BOZPforum.cz Magazín Logo

Homeoffice a jeho úskalí z pohledu BOZP

Autor příspěvku:
Datum publikování:
3. 7. 2019
Hodnocení:
/ 5

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Stále oblíbenějším benefitem a často vlastně i zcela logickým krokem je, že zaměstnavatelé svým zaměstnancům nabízejí možnost pracovat z domova – tedy tzv. Homeoffice. Pro některé práce se vyloženě hodí. Trend to není úplně nový, ale až v poslední době se masivně rozšířil.

Jak ale zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnance, který pracuje z vlastního domova?

Právní předpisy upravující Homeoffice z pohledu BOZP

Čeští zákonodárci před problematikou BOZP při Homeoffice zavírají oči. Nebo zkrátka jen nedokáží dostatečně pružně reagovat. Výsledkem je fakt, že dnes, řekněme že nejméně po pěti letech, kdy je v Česku Homeoffice zcela běžnou součástí prací, neexistuje právní předpis, který by problematiku těchto specifických pracovních podmínek upravoval.

Je tedy nutno vycházet z právních předpisů, při jejichž tvorbě se s Homeoffice nepočítalo nebo se o něm dokonce ještě ani nevědělo. A to sebou přináší nemalou porci komplikací a často, řekl bych, až nepřekonatelných překážek.

Hlavní úskalí BOZP při Homeoffice

Všechny zákonné povinnosti, které zaměstnavatel plní na vlastních pracovištích, musí ze zákona plnit i v bydlišti zaměstnance, pokud se toto bydliště se souhlasem zaměstnavatele stává zaměstnancovým pracovištěm.

První problém je jasný konflikt mezi zájmy zaměstnavatele a ústavním právem zaměstnance, jemu deklarovaným Listinou základních práv a svobod. V článku 12 listiny se píše následující: “Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.”

Jak má ale zaměstnavatel zajistit, že je pracoviště bezpečné, když na něj nemůže vstoupit? Z toho plyne první a velmi důležitý fakt. Zaměstnavatel by měl podmínit možnost práce zaměstnance na Homeoffice jeho písemným souhlasem ke vstupu na toto pracoviště, časově omezeným na dobu trvání pracovního poměru.

Možná se ptáte, proč do bytu zaměstnance vstupovat?

Povinnosti zaměstnavatele vůči pracovišti

Zaměstnavatel má své zákonné povinnosti. Důležité je uvědomit si a pochopit, že dle Zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen

 • zajistit BOZP zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce;
 • vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům;
 • soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

Lze výše uvedené naplnit, aniž by zaměstnavatel vkročil do bytu zaměstnance? Dost těžko!

Povinnosti vůči pracovišti

Dle požadavků NV. č. 101/2005 Sb., je povinností zaměstnavatele, před uvedením pracoviště do provozu a používání, mimo jiné, zajistit:

 1. určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště,
 2. stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení,
 3. umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení a vymezení pracovního místa zaměstnanci,
 4. náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu (např. pádu či sesunutí),
 5. opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky (provádí zaměstnanec na pracovišti Homeoffice úklid? Jaké chemické látky k tomu využívá?)
 6. opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat,
 7. zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době.

Kontroly na pracovišti

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Revize a kontroly technických zařízení

Další podstatnou částí dnešní BOZP je náležitá péče o provozovaná zařízení. Ani ta totiž nesmí ohrozit bezpečnost zaměstnance a ani nikoho jiného.

Dle zákona č. 309/2006 Sb., mimo jiné platí, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Dále, např. dle NV. č. 101/2005 Sb., úz, zaměstnavatel zajistí stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení.

Z výše uvedených zákonných ustanovení jasně vyplývá, že zaměstnavatel má povinnost, zajistit provedení kontrol a revizí zařízení, se kterými zaměstnanec pracuje nebo na pracovišti přichází do kontaktu.

V případě Homeoffice to jsou v praxi zejména:

 • elektrické instalace (rozvody, zásuvky…);
 • elektrické spotřebiče (PC, tiskárna, rychlovarná konvice, rádio…).

Kontroly zaměstnanců

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli jasnou povinnost, přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Znamená to tedy, že by měl zaměstnavatel pravidelně vstupovat do bytu zaměstnance, resp. na pracoviště Homeoffice a kontrolovat zaměstnance. Říkáte si, že není co kontrolovat? A co třeba dodržování bezpečnostních přestávek při práci se zobrazovacími jednotkami tak, jak to požaduje NV. č. 361/2007 Sb.?

Další povinnosti zaměstnavatele vztahující se také k Homeoffice

I v případě práce v režimu Homeoffice, musí zaměstnavatel vůči zaměstnanci plnit své základní povinnosti. Mezi ně patří např.:

 • provádění pracovnělékařských prohlídek;
 • zajištění dohledu smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovišti;
 • kategorizace prací, která obnáší analýzu rizikových faktorů pracovních podmínek;
 • školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP;
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům a to na základě provedeného hodnocení rizik;
 • šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Požární ochrana a Homeoffice

I vzhledem k požadavkům požární ochrany je nutné, aby zaměstnavatel vstoupil na pracoviště Homeoffice.

Mezi hlavní povinnosti zaměstnavatele v oblasti požární ochrany patří zejména:

 • zajistit věcné prostředky požární ochrany (např. hasící přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení (požární hydranty, požární dveře, nouzové osvětlení, elektrickou požární signalizaci atd.);
 • vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné
  • příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku,
  • únikové cesty a volný přístup k
   • nouzovým východům,
   • k rozvodným zařízením elektrické energie,
   • k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům,
   • k věcným prostředkům požární ochrany a
   • k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení;
 • dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 • označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,
 • pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany.

Dalšími povinnostmi v oblasti požární ochrany, které se mohou také vztahovat k práci na pracovišti Homeoffice patří:

 • začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí;
 • vypracování dokumentace požární ochrany;
 • školení o požární ochraně,
 • za jistých okolností také provádění cvičného požárního poplachu.

Jaká rizika při práci v režimu Homeoffice hrozí?

Zaměstnanci se může při práci v režimu Homeoffice stát úraz. Záleží potom na rozhodnutí zaměstnavatele, učiněném na základě výsledku šetření úrazu, zda bude úraz uznán jako pracovní či nikoliv. Vše také záleží na tom, jak má Homeoffice nastavena pravidla. V praxi může k úrazu dojít z důvodu např.:

 • pádu ze židle;
 • zakopnutí;
 • poranění se o kancelářskou techniku;
 • pořezání se o střepy skla, při rozbití sklenice;
 • úrazy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek;
 • přetížení vlivem fyzické námahy, např. při manipulaci s tiskárnou;
 • bodnutí hmyzem;
 • pokousání psem domácí (“mazlíček”);
 • opaření se při přípravě nápoje;
 • poranění se při hašení např. PC;
 • úraz elektrickým proudem;
 • fyzické napadení jinou osobou (vloupání nebo domácí násilí).

Dále může dojít ke vzniku nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo jiné nemoci. Zejména vlivem práce v sedě a vůbec ergonomie práce, nevhodného využívání klimatizace apod.

Kromě výše popsaných úrazů a nemocí, však může také dojit ke vzniku požáru a tím k ohrožení ne jen konkrétního bytu, ale celého objektu a všech osob v něm.

Závěr a doporučení k práci v režimu Homeoffice

Z výše uvedeného základního výčtu povinností zaměstnavatele je zřejmé, že v reálné praxi, povinnosti není možno dodržet. A přesně to se také děje. Striktním dodržováním povinností by se nadměrně zasahovalo do soukromí zaměstnance a často by plnění povinností obnášelo nepatřičné finanční náklady.

Nezbývá než doufat, že naši zákonodárci se rychle proberou a právní prostředí srovnají s realitou a požadavky praxe. Do té doby nelze než doporučit, udělat pro prevenci maximum. Vodítkem mohou být níže uvedené body.

Doporučení pro zajištění BOZP při Homeoffice

 1. Stanovte zaměstnanci jasně a konkrétně pracovní místo (např. konkrétní pokoj nebo jeho část. Můžete tak do jisté míry předejít situacím, kdy zaměstnanec upadne na schodišti, poláme se a bude žádat odškodnění pracovního úrazu).
 2. Stanovte zaměstnanci způsob a podmínky evidence začátku a konce směny, resp. jejího přerušení.
 3. Jasně vymezte, co je pracovní náplní a ideálně i zmiňte, co se pracovní činnost ani činnost, které je v přímé souvislosti s ní, nepovažujete. Např. deklarujte, že pracovní činností zaměstnance jsou administrativní práce a práce na PC, nikoliv potom příprava občerstvení v kuchyni.
 4. Poskytněte zaměstnanci na pracoviště Homeoffice:
  • lékárničku první pomoci, vybavenou v dohodě se smluvním lékařem;
  • přenosný hasící přístroj (např. práškový, o náplni 6 kg);
  • autonomní hlásič požáru.
 5. Dále je vhodné poučit zaměstnance o minimálních požadavcích na ergonomii práce, zejména v případě kancelářské práce a práce u PC. Zejména s ohledem na sezení, zobrazovací jednotku, klávesnici a myš. Dle potřeby zaměstnanci poskytněte potřebné vybavení a zařízení.
 6. Ideálně se se zaměstnancem dohodněte, že pro zařízení, která k práci využívá, budete zajišťovat provádění revizí (buď tato zařízení dopraví v konkrétní den a čas k vám na firmu nebo vyšlete revizního technika k němu).

Úskalí je skutečně mnoho, buďte proto obezřetní. Benefitem ve formě homeoffice zbytečně neplýtvejte a zvažte, kterým zaměstnancům jej poskytnete a zda v něj máte důvěru. Spálit se totiž můžete velmi snadno.

A jaké jsou vaše zkušenosti s tímto způsobem práce?

Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
×
Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 0 / 5. Počet hodnotících: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend

Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Září 2022
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
2
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram