BOZPforum.cz Magazín Logo

Změny v sankcích za dopravní prohřešky a v bodovém systému

Mohlo by vás také zajímat
27. 11. 2023
Ing. Vít Hofman

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, účinná od 1.1.2024, přináší celou řadu změn. Mimo jiné také změny ve výši sankcí za dopravní přestupky a změny v bodovém systému.

Jelikož je řízení vozidla také jednou z nejrizikovějších pracovních činností, kterou může zaměstnanec vykonávat, je dobré se se změnami seznámit.

Jaké postihy vám tedy od ledna příštího roku hrozí, naleznete v následujících dvou tabulkách.

Přehled sankcí za porušení dopravních předpisů

Dle předpisu Přestupek Příkaz na místě Sankce Zákaz činnosti
písm. a), odst. (1), § 125c Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo:
bod 1., písm. a), odst. (1), § 125c na němž není v rozporu s § 5 odst. 2 písm. k) umístěna tabulka registrační značky nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena 4 000 - 10 000 Kč od 6 do 18 měsíců
bod 2., písm. a), odst. (1), § 125c jehož tabulka registrační značky je v rozporu s § 5 odst. 2 písm. l) zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost 4 000 - 10 000 Kč od 6 do 18 měsíců
bod 3., písm. a), odst. (1), § 125c které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) z důvodu nebezpečné závady2), nebo 2 500 - 3 500 Kč 4 000 - 10 000 Kč
bod 4., písm. a), odst. (1), § 125c jehož osvědčení o registraci vozidla bylo zadrženo nebo prohlášeno za zadržené podle § 6b a nebyl vydán protokol o technické prohlídce podle § 6c odst. 1, 7 000 - 25 000 Kč od 4 do 6 měsíců
písm. b), odst. (1), § 125c v rozporu s § 6a odst. 2 při technické silniční kontrole nezajede k zařízení pro provedení kontroly technického stavu nebo se neřídí pokyny osoby obsluhující toto zařízení 2 500 - 3 500 Kč 4 000 - 10 000 Kč
písm. c), odst. (1), § 125c v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 7 000 - 25 000 Kč od 6 do 18 měsíců
písm. d), odst. (1), § 125c se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) nebo g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, 25 000 - 75 000 Kč od 18 měsíců do 3 let
písm. e), odst. (1), § 125c řídí motorové vozidlo a
bod 1., písm. e), odst. (1), § 125c v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel 25 000 - 75 000 Kč od 18 měsíců do 3 let
bod 2., písm. e), odst. (1), § 125c řidičský průkaz jí byl zadržen podle § 118b odst. 1 nebo byl prohlášen za zadržený podle § 118b odst. 6 7 000 - 25 000 Kč od 6 do 18 měsíců
bod 3., písm. e), odst. (1), § 125c v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního předpisu nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace 7 000 - 25 000 Kč od 6 do 18 měsíců
bod 4., písm. e), odst. (1), § 125c jako držitel řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem pozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7 nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel 25 000 - 75 000 Kč od 18 měsíců do 3 let
bod 5., písm. e), odst. (1), § 125c řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekučního řádu, nebo 7 000 - 25 000 Kč od 6 do 18 měsíců
bod 6., písm. e), odst. (1), § 125c v rozporu s § 83a odst. 1 nemá doprovod mentora 2 000 - 5 000 Kč od 6 do 12 měsíců
písm. f), odst. (1), § 125c při řízení vozidla
bod 1., písm. f), odst. (1), § 125c v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení 2 500 - 3 500 Kč 4 000 - 10 000 Kč
bod 2., písm. f), odst. (1), § 125c překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více 7 000 - 25 000 Kč od 6 do 18 měsíců
bod 3., písm. f), odst. (1), § 125c překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více 2 500 - 3 500 Kč 4 000 - 10 000 Kč
bod 4., písm. f), odst. (1), § 125c překročí nejvyšší dovolenou rychlost o 10 km.h-1 a více 1 500 - 2 000 Kč 2 000 - 5 000 Kč
bod 5., písm. f), odst. (1), § 125c v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn k zastavení vozidla daný osobou k tomu oprávněnou při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 4 500 - 5 500 Kč 7 000 - 25 000 Kč od 4 do 6 měsíců (při úmyslu)
bod 6., písm. f), odst. (1), § 125c v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrozí nebo omezí chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kde je povinna tak učinit, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání 2 500 - 3 500 Kč 4 000 - 10 000 Kč
bod 7., písm. f), odst. (1), § 125c předjíždí vozidlo v případě, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno 4 500 - 5 500 Kč 7 000 - 25 000 Kč
bod 8., písm. f), odst. (1), § 125c nedá přednost v jízdě v případě, kdy je k tomu povinna 2 500 - 3 500 Kč 4 000 - 10 000 Kč
bod 9., písm. f), odst. (1), § 125c v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno 4 500 - 5 500 Kč 7 000 - 25 000 Kč
bod 10., písm. f), odst. (1), § 125c na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla jede v protisměru nebo v rozporu s § 36 odst. 1 písm. b) otáčí nebo couvá 4 500 - 5 500 Kč 7 000 - 25 000 Kč
bod 11., písm. f), odst. (1), § 125c v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně označí vozidlo parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 8 neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením 2 500 - 3 500 Kč 4 000 - 10 000 Kč
bod 12., písm. f), odst. (1), § 125c v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) není připoutána na sedadle bezpečnostním pásem nebo při přepravě dítěte nepoužije dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás podle § 6 odst. 1 1 500 - 2 000 Kč 2 000 - 5 000 Kč
bod 13., písm. f), odst. (1), § 125c v rozporu s § 6 odst. 1 písm. h) nemá za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou nebo řádně připevněnou ochrannou přílbu 1 500 - 2 000 Kč 2 000 - 5 000 Kč
bod 14., písm. f), odst. (1), § 125c v rozporu s § 12 odst. 5 při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého ohrozí řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí 1 500 - 2 000 Kč 2 000 - 5 000 Kč
bod 15., písm. f), odst. (1), § 125c v rozporu s § 4 písm. b) neuposlechne zákaz jízdy nebo příkaz směru jízdy podle § 124 odst. 12 písm. e) 7 000 - 25 000 Kč od 4 do 6 měsíců
bod 16., písm. f), odst. (1), § 125c v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel, nebo 1 500 - 2 000 Kč 4 000 - 10 000 Kč
bod 17., písm. f), odst. (1), § 125c poruší zákaz zastavení nebo stání vozidla a způsobí tím překážku provozu na pozemních komunikacích 2 500 - 3 500 Kč 4 000 - 10 000 Kč
písm. g), odst. (1), § 125c jako přepravovaná osoba v rozporu s § 9 odst. 1 písm. a) není za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem nebo v rozporu s § 9 odst. 1 písm. b) nemá za jízdy na motocyklu nebo mopedu na hlavě nasazenou nebo řádně připevněnou ochrannou přílbu 1 500 - 2 000 Kč 2 000 - 5 000 Kč
písm. h), odst. (1), § 125c jako mentor
bod 1., písm. h), odst. (1), § 125c v rozporu s § 83a odst. 8 nesedí na sedadle vedle řidiče nebo nesleduje situaci v provozu na pozemních komunikacích nebo chování řidiče 2 500 - 3 500 Kč 4 000 - 10 000 Kč
bod 2., písm. h), odst. (1), § 125c v rozporu s § 83a odst. 9 vykonává doprovod bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo ačkoliv je její schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu, nebo 7 000 - 25 000 Kč
bod 3., písm. h), odst. (1), § 125c se přes výzvu podle § 83a odst. 10 odmítne podrobit vyšetření ke zjištění, zda při výkonu doprovodu nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou 4 500 - 5 500 Kč 7 000 - 25 000 Kč
písm. i), odst. (1), § 125c při dopravní nehodě
bod 1., písm. i), odst. (1), § 125c v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo 7 000 - 25 000 Kč od 4 do 6 měsíců
bod 2., písm. i), odst. (1), § 125c v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neoznámí dopravní nehodu policii 2 500 - 3 500 Kč 4 000 - 10 000 Kč
bod 3., písm. i), odst. (1), § 125c v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo 2 500 - 3 500 Kč 4 000 - 10 000 Kč
bod 4., písm. i), odst. (1), § 125c v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nebo odst. 5 opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 7 000 - 25 000 Kč od 4 do 6 měsíců
písm. j), odst. (1), § 125c v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar nebo v rozporu s § 41 odst. 10 neoprávněně užije nebo napodobuje zvláštní výstražné světlo nebo zvláštní zvukové výstražné znamení, nebo 7 000 - 25 000 Kč od 4 do 6 měsíců
písm. k), odst. (1), § 125c jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona. do 1 500 Kč 2 000 - 5 000 Kč
odst. (2), § 125c Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. 7 000 - 25 000 Kč
odst. (4), § 125c Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
písm. a), odst. (4), § 125c se v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobí dopravně psychologickému vyšetření 2 000 - 5 000 Kč
písm. b), odst. (4), § 125c v rozporu s § 94a odst. 2, § 102g odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2, § 118b odst. 6 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla 2 000 - 5 000 Kč
Poznámka 1: Je-li spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda, navyšuje se horní hranice sazby pokuty za tento přestupek na dvojnásobek, s výjimkou pokuty podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h), která se uloží od 25000 Kč do 100000 Kč.
Poznámka 2: Je-li spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda, při níž je jinému ublíženo na zdraví, uloží se za tento přestupek vedle pokuty zákaz činnosti na dobu od 6 do 18 měsíců, neukládá-li se za něj zákaz činnosti podle: - odstavce 1 písm. d) nebo písm. e) bodu 1 nebo 4; - odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, písm. c), písm. e) bodu 2, 3 nebo 5 nebo písm. f) bodu 2 nebo odstavce 3 - odstavce 1 písm. e) bodu 6; to neplatí, došlo-li k ublížení na zdraví pouze u osoby, která je ve vztahu k pachateli přestupku osobou blízkou.

Bodový systém

ID Porušení Počet bodů
1. řízení motorového vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení motorového vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po jejím užití, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6
2. řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky 6
3. odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou 6
4. způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 6
5. otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla 6
6. vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno 6
7. předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno 6
8. překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec 6
9. nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn k zastavení vozidla daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou 6
10. ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, nebo ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání 6
11. řízení motorového vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady2) 6
12. omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce 4
13. neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody 4
14. nedání přednosti v jízdě 4
15. řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel 4
16. porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí 4
17. překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec 4
18. řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl řidičský průkaz zadržen nebo prohlášen za zadržený 4
19. řízení motorového vozidla řidičem, který je držitel řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel 4
20. ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého 4
21. porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 4
22. držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při jízdě vozidlem 4
23. překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km.h-1 a více 2
24. řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti 2
25. nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 2
26. neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě 2

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
1
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram