BOZPforum.cz Magazín Logo

Nové nařízení vlády o poskytování OOPP

Autor příspěvku:
Datum publikování:
23. 10. 2021
Hodnocení:
5 / 5
Štítky:

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Již za 9 dní, tedy 1. 11. 2021 nabude účinnosti nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které ruší dosavadní nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Jaké změny nové nařízení přináší?

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., není žádnou revolucí a nepřináší vyloženě zásadní změny. Spíše upřesňuje některé pojmy a snaží se více reflektovat pokrok doby. Ale postupně.

§ 1 Úvodní ustanovení

Zde dochází k poměrně nenápadné, dost možná ale nejzásadnější změně celého nařízení vlády. Původní nařízení vlády, mimo jiné, stanovilo: “…rozsah a bližší podmínky poskytování…” Slovo rozsah z nového nařízení vlády zcela vypadlo: “upravuje bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Z toho lze dovodit, že nařízení vlády nenařizuje striktní poskytnutí žádného konkrétního OOPP, ale že poskytování všech OOPP je v kompetencích zaměstnavatele! Že by nastal konec éry povinných přileb v kancelářích na staveništích?

§ 2 OOPP nejsou…

§ 2 definuje, co to nejsou osobní ochranné pracovní prostředky. Zde se domnívám, že došlo výhradně k menším kosmetickým úpravám, které na reálnou praxi nebudou mít zásadní dopady.

§ 3 OOPP musí…

Odst. (1) a (2) jsou prakticky shodné, jako v původním nařízení. Ale odst. (3) se dočkal opět poměrně nenápadné, dost možná však významné změny: “Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen.”

Původní nařízení vlády mluvilo o seznámení s ochrannými prostředky, takže tento nepřesný pojem byl upraven a to i v dalších částech nařízení. Původní předpis nezmiňoval nutnost prokazatelného seznámení. V novém nařízení již požadavek na prokazatelnost je. Jako ideální cesta se jeví prokazatelné seznámení zaměstnanců s návodem k použití konkrétního poskytnutého OOPP.

Dále byl ve stejném odst. (3) zaměněn původní termín: “ohrožení přenosnými chorobami” za nový: “ohrožení infekčními onemocněními.”

Odst. (4), který upravuje způsob, podmínky a dobu používání OOPP, až na upřesnění pojmů zůstává nezměněn.

Objevuje se však zcela nový odst. (5), cituji:

“Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.”

§ 4 Hodnocení rizik a výběr OOPP

Odst. (1) doznal upřesňujících změn. Nově nemluví o hodnocení rizik, ale o určování rizik. A dále pomocí poznámky, odkazuje na vyhledávání a vyhodnocování rizik prováděného dle § 102, Zákoníku práce. Tj. oproti původnímu nařízení vlády dává jasně do kontextu požadavky Zákoníku práce ve vztahu k OOPP. Stejně, jako tomu bylo i dříve, nařízení vlády doporučuje postupovat zejména podle přílohy č. 1.

Odst. (2) až na kosmetické změny zůstává stejný a doporučuje při výběru OOPP postupovat zejména podle příloh č. 2 a 3.

§ 5 Infekční onemocnění

Odst. (1) zůstává až na kosmetické změny stejný: “K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel zaměstnanci dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředek se považuje též ochranná mast s dezinfekčním účinkem.”

Odst. (2) ale doznal zásadních změn.

Novinkou je, že v případě zaměstnance, který přichází do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, mohou být dle potřeby poskytnuty také regenerační krémy a masti.

Co se týče množství poskytovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, případně regeneračních krémů a mastí, tak i nové nařízení vlády se odvolává na svou přílohu č. 4, kde je toto upraveno s ohledem na druh práce.

Nově se však objevuje dodatek odst. (2), cituji:

“V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi nečistou nebo práci nečistou podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.”

§§ 6 a 7 Závěr

§ 6 ruší NV. č. 495/2001 Sb., a § 7 upravuje účinnost nového nařízení vlády k 1. 11. 2021.

Příloha č. 1 Tabulka pro výběr OOPP na základě vyhodnocení rizik

Tabulka oproti původnímu nařízení vlády byla významně upravena.

Nově obsahuje 26 skupin rizik, oproti původním 21. Tučně jsou zvýrazněny nové skupiny rizik. Nejzásadnější změny pravděpodobně doznala skupina biologických činitelů. Dle původního nařízení vlády se hodnotily konkrétní činitele (bakterie, viry apod.). Nově se hodnotí skupiny látek a materiálů, které mohou obsahovat “nějaké” biologické činitele a mohou se tak stát zdrojem “nákazy.”

Fyzikální rizika

 1. mechanická
  • náraz;
  • uklouznutí;
  • pády z výšky;
  • vibrace;
  • statické stlačení části těla;
  • odření, perforace, řezné a jiné rány, kousnutí nebo bodnutí;
  • zachycení, uskřípnutí;
 2. hluk;
 3. tepelná
  • teplo, oheň;
  • chlad;
 4. elektrická
  • úraz elektrickým proudem;
  • statická elektřina;
 5. radiační (záření)
  • neionizující;
  • ionizující

Chemická rizika

 1. aerosoly
  • pevné: prach, vlákna, dýmy, výpary;
  • kapalné: mlhy, jemné mlhy;
 2. kapaliny
  • ponoření;
  • postříkání, rozprášení, vytrysknutí;
 3. plyny, páry.

Biologické činitele

 1. biologické činitele obsažené v aerosolech
  • pevných a kapalných;
 2. biologické činitele obsažené v kapalinách
  • přímý a nepřímý kontakt;
  • postříkání, rozprášení, vytrysknutí;
 3. biologické činitele obsažené v materiálech, osobách, zvířatech apod.
  • přímý a nepřímý kontakt.

Jiná rizika

 1. utonutí;
 2. nedostatek kyslíku;
 3. nedostatečná viditelnost.

Části těla a orgány, které mají být chráněny

Drobné změny se objevily i v rozdělení části těla a orgánů, ale nejde o nic zásadního. Např. zcela zmizely parenterální cesty.

Stažení vzorové tabulky ve formátu MS Word zdarma

Vzorovou tabulku pro pro výběr OOPP na základě hodnocení rizik, dle přílohy č. 1, zpracovanou ve formátu Microsoft Word, si můžete stáhnout pomocí odkazu níže.

UPOZORNĚNÍ!

Pod tímto upozorněním se skrývá zajímavý článek, obsah, fotografie nebo video.
Přístup k tomuto obsahu mají pouze na webu registrovaní a přihlášené uživatelé.

Registrujte se / přihlaste se zdarma na našem webu a užijte si nejen tento, ale i mnohý další prémiový obsah.

Tento článek obsahuje hodnotné informace a jeho sepsání zabralo autorovi nemalou porci času.
Chcete-li autora podpořit, můžete tak učinit sdílením článku nebo např. zakoupením virtuálního poděkování.

Děkujeme za pochopení.

Příloha č. 2 Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků

Lze konstatovat, že tato příloha byla určitým způsobem modernizována a zpřehledněna. Zásadní změny a důsledky z ní však nevyplývají.

Příloha č. 3 Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům*) a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků

Asi tou nejzásadnější změnou je už samotný název přílohy č. 3. Původní název zněl: “Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, jsou zejména:”

Nově tedy pouze: “…mohou vyžadovat…”.

Jinak je příloha přepracována k nepoznání a formátována do přehledové tabulky s následujícími sloupečky:

 • rizika;
 • dotčené části těl a orgánů včetně typu OOPP;
 • příklady činností, při nichž může být příslušný typ OOPP nutný;
 • odvětví a obory činností.

Tabulka je dále dělena dle skupin rizik v kontextu s přílohou č. 1.

Dá se říct, že nová tabulka bude zejména pro méně zkušené zaměstnavatele skvělým pomocníkem při výběru OOPP.

Ukázka z přílohy č. 3

Příloha č. 4 Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků

Příloha č. 4 zůstává téměř beze změn. Zásadní změnou však je dovětek v posledním řádku tabulky, který nově zní:

“Společně pro všechny druhy prací minimálně dva textilní ručníky za rok.”

V původním nařízení vlády slovo textilní chybělo a tak spousta zaměstnavatelů poskytovala např. papírové ručníky.

Závěr

Změny, které nové nařízení vlády přináší, nejsou úplně zásadní a nedá se říct, že by šlo o nějakou revoluci v poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Nařízení vlády spíše jen upřesňuje některé pojmy, konkretizuje je a snaží se o to, aby bylo zaměstnavatelům ještě více nápomocno, než doposud.

Co na nové nařízení říkáte vy? Všimli jste si některé, pro vás zásadní změny, na kterou bude nutné reagovat? Podělte se názory v komentářích pod článkem.

Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
×
Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 6

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


9 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend

Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Květen 2022
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
9
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram