BOZPforum.cz Magazín Logo

Bezpečnost práce na žebříku

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Žebříky jsou používány, alespoň čas od času, téměř v každé firmě. A co víc, žebříky používáme téměř všichni také mimo práci, doma, či na zahradě. Přestože riziko pádu ze žebříku je poměrně velké a následky mohou být až fatální, bezpečnost práce na žebříku se stále značně podceňuje. Dle BBC future dokonce Česko patří mezi země, kde je nejvyšší úmrtnost po pádu ze žebříku.

Pravidla a zásady BOZP se vesele ignorují. Z neznalosti nebo jiných důvodů? Každopádně neuškodí, si je připomenout.

Proč lidé ze žebříků padají?

Za pády ze žebříků může zejména značné podcenění rizik. V praxi se totiž žebřík často tváří jako velmi pevný a stabilní. Při porušení pravidel se ale může v okamžiku pohnout. I sebemenší pohyb pak vyvolá reflexivní cuknutí zaměstnance a rychlému pádu dolů už nic nebrání. Důvodem takového pohybu žebříku může být např. zaboření se do měkkého povrchu, např. “rozblácené hlíny”, podklouznutí na hladkém povrchu, pohyb z důvodu nedostatečného sklonu žebříku či pohyb po nadměrném náklonu zaměstnance.

Při respektování zásad a pravidel bezpečnosti práce na žebříku, je riziko pádu téměř vyloučeno.

Bezpečnost práce na žebříku – základní pravidla

Níže jsou popsána a uvedena základní pravidla pro bezpečnost práce na žebříku. Při jejich respektování není riziko pádu a vzniku úrazu zcela vyloučeno, ale je omezeno na přijatelnou úroveň. Při respektování pravidel hrozí pád zejména z důvodu zdravotních komplikací (např. zamotání hlavy) nebo jiných nepředvídatelných situací (vnější vlivy, jako např. shození žebříku dopravním prostředkem).

Školení BOZP pro práce na žebříku

Na žebříku smí pracovat jen ten zaměstnanec, který je pro práci odborně způsobilý – proškolení zaměstnavatelem o právních a ostatních předpisech vztahujících se k takové práci a u nějž byly ověřeny znalosti.

Mezi základní předpisy a dokumenty, se kterými je nutné zaměstnance seznámit, patří:

a v případě prací prováděných na žebřících ve výšce nad 5 m také s předpisy o používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Kdy žebřík použít?

Žebřík by měl být až jednou z posledních variant, jak zvýšit místo práce. Přednostně je vhodné použít zejména lešení nebo zdvihací plošiny.

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují.

Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.

Zapomeňte na to, že budete ze žebříku sbíjecím kladivem sundávat starou omítku nebo celý den zapojovat složité elektrické obvody.

Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat.

Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.

Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat.

Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.

Kontrola žebříku

Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. Nejdelší perioda kontrol je 1x ročně.

Každý uživatel musí provést kontrolu žebříku před použitím. Zejména u firemních žebříků, které používá vícero zaměstnanců si nikdy nemůžete být jisti tím, jak se k žebříku předchozí uživatel choval. Zda žebřík někomu spadl, něco spadlo na žebřík nebo došlo k jinému poškození.

O těchto kontrolách je nutno vést prokazatelné záznamy.

Před použitím žebříku je zejména vhodné překontrolovat:

 • vhodnost žebříku pro dané použití (typ, délka);
 • kompletnost žebříku (zejména u vícedílných žebříků, zda nechybí některé části, pojišťovací prvky, patky žebříku apod.);
 • mechanická poškození (zda není žebřík někde ohnutý, promáčknutý);
 • uvolněné části;
 • poškozené protiskluzové patky;
 • znečištění žebříku.

Ustavení žebříku

Nevhodné ustavení žebříku je možná tou úplně nejčastější příčinou pádů ze žebříku. Proto mu věnujte náležitou péči, pozornost a rozhodně nepodceňujte rizika!

Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Žebřík musí být stabilní sám o sobě! Není možné, jak se v praxi často děje, stabilitu žebříku zajišťovat prostřednictvím dalšího zaměstnance, který žebřík přidržuje!

Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.

V případě, kdy potřebujete použít žebřík na rostlém povrchu, hlíně, trávě apod., je nutné využít žebřík se stabilizátorem. Schody nelze považovat za dostatečně velký podklad. I menší podklouznutí může znamenat pád žebříku o jeden schodišťový stupeň, což může způsobit pád zaměstnance!

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Vždy je nutné použít žebřík dostatečné délky!

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1. Většina zaměstnanců má tendenci umisťovat si žebřík příliš “na kolmo”, resp. příliš svisle. Správně umístěný žebřík se však podobá více schodišti, než horolezecké stěně! Pokud žebřík umístíte na vhodný podklad a žebřík má v pořádku koncovky nebo použijete stabilizátor, riziko podklouznutí nehrozí. A pokud ano, je nutné žebřík zajistit, nikoliv zmenšovat sklon!

Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Respektujte tyto minimální vzdálenosti, jinak si zaděláváte na pád a úraz!

Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání.

Zajištění žebříku

U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností.

Podklouznutí hrozí zejména na šikmých plochách, plochách s velmi hladkým povrchem nebo plochách zaolejovaných či jinak znečištěných (často např. autoopravny). V takovém případě je nutné zajistit spodní konec žebříku pevně umístěnou zarážkou nebo žebřík uvázat na horním konci.

Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Postupujte vždy v souladu s pokyny výrobce!

Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu.

Výstup a sestup po žebříku

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.

Toto pravidlo prakticky vylučuje provádět ze žebříku jakékoliv práce, při kterých je nutno oběma rukama držet nástroje či zařízení!

Zcela ideální je při práci na žebříku respektovat tzv. tříbodový kontaktní systém. Tj. v každém okamžiku se žebříku držet třemi body:

 • dvě ruce + jedna noha nebo
 • dvě nohy + jedna ruka.

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud z jiných právních předpisů nevyplývá limit menší (např. v případě mladistvých nebo těhotných žen). Zde pozor. Do hmotnosti je nutno započítat i případnou výstroj zaměstnance, opasky, batoh apod.

Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Toto je často porušováno u dvojitých žebříků. Jeden zaměstnanec pracuje z jedné strany u vrchu žebříku a další mu ze strany druhé podává nářadí.

Práce na žebříku

Práce prováděné na žebřících by měly být jen krátkodobé, lehké povahy.

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.

Nebezpečná práce na dvojitém žebříku
Nebezpečná práce na dvojitém žebříku

Nepracujte na posledních žebříkových stupních! Vždy pracujte tak, aby vám horní konec žebříku případně sloužil jako opora.

Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.

Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.

Přerušení prací na žebříku

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

 1. bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,
 2. čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (slabých 30 km/hod = síla větru 5 stupňů Bf);
 3. dohlednost v místě práce menší než 30 m,
 4. teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

Další doporučení a zásady

Kromě výše uvedeného, je při práci na žebříku také dobré pamatovat na následující skutečnosti a rizika.

Zdravotní způsobilost

Na žebříku by měl pracovat jen ten, kdo je k práci ve výškách zdravotně způsobilý. Pokud se vám vlivem výšky točí hlava nebo vás přepadají panické závratě, rozhodně se do práce na žebřících nepouštějte.

Stejně tak nebezpečné mohou být krátkodobé indispozice, vlivem např. běžných nemocí, jako je chřipka nebo i nedostatku spánku. Při nemoci je omezena fyzická zdatnost, soustředěnost a i to může vést k pádu.

Provoz v okolí

I když dodržíte všechny zásady pro bezpečnost práce na žebříku, může dojít k vašemu pádu vlivem okolí. Do žebříku narazí náhodný kolemjdoucí, projíždějící dopravní prostředek apod.

Vždy zajistěte vyloučení provozu v místě práce. Poučte ostatní osoby. Ohraďte místo např. bezpečnostní páskou nebo využijte pomoci další osoby.

Školení BOZP zažili možná jen formou e-learningu
Školení BOZP zažili možná jen formou e-learningu

Osobní ochranné pracovní prostředky

Při práci na žebříku ve výšce více, než 5 m, musíte používat OOPP k zabránění pádu z výšky.

Ale i v mnohem nižších výškách se vyplatí, některé OOPP používat. Zejména důležitá může být ochranná přilba pro práce ve výškách s podbradním páskem. Ten je navržen tak, aby v případě, kdy se při pádu páskem zachytíte o nějakou překážku, povolil, ale současně, aby při běžném pádu udržel přilbu na vaší hlavě. Přilba vám při dopadu může zachránit život!

Vhodné jsou také kvalitní pracovní nebo bezpečnostní boty. Ty mají často profilovanou podrážku s dostatečnou “hranou”, která zabraňuje podklouznutí nohy na žebříku. Díky pevné podrážce se vám bude navíc na žebříku mnohem lépe a pohodlněji stát.

Ani pracovní rukavice nemusejí být na škodu a to zejména v zimních chladných dnech. Kovový materiál žebříku dokáže pořádně chladit a cit v rukou je pro bezpečnost velmi důležitý!

Co když opravdu spadnu?

Vždy předpokládejte, že spadnout opravdu můžete. Vylučte z místa možného dopadu vše, co by vám mohlo zhoršit případný úraz. Všechny ostré předměty, hrany, nerovnosti apod. I ostatní zaměstnance včetně materiálu pro práci udržujte v dostatečné vzdálenosti!

Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
×
Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 4.4 / 5. Počet hodnotících: 7

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend

Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Květen 2022
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram