BOZPforum.cz Magazín Logo

Zvládne si malý podnikatel zajistit BOZP svépomoci?

Autor příspěvku:
Datum publikování:
9. 12. 2021
Hodnocení:
/ 5

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Spousta malých podnikatelů s minimem zaměstnanců sice tuší, že mají určité povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ale vůbec neuvažují nad tím, že by zaplatili odborně způsobilou osobu. V lepším případě se pokusí úkoly BOZP splnit svépomoci, v tom horším, bezpečnost zcela ignorují. Jak je to ale ve skutečnosti? Může si podnikatel BOZP zajišťovat sám? A pokud ano, má vůbec reálnou šanci dostát svépomoci požadavkům předpisů? To zjistíte po přečtení tohoto článku.

Úvodem rovněž nutno poznamenat, že tento článek není žádnou reklamou na služby BOZP, nýbrž jen zhodnocením současného stavu právních požadavků v kontextu položené otázky.

Pro připomenutí… Kdo musí řešit úkoly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Podnikatelé si často mylně domýšlí, že BOZP se vztahuje jen na velké výrobní podniky. Dál od pravdy však ani nemohou být. Právní předpisy pracují obecně s pojmem: “zaměstnavatel” a přitom vůbec nerozlišují druh činností nebo velikost podnikání.

BOZP se tak rozhodně týká každého zaměstnavatele, byť by měl jednoho jediného brigádníka, sedícího celou směnu u PC.

A co víc. BOZP se částečně vztahuje i na podnikatele a osoby, které nikoho nezaměstnávají, viz § 12, zákona č. 309/2006 Sb.

A může si vůbec zaměstnavatel zajišťovat BOZP svépomoci?

Ano, ale…

Na tuto otázku odpovídá zákon č. 309/2006 Sb., ve svém odst. (3), § 9.

Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti.

Potřebné znalosti nejsou nikde definovány, takže záleží na uvážení každého zaměstnavatele. Nebude dalece od pravdy konstatování, že potřebnými znalostmi reálně disponují především osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi komplexní obor, kdy povinnosti vyplývají z desítek právních předpisů a stovek, ne-li tisíců technických norem. Zajištění BOZP v souladu se všemi předpisy potom vyžaduje dostatečné praktické zkušenosti a dovednosti.

Ono “svépomoci” tedy dost naráží už na výše uvedený paragraf.

Zaměstnavatel se přesto rozhodne zajistit si BOZP svépomoci. Co jej čeká a nemine?

Pokud se zaměstnavatel rozhodne plnit úkoly BOZP svépomoci, čeká jej zřejmě, a to v prvé řadě, studium množství právních a ostatních předpisů BOZP. Přehled těch nejvýznamnějších můžete nalézt např. v tomto registru.

Kromě právních předpisů, je nutné zorientovat se i ve značném množství technických norem, které se vztahují k pracovištím zaměstnavatele, provozovaným zařízením nebo vykonávaným činnostem.

Je nutné seznámit se s požadavky zejména v následujících oblastech:

 1. prevence rizik;
 2. kategorizace prací;
 3. pracovnělékařské služby;
 4. požadavky na pracoviště;
 5. požadavky na bezpečný výkon činností;
 6. požadavky na stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí;
 7. poskytování osobních ochranných pracovních prostředků;
 8. školení BOZP;
 9. zpracování a vedení dokumentace BOZP;
 10. požární ochrana;
 11. pracovní úrazy.

Jak z toho ven?

Obávám se, že celá věc v Česku a zřejmě nejen zde, došla tak daleko, že běžný zaměstnavatel opravdu nemá sebemenší šanci požadavkům právních a ostatních předpisů BOZP dostát, byť reálně dokáže bezpečnost a ochranu svých zaměstnanců zajistit na přijatelné úrovni.

Byrokratických požadavků, byť s nějakým reálným základem, je dnes zkrátka tak mnoho a jejich splnění je natolik odborně a často i časově náročné, že ani najmutí si externího dodavatele služeb, jakožto osoby odborně způsobilé, není žádnou zárukou, že zaměstnavatel dostojí všem svým povinnostem.

Ono totiž, co si budeme nalhávat, dostát všem povinnostem je problém i pro zaměstnance – osobu odborně způsobilou, která se plnění úkolů BOZP věnuje na plný úvazek, 8 hodin denně.

Nutno také podotknout, že s počtem zaměstnanců, velikostí pracovišť a počtem vykonávaných činností celková náročnost plnění úkolů roste. Rozhodně se ale nedá říct, že by splnění všech povinností bylo u nejmenších zaměstnavatelů, kteří provozují relativně bezpečné činnosti, snadné.

Jak z toho ven?

Najděte a zaměstnejte na hlavní pracovní poměr kvalitního člověka – osobu odborně způsobilou (při hledání můžete využít náš katalog odborníků).
Pokud toto není možné, zajistěte si dodavatele služeb a trvejte na spolupráci při plnění všech úkolů prevence rizik stanovených právními a ostatními předpisy BOZP. A zejména se o plnění jednotlivých povinností zajímejte.

Bez kvalitní odborně způsobilé osoby, které navíc poskytnete dostatek prostoru, jen těžko všem svým povinnostem, coby povinnostem zaměstnavatele, dostojíte.

V každém případě, jak s osobou odborně způsobilou v zádech, tak i bez ní, jednejte vždy tak, aby výkon práce vašich zaměstnanců byl skutečně bezpečný. Sami si všímejte rizik a sami přijímejte adekvátní opatření. Nečekejte až a zda vůbec vám to někdo přikáže.

Doporučený postup pro zaměstnavatele, kteří se přeci jen rozhodnou úkoly BOZP plnit svépomoci

Rozhodnete-li se plnit úkoly BOZP svépomoci, tedy bez přispění odborně způsobilé osoby, jen dost těžko dostojíte formálním a byrokratickým požadavkům právních a ostatních předpisů, tj. zejména požadavkům na zpracování a vedení veškeré související dokumentace. S tím se zkrátka musíte smířit.

Pokuste se proto, aby reálná bezpečnost, tedy ta skutečná bezpečnost, která není v šanonech, ale která je přímo na pracovištích, byla na co nejvyšší úrovni a proto:

 • sepište:
  1. všechny běžně vykonávané činnosti (např. úklidové práce, práce na PC, obsluha vrtačky, vybalování zboží apod.);
  2. všechny mimořádné činnosti, které lze předpokládat (např. oprava zařízení, úklid rozlité kapaliny, odklízení sněhu apod.);
  3. všechna pracoviště, včetně externích a venkovních pracovišť;
  4. všechna provozovaná zařízení;
  5. všechny nebezpečné chemické látky a směsi, se kterými je nakládáno (např. čistící a dezinfekční prostředky);
  6. ostatní vlivy na pracovištích (např. externí vlivy, externí osoby, zvířata apod.);
 • analyzujte vše výše uvedené, zejména:
  1. selským rozumem se pokuste rozpoznat rizika vykonávaných činností a provozovaných pracovišť a proti jejich působení se snažte navrhnout vhodná opatření – při návrhu opatření postupujte dle odst. (5), § 102, Zákoníku práce; rizika ideálně dokumentujte (stručně popište riziko, popište opatření); při zvažování rizik zejména uvažujte rizika fyzikální, chemická a biologická. Pomocníkem vám může být tabulka uvedená v příloze k nařízení vlády. Nezapomeňte zvážit, jaké osobní ochranné pracovní prostředky vaši zaměstnanci pro práce potřebují a poskytněte jim je. Všechny poskytované osobní ochranné pracovní prostředky si sepište do jednotného seznamu;
  2. projděte si návody k obsluze všech provozovaných zařízení a bezpečnostní listy k nebezpečným chemickým látkám a směsím a zajistěte, aby požadavky v nich stanovené byly respektovány a zaměstnanci s návody a listy byli prokazatelně seznámeni.
 • prokazatelně informujte zaměstnance o rizicích a o přijatých opatřeních – k tomu slouží ona dokumentace rizik a opatření. Zajistěte seznámení proti podpisu;
 • zajistěte spolupráci se smluvím poskytovatelem pracovnělékařských služeb a v dohodě s ním:
  1. vyšlete zaměstnance na pracovnělékařské prohlídky;
  2. proveďte dohled nad pracovišti a pracovními činnostmi;
  3. vybavte pracoviště prostředky pro poskytnutí a přivolání první pomoci;
  4. proškolte určené zaměstnance o poskytování první pomoci;
 • označte pracoviště vhodnými požárně bezpečnostními tabulkami a značením;
 • pokuste se, opět jednoduše a s použitím selského rozumu, zpracovat dokumentaci BOZP;
 • proškolte zaměstnance, alespoň:
  1. z §§ 101 až 108, Zákoníku práce, v účinném znění. Tyto paragrafy jako zaměstnavatel musíte znát a dále:
  2. z návodů k obsluze svěřených zařízení a to včetně firemních vozidel;
  3. z bezpečnostních listů k nebezpečným chemickým látkám a směsím;
  4. z dokumentace rizik a opatření, kterou jste si zpracovali;
  5. ze seznamu poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků;
 • zajistěte zaměstnancům potřebná školení. Přehled školení BOZP můžete nalézt např. v tomto článku.
 • kontrolujte pravidelně všechna stanovená opatření a kontroly, opět prokazatelně, evidujte. Musíte být schopni tyto kontroly prokázat; v případě zjištění nedostatků, vždy učiňte prokazatelná opatření;
 • revidujte a kontrolujte provozovaná zařízení, zejména navažte spolupráci s těmito osobami:
  1. revizní technik elektrických zařízení (nutno provádět revize elektrických instalací, zařízení, spotřebičů atd.);
  2. revizní technik tlakových zařízení (např. expanzomat kotle, vzdušník kompresoru);
  3. revizní technik plynových zařízení (rozvody plynu, plynový kotel apod.);
  4. revizní technik zdvihacích zařízení (např. jeřáby, výtahy apod.);
  5. kominík;
  6. osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany (pro kontroly požárně bezpečnostních zařízení, např. požární dveře, nouzové osvětlení apod. a věcných prostředků požární ochrany, kterými jsou zejména přenosné hasicí přístroje).
 • zajímejte se, zlepšujte, spolupracujte:
  1. komunikujte bezpečnost se svými zaměstnanci, chtějte znát jejich pohled;
  2. vyhledávejte si pravidelně informace;
  3. pokuste se alespoň čas od času navázat spolupráci s odborně způsobilou osobou, např. jednou za čas si nechat provést kompletní kontrolu a audit dokumentace;
 • neusněte a nezavírejte oči před riziky!

Nesnažte se v plnění výše uvedených úkolů hledat vědu. Snažte se vždy věci dělat tak, aby dávaly smysl.

Výše uvedený postup není návodem, jak dostát všem požadavkům BOZP, ale jde o jakýsi odrazový můstek pro zaměstnavatele, kteří se rozhodnou BOZP plnit svépomoci, bez oslovení odborně způsobilé osoby.

Mrkněte se také na článek věnující se nejčastějším závadám na pracovištích.

Z výše uvedeného postupu je také zcela vyjmuta povinnost zaměstnavatele, zařadit práce do kategorií, tedy tzv. kategorizace prací. Jde o proces, který je velmi odborně, časově i finančně náročný a ve finále velmi často nepřináší žádný reálný pozitivní dopad na BOZP.

Více o kategorizaci prací v těchto článcích:

Závěr a shrnutí

Problematika BOZP je opravdu natolik náročná, že zkrátka nelze odpovědně doporučit, aby ji zaměstnavatelé plnili zcela svépomoci.

Ono opravdu dnes nestačí dbát jen na tu reálnou bezpečnost na pracovištích. Můžete se snažit mít sebelepší pracoviště, moderní a bezpečná zařízení, ale ve finále vás úřední šiml doslova sešrotuje pro úraz, kterému se ani zabránit nedalo, za nějaký formální nedostatek ve vedené dokumentaci.

Rozhodně se snažte dělat maximum pro to, aby se vašim zaměstnancům reálně nic nestalo. Pečujte o pracoviště, pečujte o provozovaná zařízení, zamýšlejte se z hlediska rizik nad všemi vykonávanými činnostmi, přijímejte účinná opatření. Pokud však neinvestujete značné finanční prostředky do odborně způsobilé osoby, všem byrokratickým povinnostem jen velmi těžko dostojíte.

Odpověď na úvodní otázku: “Zvládne si malý podnikatel zajistit BOZP svépomoci?” za mě tedy naneštěstí zní: “Ne. Nedokáže!”

I přesto, že odpověď je ne, vždy se pro bezpečnost svých zaměstnanců snažte udělat maximum, Nejhorší je totiž, nedělat nic!

Nezapomínejte, že BOZP není pár dokumentů v šanonu. BOZP není ani školení zaměstnanců. BOZP je velmi komplexní oblast podnikání, kterou nelze naplnit jednorázovým výkonem, ale který musí být plněna soustavně!

Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
×
Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 0 / 5. Počet hodnotících: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend

Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Září 2022
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram