BOZPforum.cz Magazín Logo

Kontrola hasičů – jak se na ni připravit?

Autor příspěvku:
Datum publikování:
13. 9. 2021
Hodnocení:
5 / 5
Štítky:

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

OBSAH PŘÍSPĚVKU

Nahlásila se u vás ve firmě kontrola hasičů, tedy státní požární dozor a vy nevíte, co vše po vás budou chtít a na co si dát pozor? Není toho málo, ale nejde o nic, co byste nedokázali splnit. Tento článek by vám měl být jakýmsi průvodcem a pomoci se lépe připravit.

Jak kontrola probíhá?

Hasiči se dnes na kontrolu ohlásí zpravidla prostřednictvím datové zprávy, výjimkou ale stále není ani telefonní ohláška. Zpravidla se nahlásí 3 dny až dva týdny předem. Kontrola, která většinou sestává ze dvou částí a to z:

 • fyzické prohlídky pracovišť a
 • kontroly vedené dokumentace a dokladů požární ochrany.

Kontrola povětšinou začíná mezi osmou a devátou hodinnou ranní představením se komisaře a předložením jeho služebního průkazu.

V praxi se nejčastěji setkáte se dvěma typy kontrol:

 • komplexní kontrola, při které se prověří požární ochrana v rámci celé společnosti nebo celého objektu;
 • tematická kontrola, při které se hasiči zaměří na konkrétní oblast (např. konkrétní rizikový provoz).

Kontroly probíhají zejména preventivně, namátkově, výjimkou nejsou ale ani kontroly tzv. na udání.

Délka kontroly a důslednost při kontrole hodně záleží na vašem přístupu, na přístupu komisaře a na rozsahu vašich pracovišť a činností. Kontrola může trvat od dvou hodin až do několika dní.

Jaké doklady a dokumentaci hasiči chtějí při kontrole předložit?

Dokumentace, kterou chtějí hasiči při kontrole předkládat, se dá rozdělit do několika tematických celků, kterými jsou:

 1. základní dokumentaci provozovatele;
 2. stavební dokumentace;
 3. dokumentace požární ochrany;
 4. doklady požární ochrany;
 5. průvodní a provozní dokumentace;
 6. bezpečnostní listy;
 7. další dokumentaci související s požární ochranou při provozovaných činnostech.

Základní dokumentace provozovatele

Do základní dokumentace patří a pravděpodobně prvním dokumentem, který si od vás komisař(ka) vyžádá, patří aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence. Připravte si jej a usnadněte tak průběh kontroly.

Stavební dokumentace

Mezi další dokumenty, které budete muset předložit hned v úvodu kontroly patří:

 • platné kolaudační rozhodnutí k užívaným objektům;
 • schválená projektová dokumentace skutečného provedení objektů, konkrétně požárně bezpečnostní řešení a u starších objektů, např. technická zpráva požární ochrany nebo jiná část projektové dokumentace, která upravuje oblast požární ochrany objektu, pokud taková existuje;
 • nájemní smlouvy k užívaným objektům, pokud jste v nájmu (z nájemní smlouvy vyplyne, kdo má plnit které povinnosti na úseku požární ochrany, zda nájemce nebo pronajímatel).

Dejte si pozor zejména v případě kolaudačních rozhodnutí a projektové dokumentace, aby tyto dokumenty skutečně odpovídaly skutečnosti. Máte-li objekt kolaudovaný a projektovaný jako autoservis a reálně ho užíváte pro výrobu plastových výrobků, můžete mít poměrně významný problém!
Stejně tak by se nemělo stát, že na pracovišti budou zřízena např. vrata, avšak v projektové dokumentaci zakreslena nebudou, popř. naopak. Zvláště potom, pokud jde o vrata v požárním úseku.

Dokumentace požární ochrany

Dokumentaci požární ochrany musíte vést ze zákona o požární ochraně.

Pokud provozujete výhradně činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, je ideální o tomto mít alespoň nějaký dokument, např. vaše prohlášení, ale zpracování dokumentace požární ochrany jako takové, pro vás není povinné, s výjimkou požární knihy.

Provozujete-li činnosti se zvýšený požárním nebezpečím, musíte vést a ke kontrole předložit následující dokumentaci:

 • dokumentaci o začlenění provozovaných činností;
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany;
 • požární řád(y);
 • požární poplachové směrnice;
 • dokumentaci školení o požární ochraně;
 • požární knihu.

Pokud jsou pro některé z provozovaných činností navíc stanoveny tzv. složité podmínky pro zásah, kromě výše uvedené dokumentace, musíte vést ještě následující dokumenty:

 • požární evakuační plán;
 • dokumentace zdolávání požárů.

Provozujete-li také činnosti s vysokým požárním nebezpečím, musíte k výše uvedeným dokumentům přidat ještě tzv. posouzení požárního nebezpečí.

Zřizujete-li ohlašovnu požárů, pro tuto musíte mít zpracován tzv. řád ohlašovny požárů.

Dejte si pozor, aby dokumentace obsahovala všechny náležitosti vyžadované vyhláškou o požární prevenci a měla také veškeré formální náležitosti (např. byla řádně schválena).

Doklady požární ochrany

Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností patří mezi nejdůležitější dokumenty, které musíte být schopni při kontrole doložit.

V následující podkapitolách budou přiblíženy konkrétní z nich. Nejde však o kompletní výčet. Ten se mění dle konkrétních provozovaných činností a zařízení. Jde o jakýsi přehled těch nejčastějších dokladů, vyžadovaných téměř při každé kontrole. Díky přehledu byste si měli být schopni udělat dostatečný obrázek o tom, co po vás hasiči chtějí.

UPOZORNĚNÍ!

Pod tímto upozorněním se skrývá zajímavý článek, obsah, fotografie nebo video.
Přístup k tomuto obsahu mají pouze na webu registrovaní a přihlášené uživatelé.

Registrujte se / přihlaste se zdarma na našem webu a užijte si nejen tento, ale i mnohý další prémiový obsah.

Tento článek obsahuje hodnotné informace a jeho sepsání zabralo autorovi nemalou porci času.
Chcete-li autora podpořit, můžete tak učinit sdílením článku nebo např. zakoupením virtuálního poděkování.

Děkujeme za pochopení.

Průvodní a provozní dokumentace k provozovaným zařízením

Hasiči mohou chtít doložit průvodní nebo provozní dokumentaci k vámi provozovaným zařízením, zejména, aby si ověřili, že nedochází k rozporům se stanovenými podmínkami bezpečného provozu zařízení.

Do průvodní dokumentace patří zejména:

 • montážní návod,
 • technické podmínky pro projektování nebo provoz,
 • návod k obsluze,
 • požadavky na kontroly, údržbu nebo opravy,
 • podmínky požární bezpečnosti pro používání výrobku nebo zařízení,
 • bezpečnostní listy apod.,

Bezpečnostní listy

K nebezpečnými chemickým látkám a směsím, se kterými nakládáte, musíte mít k dispozici bezpečnostní listy. Obecně musíte ke každé látce, se kterou pracujete, mít k dispozici její požárně technické charakteristiky nebo technicko-bezpečnostní parametry.

K jednotlivým látkám byste měli být schopni doložit např.:

 • hořlavost,
 • oxidační vlastnosti,
 • bod vzplanutí,
 • bod hoření,
 • teplotu vznícení,
 • koncentrační meze výbušnosti,
 • index šíření plamene po povrchu,
 • výhřevnost,
 • vlastnosti produktů hoření.

Bezpečnostní listy tyto informace zpravidla obsahují.

Další dokumentace související s požární ochranou

Mezi další doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, patří zejména:

 • záznamy o provedené údržbě nebo opravách;
 • doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací apod.);
 • doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními předpisy (např. doklady ke svařování – doklady prokazující přijetí zvláštních požárně bezpečnostních opatření).

Fyzická kontrola pracovišť

Každý komisař provádí fyzickou prohlídku, stejně, jako celkovou kontrolu, trochu jinak. Obecně se ale hasiči zaměřují na oblasti a skutečnosti, které jsou blíže rozvedeny v následujících podkapitolách a na uvedených fotografiích.

UPOZORNĚNÍ!

Pod tímto upozorněním se skrývá zajímavý článek, obsah, fotografie nebo video.
Přístup k tomuto obsahu mají pouze na webu registrovaní a přihlášené uživatelé.

Registrujte se / přihlaste se zdarma na našem webu a užijte si nejen tento, ale i mnohý další prémiový obsah.

Tento článek obsahuje hodnotné informace a jeho sepsání zabralo autorovi nemalou porci času.
Chcete-li autora podpořit, můžete tak učinit sdílením článku nebo např. zakoupením virtuálního poděkování.

Děkujeme za pochopení.

Závěr kontroly

Po kontrole obdržíte kontrolní protokol s uvedením zjištění a případných závad.

Proti uvedeným kontrolním zjištěním můžete podle ustanovení § 13 kontrolního řádu podat do 15 dnů ode dne doručení protokolu písemné a zdůvodněné námitky.

Protokolem vás hasiči také vyzvou k podání písemné zprávy o odstranění nedostatků a stanoví vám lhůtu, do které tuto zprávu musíte podat.

V případě, že budou zjištěna pochybení v oblasti kolaudace objektu nebo vedené projektové dokumentace, hasiči o tomto informují místně příslušný stavební úřad.

Pokud vám za zjištěné nedostatky bude uložena sankce, o této dostanete samostatné vyrozumění.

Odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany by vás na kontrolu měli dostatečně připravit a pomoci vám, všechny potřebné dokumenty a doklady zajistit. Zejména ale myslete na to, že požární ochranu neděláte kvůli hasičům ale zejména, jakožto ochranu vlastního podnikání. Můžete být pojištěni sebelíp, ale pokud vám popelem lehne kompletní výroba, její obnova může trvat někdy i roky a to i přesto, že z pojištění dostanete peníze vyplaceny prakticky ihned po požáru. O tom se již přesvědčil nejeden podnikatel. Berte proto oblast požární ochrany dostatečně vážně a věnujte jí nejen čas, ale i potřebné finanční prostředky.

Věřím, že vám článek alespoň trochu pomohl uvědomit si, co vše z hlediska požární ochrany musíte plnit a co mohou hasiči kontrolovat a případnou kontrolu díky němu hravě zvládnete.

Máte-li z kontrol jiné, vlastní zkušenosti, chcete-li se na něco zeptat, neváhejte využít komentářů pod článkem.

Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
×
Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 2

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Komentáře k příspěvku

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram