BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

V dnešním rychle se měnícím pracovním prostředí je klíčové zajistit, aby zaměstnanci byli neustále informováni nejen o nejnovějších trendech a postupech v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO), ale aby jim byly neustále připomínány a vysvětlovány jejich práva, povinnosti a bezpečnostní opatření. Zde přichází na scénu koncept „desetiminutovek“, nový přístup ke školení, který je rychlý, efektivní a tvořen přímo na míru potřebám moderních pracovišť a zaměstnavatelů, pro které BOZP není cizí slovo.

Co přesně jsou desetiminutovky?

Desetiminutovka je inovativní formát školení, který transformuje tradiční dlouhá a často neefektivní školení BOZP a PO do krátkých, přibližně desetiminutových sezení, zaměřených na konkrétní témata a prezentovaných zpravidla přímo vedoucími zaměstnanci.

Tento přístup umožňuje zaměstnavatelům průběžně a efektivně školit své zaměstnance během celého roku.

Výhody desetiminutovek

 • Zvýšení bezpečnosti: Pravidelná aktualizace znalostí zvyšuje bezpečnost na pracovišti.
 • Vyšší míra zapojení zaměstnanců: Krátké formáty školení zvyšují zapojení a zájem zaměstnanců, což vede k lepšímu porozumění a dodržování bezpečnostních pravidel.
 • Usnadnění legislativního plnění: Snadněji prokážete splnění zákonných požadavků.
 • Úspora času a zdrojů: Školení je rychlé a nevyžaduje rozsáhlé přípravy.
 • Flexibilní integrace do pracovního procesu: Desetiminutovky lze snadno začlenit do běžného pracovního dne bez potřeby zásadních změn rozvrhu nebo pracovního procesu.
 • Personalizace školení: Možnost přizpůsobit obsah školení specifickým potřebám a rizikům jednotlivých pracovišť nebo týmů.
 • Flexibilita ve vedení: Školení může provádět jakýkoliv vedoucí zaměstnanec.
 • Dlouhodobá paměť: Krátké, pravidelné lekce znamenají lepší vstřebání a zapamatování informací.
 • Zvýšení legislativní srozumitelnosti: Pomáhají zaměstnancům lépe porozumět právním předpisům a jejich aplikaci v praxi.
 • Podpora proaktivního přístupu k bezpečnosti: Podporuje proaktivní přístup zaměstnanců k bezpečnosti, což vede k vytvoření vyšší úrovně kultury BOZP.
 • Snadná dokumentace a sledování: Zjednodušuje proces dokumentace a sledování školení, což je klíčové pro auditování a plnění regulačních požadavků.
 • Zlepšení vztahů na pracovišti: Podporuje komunikaci a týmovou spolupráci mezi vedoucími a zaměstnanci a zaměstnanci.
 • Posílení značky zaměstnavatele: Ukazuje závazek zaměstnavatele k podpoře a ochraně zdraví zaměstnanců, což může zlepšit vnímání značky a přispět k atraktivitě zaměstnavatele.
 • Podpora kontinuálního vzdělávání: Nabízí model pro průběžné vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce.

VYUŽIJTE PROFESIONÁLNĚ PŘIPRAVENÉ
VZORY DESETIMINUTOVEK!

Více než 70 profesionálně připravených vzorových desetiminutovek, kdy každá se zaměřuje na jedno konkrétní téma BOZP a PO.
Ušetřete si hodiny práce. Se vzory máte na více než rok vystaráno!

Jaké problémy desetiminutovky řeší?

Desetiminutovky, kromě výše popsaných výhod, jsou tu zejména pro to, aby vyřešily dva hlavní problémy!

Nezpochybnitelnou prokazatelnost školení a plnění zákonné povinnosti

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které

 • doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,
 • se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána,

viz odst. (2), § 103, Zákoníku práce, v účinném znění.

Výše uvedených předpisů a z nich plynoucích povinností a důsledků je opravdu celá řada (přehled právních předpisů BOZP a PO). Je naprosto naivní si myslet, že ze všech těchto předpisů dokážete své zaměstnance proškolit během dvouhodinového ročního školení BOZP!

U kontroly oblastního inspektorátu práce vám roční koncept projde.
Projde vám však i před případným soudem nebo vyšetřovatelem Policie ČR?

Prohlubování znalostí BOZP u zaměstnanců

Efektivnější je přístup, kdy každé školení se věnuje jednomu konkrétnímu tématu. Tento přístup umožňuje zaměstnancům lépe vstřebat a pochopit klíčové principy a požadavky BOZP a PO. Současně se vedoucí zaměstnanci, kteří tato školení vedou, musí s tématy důkladně seznámit. To vede k lepšímu respektování bezpečnostních pravidel v praxi. V porovnání s tradičními ročními školeními, kde se snažíme zaměstnancům předat rozsáhlé množství informací najednou, jsou desetiminutovky mnohem účinnější v budování hlubších znalostí a pochopení.

S desetiminutovkami se mění přístup k školením BOZP a PO. Přesouváme se od povrchního “nalévání” informací k detailnímu a pravidelnému prohlubování znalostí, což má pozitivní dopad na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.

Jak desetiminutovky mění paradigma školení BOZP a PO?

Tradiční školení BOZP a PO často trpí nedostatkem interakce, jsou časově náročná a někdy se zaměřují na méně relevantní témata nebo jsou až příliš obecná. Není při nich dostatek času, tématům se věnovat více do hloubky. Desetiminutovky naopak nabízejí přístup, který je nejen časově úsporný, kdy není třeba žádných složitých organizací a chystání školících místností, ale také zajišťuje, že každá školicí jednotka je smysluplná a zaměřená na konkrétní aspekty bezpečnosti.

Přínosy pro zaměstnavatele a zaměstnance

Zaměstnavatelé ocení, že desetiminutovky usnadňují plnění legislativních požadavků a jejich prokazování a zvyšují bezpečnostní povědomí mezi zaměstnanci. Zároveň se snižuje riziko pracovních úrazů a zlepšuje se pracovní kultura.

Pro zaměstnance je výhodou, že se mohou učit v pohodlí svého pracovního prostředí, a informace jsou podány stručně a jasně, což umožňuje lepší pochopení a zapamatování.

Kdo může desetiminutovku školit?

Jednou z významných výhod implementace desetiminutovek je, že školení mohou efektivně provádět přímo vedoucí zaměstnanci. To je plně v souladu s požadavky Zákoníku práce. Navíc to přináší i celou řadu výhod:

 1. Prohloubení znalostí vedoucích: Vedoucí zaměstnanci se při přípravě na školení důkladněji seznamují s tématickými oblastmi BOZP a PO. Tato aktivní role ve školeních znamená, že nejenže předávají informace, ale současně si prohlubují vlastní porozumění a vědomosti.
 2. Posílení dynamiky týmu: Pravidelná školení vedená vedoucími týmů podporují pocit společenství a sdílené odpovědnosti za bezpečnost. To může zlepšit celkovou kulturu bezpečnosti na pracovišti.
 3. Zvýšení důvěry a autority: Vedoucí zaměstnanci, kteří aktivně přispívají a školí, budují u svých týmů důvěru a respekt. Tato blízkost a interakce pomáhají ve vytváření silnějších, více soudržných pracovních skupin.
 4. Praktická aplikace: Vedoucí, kteří jsou dobře seznámeni s BOZP a PO, mohou lépe integrovat bezpečnostní postupy přímo do každodenních pracovních operací, což vede k jejich přirozenějšímu a efektivnějšímu uplatňování.
 5. Feedback a kontinuální zlepšování: Možnost přímé zpětné vazby od zaměstnanců během školení umožňuje vedoucím pružně reagovat a přizpůsobovat školicí materiály a metody, ale zejména také přijatá bezpečnostní opatření. To vede k neustálému zdokonalování procesů.
 6. Rozvoj vedoucích schopností: Vedoucí zaměstnanci rozvíjejí své dovednosti v oblasti komunikace a prezentace, což je prospěšné nejen pro školení, ale i pro jejich celkové profesionální rozvoj.

Tento přístup nejenže zvyšuje efektivitu školení, ale také posiluje týmovou dynamiku a podporuje kulturu bezpečnosti na pracovišti. Implementací desetiminutovek tak dosáhnete mnohem víc než jen splnění legislativních požadavků – vytvoříte proaktivní, informované a bezpečné pracovní prostředí.

Jak implementovat desetiminutovky na pracovišti?

Implementace desetiminutovek na pracovišti je relativně snadná. Stačí rozvrhnout pravidelná školicí sezení – třeba každé pondělí ráno nebo na konci směny v pátek. Tímto způsobem se školení stává součástí běžného pracovního týdne, aniž by zasahovalo do produktivity. Vedení může také delegovat prezentaci těchto školení různým členům týmu, což podporuje zapojení a rozvoj vedoucích schopností.

Případové studie a zpětná vazba

V praxi se ukázalo, že desetiminutovky vedou k významnému zvýšení bezpečnostního povědomí nejen řadových zaměstnanců, ale také vedoucích zaměstnanců, kteří témata školí. Tím se celkově zvyšuje míra angažovanosti zaměstnanců do oblastí BOZP a PO, což má vždy pozitivní efekt. Mnoho společností, které tento model přijaly, hlásí pozitivní zpětnou vazbu od zaměstnanců, kteří oceňují jeho stručnost a praktičnost.

Budoucnost školení BOZP a PO

Desetiminutovky představují krok vpřed v oblasti školení BOZP a PO. Tento model je přizpůsobený potřebám moderního pracovního prostředí, kde čas a efektivita hrají klíčovou roli. Jak se pracovní svět bude nadále vyvíjet, lze očekávat, že flexibilní a zaměřené školicí metody, jako jsou desetiminutovky, se stanou normou.

Závěr

Desetiminutovky jsou víc než jen nový školicí formát; jsou to znamení proměny v přístupu k bezpečnosti a zdraví při práci. S jejich pomocí mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci společně pracovat na vytváření bezpečnějšího a informovanějšího pracovního prostředí.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 0 / 5. Počet hodnotících: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
2
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram