pracoviště, který může být ohrožen vznikem nebo rozšířením požáru vlivem činností vykonávaných na svářečském pracovišti.

Co to je prostor s nebezpečím požáru?

Prostorem s nebezpečím požáru je prostor stavebně oddělený i neoddělený včetně zařízení nebo jeho části (např. zásobník, větrací potrubí, potrubní rozvody), ve kterém se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující látky tuhé, kapalné nebo plynné anebo hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích či zařízeních a v případě používání dané svářečské technologie může dojít k jejich zapálení a vzniku požáru.

Co to je prostor s nebezpečím výbuchu?

Prostorem s nebezpečím výbuchu s následným požárem je prostor stavebně oddělený i neoddělený včetně zařízení nebo jeho části (např. zásobník, větrací potrubí, potrubní rozvody), ve kterém může vzniknout nebezpečná koncentrace nebo se nacházejí výbušniny nebo látky obsahující výbušniny anebo jiné látky a materiály a v kombinaci s danou svářečskou technologií mohou být příčinou výbuchu s následným požárem.

Zvláštní požárně bezpečnostní opatření

Pokud tedy z hodnocení vyplyne, že jde o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření, je nutné tato opatření navrhnout a před svařováním, při něm, při jeho přerušení a po jeho dokončení realizovat.

Zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními jsou technická a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a po ukončení svařování s ohledem na

 • konkrétní druh nebezpečí podle písmen (požár, výbuch),
 • umístění svářečského pracoviště,
 • požárně bezpečnostního zajištění stavby,
 • systému zabezpečování požární ochrany nejen na svářečském pracovišti, ale i v přilehlých prostorech.

Za zahájení svařování se považuje první a každé další uvedení zařízení do provozuschopného stavu (např. zapálení hořáku, uvedení svářečského zařízení do činnosti) následující po předchozím opuštění svářečského pracoviště.

Podívejte se, jak může svařování dopadnout, pokud se pravidla nerespektují

Rozsah zvláštních požárně bezpečnostních opatření

Zvláštní požárně bezpečnostní opatření mají právními předpisy stanovený povinný obsah. Tedy i onen příkaz (písemný doklad o stanovení opatření) musí obsahovat všechny níže uvedené body a popis způsobu jejich naplnění:

 1. přesné označení místa, kde se svařování provádí,
 2. přesné stanovení pracovního úkolu,
 3. určení technologie, která se použije,
 4. jmenovité určení svářečů s uvedením dokladu o odborné způsobilosti,
 5. datum a čas zahájení svařování,
 6. datum a čas ukončení svařování,
 7. podrobná specifikace potřebných požárně bezpečnostních opatření, kontrola jejich plnění, způsob prokazování plnění opatření včetně měření koncentrace hořlavých látek, prokázání jejich splnění, uvedení jmen odpovědných osob a jmen osob určených k jejich provedení,
 8. určení formy požárního dohledu, počet osob, vymezení povinností, způsob seznámení s povinnostmi, uvedení jmen osob určených k výkonu požárního dohledu v průběhu svařování, při přerušení práce i po skončení svařování a jeho dokladování,
 9. potvrzení toho, že účastníci svařování byli před jeho započetím seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními a osoby provádějící požární dohled s vymezenými povinnostmi; doklad obsahuje jména osob a jejich podpisy stvrzující seznámení,
 10. určení druhu a počtu hasebních prostředků,
 11. uvedení jiných možností hašení v místě (např. existence stabilního hasicího zařízení, zařízení pro technologické hašení, přítomnost jednotky požární ochrany s příslušným technickým vybavením),
 12. jméno osoby, které se ohlásí skončení svařování,
 13. místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování a při předávání svářečského pracoviště,
 14. jméno, funkce, podpis osoby, která příkaz vydala, a datum, kdy byl vydán,
 15. osoba, které byla uložena nějaká činnost, potvrdí splnění úkonu podpisem a uvede vždy čas a datum; předávání nebo ohlašování činnosti (např. požární dohled, ohlášení skončení svařování) potvrdí podpisem předávající a přebírající, případně osoba ohlašující a osoba, které je činnost ohlášena. U záznamů se uvede čas a datum.

Vzorový příkaz ke stažení

Nechce-li se vám příkaz ke svařování vytvářet, můžete si na e-shopu BOZPkestazeni.cz zakoupit profesionálně připravený vzorový příkaz, který odpovídá požadavkům právních předpisů.

Odpovědné osoby za vyhodnocení podmínek a stanovení opatření

V obecné rovině se dá konstatovat, že každé svařování, které vyžaduje zvláštní požárně bezpečnostní opatření, je činností se zvýšeným (popř. vysokým) požárním nebezpečím. Provozovatel takové činnosti musí mít zpracovanou dokumentaci požární ochrany, včetně tzv. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. Tento dokument a popř. také požární řád konkrétního pracoviště, by měl jasně a konkrétně určovat postup vyhodnocení podmínek a vydávání příkazu a odpovědné osoby za tyto činnosti.

Pokud dokumentace požární ochrany zpracovaná není nebo v ní odpovědné osoby nejsou upraveny, odpovídá vždy vedoucí zaměstnanec pracoviště, kde svařování probíhá, popř. také vedoucí zaměstnanec svářeče.

V praxi nemusí být ideální, pokud by příkaz vydával přímo svářeč. Některá opatření mohou být pro svářeče prací navíc a tak bývá tendence, tato opatření vůbec nestanovit. Ideální je, pokud příkaz vydává vedoucí zaměstnanec svářečských prací, popř. ve spolupráci se svářečem, vedoucím zaměstnancem pracoviště, kde svařování bude probíhat a dle potřeby také ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v požární ochraně, technikem požární ochrany nebo preventistou požární ochrany.

Povinnosti odpovědné osoby před zahájením svařování

Před zahájením svařování se

 1. stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů a reaguje se na ně v požárně bezpečnostních opatřeních;
 2. vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při
  • zahájení svařování,
  • v jeho průběhu,
  • při přerušení svařování a 
  • po jeho skončení;
 3. stanoví požadavky na účastníky svařování vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení svařování, pokud není požární dohled nepřetržitý;
 4. stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů;
 5. zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim;
 6. určí provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu, včetně podmínek případných odstávek zařízení nebo omezení provozu;
 7. stanoví další opatření s ohledem na druh činnosti, případně specifické riziko svářečského pracoviště.

Počet osob provádějících svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření

Při svařování vyžadujícím zvláštní požárně bezpečnostní opatření je nutná účast nejméně dvou osob včetně svářeče. Obsadit pracoviště jednou osobou lze pouze tehdy, jedná-li se o svařování, kdy svářeč je schopen všechny úkony spojené s vlastním svařováním i požárně bezpečnostními opatřeními sám obsáhnout. Toto je v praxi dost diskutabilní a vždy je doporučeno zajistit nejméně dvě osoby!

Příklady zvláštních požárně bezpečnostních opatření

Požárně bezpečnostní opatření mohou s  ohledem na dané provozní podmínky spočívat v jednom nebo více z následujících úkonů:

 1. odstranění hořlavých nebo hoření podporujících nebo výbušných látek;
 2. překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem (stupeň hořlavosti A nebo B podle ČSN 73 0862) izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vznícení. Při obloukovém svařování lze pro závěsy, pásy nebo zástěny použít materiál odpovídající požadavkům normových hodnot, a to způsobem a ve vzdálenosti, která bezpečně chrání proti žhavým částicím ze svářečských prací dle určení výrobce nebo dovozce; překrytí se provede tak, aby nedocházelo k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu;
 3. úpravě dopadové plochy nebo krytí dráhy vedení přímého i odraženého laserového záření z laserů III. b) a IV. třídy;
 4. vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování;
 5. měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidovadlem a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace;
 6. ochlazování konstrukce;
 7. provětrávání pracoviště pro odstranění nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par, prachů;
 8. rozmístění technického vybavení proti rozstřiku žhavých částic tak, aby spolehlivě zabraňovala působení jisker, částic kovu i strusky.

Při svařování je třeba zabránit takovému ohřátí svařovaných i dalších materiálů, které by vedlo ke ztrátě těsnosti nebo celistvosti zařízení, jejímž důsledkem by byl únik hořlavých látek nebo hoření podporujících látek.

Překrytí a utěsnění hořlavé látky se provede tak, aby mezi jednotlivými díly použitého materiálu nezůstaly nechráněné otvory umožňující průnik žhavých částic, plamene nebo přenos tepla.

Svařování se nesmí zahájit, pokud…

Svařování se nesmí zahájit, jestliže

 1. nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo těchto prací;
 2. svářeč a pracovníci zúčastnění na svařování a souvisejících činnostech nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti;
 3. nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti;
 4. svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími normovým požadavkům nebo normativním dokumentům dle ČSN EN 45020 nebo vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice; v případě, že není pro určitý druh svařování těmito předpisy odborná způsobilost stanovena, pak oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení.

Skončení či přerušení svařování a požární dohled

Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí se požární dohled v intervalech stanovených příkazem.

Intervaly požárního dohledu se stanoví se zřetelem na základní, případně specifické riziko svářečského pracoviště.

Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin.

V odůvodněných případech, zejména při tepelném dělení kovů a u členitých prostorů, je třeba při stanovování doby, po kterou je třeba požární dohled provádět, přihlédnout k možnosti vzniku požáru i po 8 hodinách.

Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě.

Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává po určenou dobu nepřetržitě nebo vzhledem k charakteru prací a prostoru po určenou dobu v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními.

Kdo vykonává požární dohled?

Požární dohled je vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Osoba nebo osoby, které mají požární dohled vykonávat, musejí být tedy určeny jmenovitě v příkazu. Měly by to být dostatečně odpovědné a znalé osoby. V některých případech může být dokonce vhodné, oslovit např. místní jednotku dobrovolných hasičů. Konkrétní osobu však určuje ten, kdo příkaz vydává.

Kdy nemusí být požární dohled po skončení svařování vykonáván?

Požární dohled po skončení svařování není nutné vykonávat

 • jsou-li svářečská pracoviště a přilehlé prostory vybaveny provozuschopnou elektrickou požární signalizací a stabilním hasicím zařízením. Jsou-li tyto prostory vybaveny pouze elektrickou požární signalizací, lze od požárního dohledu upustit jen v případě, že na místě bude osoba schopná provést prvotní hasební zásah;
 • na stálých svářečských pracovištích v případě, že před skončením svařování nemohlo dojít ke kontaktu žhavých částic s hořlavými látkami a po vypnutí technologie nedojde ke kontaktu hořlavých látek se zdrojem zapálení.

Svařování a požární ochrana
Svařování a požární ochrana

Dlouhodobé či opakované svařování – nový příkaz pro každý den, trvalý příkaz nebo…?

V praxi často dochází k situaci, kdy svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření může probíhat i více dnů po sobě. Pak vyvstává otázka, jak se postavit k požárně bezpečnostním opatřením a jejich prokazování.

Provádí-li se svařování, které vyžaduje zvláštní požárně bezpečnostní opatření opakovaně a na stavebně či konstrukčně obdobných svářečských pracovištích, pro které lze stanovit tato požárně bezpečnostní opatření jednotně, může se tak učinit v příslušném pracovním nebo technologickém postupu.

Pozor ale, pokud se změní podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření.

Jsou-li tedy podmínky neměnné, lze vydat jeden příkaz i na několik dnů. Pokud se však podmínky změní, příkaz musí být buď aktualizován nebo vydán nový.

Závěr

Svařování je zejména z pohledu požární ochranu skutečně poměrně dosti rizikovou pracovní činností a proto je jí nutné věnovat náležitou pozornost a péči. Nezapomínejte proto, že příkaz není jen papír pro papír, ale je jakýmsi shrnutím všech potřebných opatření a s slouží k dokladování jejich splnění. Měl by proto všem osobám poskytovat jakýsi návod, jak při svařování postupovat, aby nedošlo k požáru.

Svařování představuje i bezpečnostní rizika. V dřívějším článku se můžete dočíst, jaké osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) je nutné při svařování používat.

Při svařování vždy postupujte v souladu s právními předpisy, zejména potom v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

Zajímá vás něco k vydávání příkazu ke svařování? Ptejte se v komentářích nebo se jen podělte o své zkušenosti.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 4 / 5. Počet hodnotících: 4

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
1
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram