BOZPforum.cz Magazín Logo

Význam systému LOTO – Lock Out / Tag Out

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Není nic horšího, než zbytečný úraz. A právě zbytečným úrazům při údržbě strojních zařízení se snaží zabránit systém Lock Out – Tag Out, ve zkratce LOTO. Účelem systému je, díky uzamčení, zablokování a označení částí, zamezit neočekávanému uvedení stroje nebo zařízení při údržbě či opravě do chodu nebo náhlému uvolnění zbytkové energie. Tento článek si klade za cíl, stručně vás seznámit se základními principy a fungováním systému LOTO.

Základní principy systému LOTO

Systém LOTO předpokládá, že před zahájením údržby či opravy stroje nebo zařízení, budou odpojeny všechny zdroje energií, pokud je to z hlediska bezpečnosti důležité.
Možnost opětovného připojení energií je mechanicky blokována. K této mechanické blokaci se využívají LOTO zámky.
V případě, kdy na zařízení pracuje více pracovníků údržby, má každý k dispozici vlastní zámek a vlastní unikátní klíček. Každý pracovník údržby, který bude na zařízení pracovat, provede uzamčení zařízení pomocí svého zámku.
Tím je docíleno toho, že žádný z pracovníků nemůže bez vědomí ostatních konkrétní energii do zařízení opětovně připojit. Každý zámek navíc nese označení zaměstnance, takže je zřejmé, kdo na zařízení pracuje.

V některých případe, kdy zámky není možné aplikovat, musejí být stanoveny postup, jak zařízení správně označit a dát všem zaměstnancům na vědomí, že se na zařízení pracuje a nesmí být zapnuto.

Předpoklady pro zavedení systému LOTO

Aby výše uvedených postupů bylo možné dosáhnout, je nutné přijmout celou řadu opatření.

Hodnocení rizika

Prvním, v praxi často opomíjeným či podceňovaným krokem, je hodnocení rizika strojního zařízení, často též nepřesně označováno jako analýza rizika.

Jde o rozpoznání všech rizik zařízení a navržení bezpečných postupů k jejich odstranění. V některých případech nemusí být dostatečné stroj či zařízení odpojit od zdroje elektrické energie. Může mít v sobě naakumulovanou zbytkovou energii, která stále představuje pro osoby riziko. Z hodnocení rizik toto musí být zřejmé, stejně, jako musí být zřejmé, jak zbytkovou energii bezpečně uvolnit.

Dalším příkladem mohou být stroje, u nichž je potřeba uvolnit tlak hydraulické či pneumatické části nebo vypustit např. hořlavé kapaliny či plyny a inertizovat tato zařízení.

Výsledkem hodnocení rizik konkrétního stroje z hlediska LOTO jsou postupy, jak stroj uvést do bezpečného stavu pro konkrétní činnost, která se na něm bude provádět. A pokud je to možné, které zdroje energií mají být odpojeny, jak mají být odpojeny a jak a kde mají být zajištěny (uzamčeny).

Při hodnocení rizik je důležité vycházet z podkladů výrobce stroje či zařízení a sestavit k tomu dostatečně odborný tým.

Technická příprava

Z hodnocení rizik je již zřejmé, které energie přiváděné do stroje musejí být před zahájením údržby či oprav odpojeny a ve kterých místech a jak se toto odpojení realizuje. Ne vždy je možné, mechanicky zabránit opětovnému připojení dané energie. V praxi se nejčastěji bavíme o jističích nebo nejrůznějších ventilech.

Je tedy nutné provést technickou přípravu jističů, ventilů a případně i dalších prvků tak, aby tyto bylo možné mechanicky zablokovat – uzamknout, proti opětovnému připojení. To může znamenat jejich výměnu nebo instalaci dodatečných bezpečnostních prvků LOTO.

Materiální příprava – prvky LOTO

Tento krok plynule navazuje na technickou přípravu. Je potřeba zajistit dostatečný počet vhodných LOTO prvků, kterými jsou nejrůznější uzamykatelné blokovací prvky nebo přímo zámky a dále zábrany, lanka, řetízky, tabulky apod.

Velmi důležité je mít dostatečný počet těchto prvků a to nejen s ohledem na počet zařízení, ale také s ohledem na počet zaměstnanců, kteří je budou používat.

Při provozu nesmí dojít k situaci, kdy bude některý z prvků chybět. Tím celý LOTO systém ztrácí smysl a bude tzv. děravý. Stejně tak musí být ověřeno, že prvky jsou vhodné pro konkrétní potřeby a nedojde k situaci, kdy některá přiváděná energie nepůjde po odpojení uzamknout.

Proto je důležité, po zavedení systému LOTO, provést výstupní audit a kontrolu.

V praxi se zejména používají:

Prokazatelné stanovení pravidel LOTO

Tento krok by měl být realizován průběžně, při plnění dříve uvedených kroků a stát se jakýmsi jejich završením.

Celý systém musí být prokazatelně, smysluplně, jednoznačně a pochopitelně popsán. Ideální může být firemní dokument, kterým bude systém zaměstnancům vysvětlen, a který bude obsahovat karty pro jednotlivé stroje a zařízení. Karty jsou v praxi často označovány jako LOTO instrukce.

V kartě musí být uveden přesný postup uplatnění LOTO procedury pro konkrétní stroj nebo zařízení. Tento postup, vypracovaný zejména na základě hodnocení rizik, umožní zaměstnancům bezchybné a bezpečné odstavení stroje před údržbou. Vhodné může být tento postup zpracovat také formou checklistu.

Zaměstnanci údržby při odstavení postupují dle checklistu. Ještě před samotným započetím údržby nebo opravy, všichni zúčastnění zaměstnanci potvrdí splnění všech bodů checklistu svým podpisem, případně toto splnění potvrdí odpovědná osoba, bez jejíhož souhlasu není možné údržbu započít.

Odborná příprava zaměstnanců

Zaměstnanci samozřejmě musejí být se stanoveným systémem LOTO řádně seznámeni a prakticky zaučeni při jeho uplatňování. Důležitým podkladem při přípravě zaměstnanců je interní dokumentace systému LOTO.

Vhodné, ne-li přímo nezbytné je, zaměstnance periodicky doškolovat a ověřovat jejich znalosti.

Kontrola dodržování

Stejně, jako u kteréhokoliv jiného přijatého opatření, i v případě LOTO, je nutná pravidelná kontrola jeho dodržování zaměstnanci. Není možné tolerovat jakékoliv ústupky. Z dokumentace systému musí být zřejmé, kdy a jak se LOTO procedura uplatní a přesně tak to musí být i v praxi dodrženo. Zjištěná porušení musejí být náležitě postihnuta. Jen tak, může systém LOTO plnit svou bezpečnostní úlohu.

Další doporučení a tipy k systému LOTO

Systém LOTO nevychází z právních předpisů a proto si jej může a měla by, každá firma přizpůsobit na míru svým podmínkám. Níže v kapitolách proto budou popsány některá doporučení nebo možnosti.

Které činnosti mohou být z LOTO vyloučeny?

V praxi asi nedává příliš smysl, do procedury LOTO zahrnovat všechny úkony údržby či oprav strojů a zařízení. Zejména je vhodné a možné vyloučit zcela rutinní úkony, které jsou běžnou součástí obsluhy zařízení a při jejichž plnění nehrozí významná rizika. V praxi může jít např. o doplnění provozní kapaliny, promazání některé z částí stroje nebo výměnu zlomeného nástroje.

O které přesně činnosti se jedná, by mělo vyplynout z hodnocení rizik.

Barevné rozlišení LOTO zámků

Modré zámky – slouží k uzamčení konkrétního prvku stroje nebo zařízení. Např. k uzamčení ventilu nebo jističe elektrické energie.

Červené zámky – jsou osobní zámky zaměstnanců, doplněné o jejich jméno a příjmení. Neuzamykají přímo konkrétní prvek stroje, tedy např. ventil nebo jistič, k čemuž slouží modrý zámek, ale bez jejich odemčení není tento modrý zámek možné sejmout. Klíčky od červených zámků jsou osobní klíčky zaměstnanců, které za žádných okolností nesmí předat jiným osobám.

Žluté zámky – zámky určené k přechodu mezi směnami.

Černé zámky – používají se na stroje a zařízení, které jsou dlouhodobě mimo provoz.

Oranžové zámky – zámky odpovědných osob, které mohou uzamknout všechny červené zámky. Tj. bez sejmutí oranžového zámku nemůže být sejmut žádný červený zámek.

Co když prvek není technicky možné uzamknout

I to se může stát. Technické řešení pro mechanické uzamčení prvků může být nemožné nebo by jeho realizace byla neúměrně drahá vůči riziku.

V těchto případech se zkrátka použije jen Tag Out – tedy označení. Vhodná bezpečnostní tabulka: “Na zařízení se pracuje! Nezapínej!” nebo obdobná.

Má zavedení LOTO systému opravdu smysl?

Ano, rozhodně má! Dokonce jde o velmi efektivní způsob, jak zamezit zbytečným pracovním úrazům.

Důležité ale je, aby byl systém LOTO zaveden správně a úplně a aby zaměstnanci dostatečně chápali jeho smysl, uměli jej v praxi aplikovat a zejména, aby jej skutečně aplikovali.

I proto může být vhodné, nechat si při zavádění systému LOTO pomoci od odborné firmy, která se tímto zabývá. Tím dojde k omezení chyb při zavádění.

Níže uvedené video vám však dá lepší odpověď, než 1000 slov!

Pozor! Video obsahuje explicitní násilí!

Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
×
Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 4.5 / 5. Počet hodnotících: 2

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend

Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Květen 2022
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
1
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram