BOZPforum.cz - logo

Bezpečnost práce ve skladech - rizika a opatření

Autor příspěvku:
Datum publikování:
24. 3. 2021
Hodnocení:
/ 5

Sklad je zvláštním typem pracoviště, bez nějž se neobejde prakticky žádná firma. Z pohledu rizik a požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jde rozhodně o pracoviště, které si zaslouží náležitou pozornost a péči. Manipulace s břemeny je totiž bezesporu činnost, která může být pro zaměstnance velmi riziková a to jak z okamžitého hlediska, tak i toho dlouhodobého. Bezpečnost práce ve skladech přitom často není na takové úrovni, na které by být mohla. Tento článek shrnuje nejvýznamnější rizika, kterým jsou osoby ve skladech vystaveny a opatření, jak tato rizika omezovat na minimum.

V souvisejícím článku na webu sklad.cz si můžete stáhnout podrobný checklist, pomocí kterého zjistíte, jak si na tom váš sklad z hlediska bezpečnosti stojí a kde máte ještě mezery.

Rešerše právních a ostatních předpisů BOZP pro sklady

Právních a ostatních předpisů upravujících problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve skladech, je celá řada. Není cílem tohoto článku, všechny je uvést a diskutovat jejich požadavky. Tento článek se bude soustředit na nejvýznamnější rizika a možná opatření v nejběžnějších tipech skladů a neuvažuje zejména sklady pro velmi specifické činnosti, jako jsou sklady spojené s báňskou činností nebo sklady armádní. Stejně tak nebudou rozváděny obecně závazné předpisy upravující BOZP, jako je např. Zákoník práce.

Níže uvedené předpisy je tedy nutné chápat jako základní obecně platné minimum.

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v účinném znění

Zákon ve svém § 2 uvádí základní požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Zejména co se týče požadavků na rozměry, osvětlení, mikroklimatické podmínky, údržbu, úklid a čištění a v neposlední řadě požadavky na vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Především příloha, bod 10, stanoví základní podmínky pro skladování a manipulaci s materiálem a břemeny, bod 11 potom upřesňuje požadavky na sklady pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv.

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem - šířky a výšky cest a uliček

Norma stanovuje šířky a výšky cest a uliček pro manipulaci s materiálem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobních, průmyslových a skladových objektech.

ČSN 26 9030 Manipulace jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

Norma určuje všeobecné zásady pro tvorbu manipulačních jednotek a pro jejich bezpečnou manipulaci a skladování.

Hlavní rizika pro bezpečnost práce ve skladech

V této kapitole budou přiblížena hlavní rizika při provozu skladu a popsána možná opatření k jejich vyloučení nebo jejich omezení na přijatelnou úroveň.

Rizika plynou z prostoru skladů jako takového, vykonávaných pracovních činností a provozovaných zařízení a technického vybavení. 

Rizika jsou dále dělena do tematických kapitol. Ne všechna rizika se musejí nutně vyskytovat ve všech typech skladů.

Dopravní prostředky

Dopravními prostředky jsou myšleny zejména nákladní vozidla, která jsou ve skladech nakládána či vykládána. Tato vozidla mohou najíždět přímo do prostoru skladu nebo jsou přistavena k nákladním rampám či nákladním otvorům. Vozidla mohou být obsluhována zaměstnanci provozovatele skladu, kteří mají znalosti skladu nebo může jít o externí řidiče dopravců, kteří se v prostoru skladu mohou vyskytovat poprvé.

Dopravní prostředky představují zejména riziko možné kolize s osobami, budovou skladu nebo technickým vybavením skladu. Taková kolize potom může způsobit vzniku úrazu.

Pro omezení rizik vytvářených dopravními prostředky, je prioritní

 1. vhodně organizovat práci,
 2. vhodně uspořádat pracoviště a 
 3. provést dostatečné značení pracoviště. 

Organizační opatření ve vztahu k nákladním vozidlům

Organizační opatření musejí zejména zajistit to, že se do kolizní dráhy dopravního prostředku nedostanou žádné osoby nebo jiné dopravní či manipulační prostředky.

Zaměstnanci skladu musejí být řádně poučeni o zákazu vstupu do prostoru za couvající nákladní vozidlo nebo do prostorů mrtvých úhlů řidiče. Vstup do těchto prostorů by měl být umožněn až tehdy, kdy je nákladní vozidlo spolehlivě zastaveno a zajištěno proti pohybu. Jako zcela ideální organizační opatření se zde nabízí systém, kdy řidič nákladního vozidla odevzdává klíče od vozidla na určené místo (tím je zajištěno, že nemůže vozidlo nastartovat a uvést do pohybu). Samotný řidič se následně zdržuje na určeném bezpečném místě, což zaručí, že nebude ohrožen provozem ve skladu.

Uspořádání pracoviště skladu s ohledem na nákladní vozidla

Co se uspořádání pracoviště týče, zde je důležité řidičům nákladních vozidel, ale obecně všech dopravních prostředků, co nejvíce usnadnit pohyb.

To znamená, aby byla dráha pohybu co nejkratší a nejjednodušší, především potom

 • bez ostrých zatáček;
 • s minimální nutnou dráhou pro couvání;
 • bez průjezdu úzkých profilů;
 • bez průjezdů jinak nepřehledných míst.

Dle velikosti a komplikovanosti skladu a stanovených komunikací může být ideální, celý systém dopravy ve skladu zakreslit do schematického plánku a tento zveřejnit způsobem, aby se s ním mohli řidiči řádně seznámit, ideálně, aby jej měli vždy k dispozici.

Bezpečnostní značení pro nákladní vozidla

Vhodné značení pracoviště skladu, ať už podlahové (vodorovné) nebo svislé, může značně zjednodušit celý proces pohybu a zvýšit bezpečnost práce ve skladech. Jednoznačné a zřetelné vodící čáry, které řidiče navedou na to správné místo pro zastavení, nejsou nikdy na škodu. Stejně tak kvalitní označení vjezdových vrat nebo ramp, které eliminuje, že bude řidič s vozidlem “bloudit” po pracovišti, je skvělým pomocníkem k omezení rizik. Samozřejmostí je řádné označení všech překážek, např. odpovídajícím červeno-bílým šrafováním.

V některých případech je ale při najíždění nákladního vozidla do skladu nepostradatelná úloha tzv. signalisty, tedy zaměstnance, pověřeného naváděním vozidla. Signalista musí být pro svou činnost řádně proškolen, obeznámen s riziky, vybaven vhodnými OOPP (zejména reflexní oděv) a předem si s řidičem musí dohodnout způsob dorozumívání!

Manipulační dopravní prostředky

Bezpečnost práce ve skladech - manipulační prostředky

Manipulační prostředky, což jsou v praxi nejčastěji manipulační vysokozdvižné vozíky, ale dále také jakékoliv jiné vozíky, zakladače, retraky, nakladače ať už ručně vedené či motorové s řidičem, jsou často tím nejvýznamnějším rizikovým faktorem skladu.

Bezpečnost práce ve skladech z pohledu provozovaných motorových manipulačních vozíků jsem nedávno velmi podrobně rozebral v tomto článku: Pravidla pro bezpečný provoz motorových manipulačních vozíků a proto se jí zde nebudu obšírněji zabývat.

Mezi hlavní rizika, které pohyb manipulační techniky představuje, patří:

Ve skladech je zejména potřeba věnovat zvýšenou pozornost nepřehledným “křižovatkám”, které často vznikají mezi uskladněnými manipulačními jednotkami či regály. Co se týče chodců, vždy by měla být snaha jejich pohyb zcela oddělit od pohybu manipulačních prostředků. Buď vyhrazením komunikací výlučně pro chodce nebo režimovými opatřeními - pohybuje-li se manipulační prostředek, zakazuje se pohyb chodcům.

Tato rizika mohou pomoci vyřešit moderní systémy, jako jsou např. chytré semafory nebo antikolizní systémy. V některých místech mohou naopak skvělou službu poskytnout mechanické zábrany, které spolehlivě oddělí komunikace a plochy určené pro manipulační prostředky od komunikací pro chodce.

Jindy může stačit prosté zrcadlo, které se vhodně umístí a umožní vidět “za roh.”.

Důležitá je zde teoretická i praktická příprava. Skvěle poslouží schematický nákres skladu, který pomůže odhalit potencionálně nejvýznamnější kolizní místa. Teorii nad papírem je však nutné konfrontovat s praxí a vše znovu a důkladně prověřit přímo ve skladu. Někdy se zjistí, že na papíře zdánlivě nepřehledné místo je ve skutečnosti dobře přehledné a naopak, k potenciální kolizi může dojít tam, kde by to dle schématu jen málokdo čekal.

Jeřáby a jejich vliv na bezpečnost práce ve skladech

Bezpečnost práce ve skladech - jeřáby

Některé sklady jsou pro snadnější manipulaci vybaveny jeřáby, nejčastěji mostovými. Nezřídka kdy jde o tzv. vyhrazená technická zařízení (“nosnost nad 5 tun”), která představují zvýšenou míru ohrožení osob. Ale i jeřáby s nižší nosností jsou na tom co se rizikovosti týče podobně.

Hlavní riziko spočívá v pádu jeřábového břemene a s tím spojeným jevům (zejména odlet částí). Pokud se dodrží to úplně základní pravidlo, tedy osoby se nebudou nacházet v prostoru pod břemenem, ale i v širším prostoru ohroženém pádem břemene, pak ani tato mimořádná událost nemusí být nikterak riziková. Toto se však v praxi často porušuje nebo se velikost ohroženého prostoru dost podceňuje.

Problém je v tom, že k pádu může dojít např. z důvodu prasknutí vázacího prostředku (ocelové lano, textilní či syntetický vázací prostředek). A takové prasknutí předepjatého materiálu může být dost nevyzpytatelné. Prasknutím může dojít k rozletu částí obrovskou rychlostí prakticky všemi směry po pracovišti. Rychle se pohybující části mohou zasáhnout a vážně zranit nebo i usmrtit osoby. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč se v ohroženém prostoru jeřábu nesmí zdržovat osoby a zvláště pak ty nepovolané a proč je potřeba při provozu jeřábu používat na pracovišti průmyslovou ochrannou přilbu.

Co je tedy z hlediska bezpečnosti skladu s ohledem na provozovaný jeřáb prioritní? 

Samozřejmě dodržet veškeré podmínky pro bezpečný provoz jeřábu. Především mít v pořádku technický stav zařízení včetně vázacích prostředků a jiných doplňujících prvků. Jeřáb provozovat plně v souladu s pokyny výrobce. Ve stanovených periodách provádět všechny kontroly, prohlídky, inspekce, revize, zkoušky a údržbu jeřábu a souvisejícího zařízení. Obsluhu jeřábu a vázání břemen svěřit jen dostatečně kvalifikovaným, odborně i zdravotně způsobilým zaměstnancům. Stanovit bezpečné podmínky a pracovní postupy zpracováním systému bezpečné práce pro jeřáb. A především, nedopustit, aby se k provozovanému jeřábu zbytečně přibližovaly osoby.

Ohrožený prostor jeřábem a manipulovaným břemenem může pomoci vyznačit moderní systém.

Komunikace, podlahy, schodiště

Na první pohled se může zdát, že péče o stav podlah a komunikací je z hlediska BOZP malicherností, oproti např. péči o mostový jeřáb, opak však může být pravdou.

Zakopnutí, uklouznutí a pád na rovině jsou dlouhodobě jednou z nejčastějších příčin pracovních úrazů a s těmito riziky je nutné počítat!

Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. To je úplný základ!

Bezpečnost práce ve skladech - přechod

Dobrý stav podlah ve skladu je nutné udržovat v řádném stavu nejen s ohledem na chodce, ale také s ohledem na provozované manipulační prostředky. I menší nerovnosti mohou být problémem při manipulaci s těžkými břemeny.

Co je důležité? Předně volit komunikace tak, aby byly pokud možno rozděleny a odděleny komunikace pro pěší a komunikace pro dopravní prostředky.

K oddělení komunikací se skvěle hodí plastové nebo ocelové zábrany. Ty se dají pořídit jako modulární systémy o nejrůznějších prvků. Od klasického zábradlí, přes dveře a branky, až po sloupky, závory, nárazníky či dorazy, vodící prahy nebo bariéry.

V případě, že je sklad průchozí, pak je vhodné zvolit bezpečnou průchozí komunikaci a tuto vést např. při jedné z obvodových stěn, aby se osoby, které skladem jen procházejí, zbytečně nedostaly do rizikových míst skladu a nebyly ohroženy provozem skladu.

Komunikace samozřejmě musejí být řádně značené. Ideální je, celý povrch komunikací opatřit nátěrem jiné barvy, než je povrch ostatních ploch. Postačí ale pouze vyznačení dostatečně silnými čarami (100 - 110 mm), např. bílé nebo žluté barvy. Značení komunikací je důležité doplnit také o fotoluminiscenční únikové značení. Zde je ideální kombinovat podlahové značení s klasickými tabulkami na stěnách.

Bezpečnost práce ve skladech - komunikace pro pěší

Zvláštní pozornost je nutné věnovat místům, kde se komunikace pro pěší kříží s komunikací pro dopravní či manipulační prostředky. Zde je vhodné vyznačit výrazný přechod pro pěší. Někteří provozovatelé se rozhodli, že nevyužijí běžného značení přechodu, tedy bílých pruhů, jako známe z pozemních komunikací, ale celou plochu přechodu označili jednolitou výraznou barvou, např. sytě červenou. Takový povrch spolehlivě upoutá pozornost a zvýší šanci na obezřetnost. Další moderní variantou je využití LED projektorů a přechod zkrátka nasvítit, viz obrázek výše. Stejně tak je možné komunikace doplnit o projekci bezpečnostního značení.

Zrcadlo pro zvýšení bezpečnosti práce ve skladech

Vhodné může být před vstupem na přechod osadit ohrazení s brankou. Toto zajistí, že se chodec před vstupem do komunikace musí zastavit a branku ručně otevřít. Je tedy mnohem větší pravděpodobnost, že se rozhlédne a nevstoupí pod zrovna projíždějící dopravní či manipulační prostředek. Branka se samozřejmě musí otevírat směrem “od přechodu.” Moderní systémy umí zajistit komunikaci zámku branky s manipulační technikou a to způsobem, kdy se branka uzamkne v případě, že se blíží např. motorový vozík.

Velkým pomocníkem při zvýšení bezpečnosti komunikací jsou bezpečnostní zrcadla, která dokáží omezit rizika plynoucí z nepřehledných míst. Na trhu existuje nepřeberné množství zrcadel. Jde o velmi jednoduché a efektivní řešení.

Antikolizní bezpečnostní systém

Ne vždy je možné komunikace pro pěší oddělit od komunikací pro dopravní prostředky a vést je bezpečným prostorem skladu. V takových případech může přijít na řadu některý z moderních antikolizních systémů nebo např. chytrý semafor.

Samozřejmostí je, aby měly komunikace dostatečnou šířku. Šířka komunikací se řídí zejména nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízením vlády č. 361/2007 Sb., a ČSN 26 9010. Obecně lze konstatovat, že komunikace pro pěší by neměla být užší než 1,1 m s výjimkou průchodů mezi regály, kde je možná snížená šířka 1 m. V případě komunikací pro manipulační techniku potom šířka musí odpovídat alespoň šířce použitého prostředku nebo největší šířce převáženého nákladu zvětšená o bezpečný prostor nejméně 400 mm.

Nosnost a typ podlahy skladu musí odpovídat předpokládanému využití a maximální přípustné zatížení podlahy skladu, musí být viditelně označeno tabulkou (např. 3000 kg/m2).

Co se týče bezpečnosti chodců, rozhodně nesmí být zapomenuto na povinnosti ohledně používání mobilních telefonů. Ty mohou být důvodem snížené pozornosti a následně možných úrazů, viz video níže.

Nebezpečné chemické látky a směsi

Základem pro bezpečné skladování nebezpečných chemických látek a směsí ve skladu je, aby byl sklad pro toto skladování určen. Tj. aby byl projektován za tímto účelem. Schválenou projektovou dokumentaci skutečného provedení skladu je nutné při provozu skladu plně respektovat, včetně části: "Požárně bezpečnostní řešení."

Dalším důležitým krokem je znalost vlastností skladovaných látek. Ke každé látce musí být k dispozici bezpečnostní list a v něm uvedené požadavky na skladování musejí být rovněž dodrženy. V neposlední řadě je nutné respektovat požadavky výrobce obalů chemických látek, především co se stohovatelnosti, skladovací výšky nebo polohy obalu při skladování týče.

Obecné požadavky na skladování nebezpečných chemických látek a směsí jsou stanoveny v § 238, vyhlášky č. 48/1982 Sb.

Sorbent pro likvidaci úniků chemických látek

Pro skladování hořlavých kapalin potom dále platí požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., a ČSN 65 0201. V případě skladu pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv je také nutné respektovat ustanovení bodu 11, přílohy k NV. č. 101/2005 Sb.

Zvláštní požadavky jsou kladeny na sklady organických peroxidů a jinak, zvlášť nebezpečných látek, jakou jsou např. výbušniny nebo radioaktivní látky. Tyto požadavky jsou nad rámec tohoto článku.

Sklady chemických látek musejí být v souladu s ustanovením odst. (4), § 237, vyhlášky č. 48/1982 Sb., úz, opatřeny dostatečným množstvím asanačních prostředků.

Pokud jde o skladování jen menšího množství látek, může být vhodným řešením využití tzv. bezpečnostní skříně nebo kontejneru.

Bezpečnost práce ve skladech - skladovací skříň na chemické látky

Práce ve výškách z pohledu bezpečnosti práce ve skladech

I práce ve výškách může být ve skladech poměrně běžná. Statisticky jde opět o vysoce rizikovou činnost. Co je tedy důležité, aby k úrazům pro pád z výšky pokud možno nedocházelo?

Bezpečnost práce ve skladech - bezpečné zvýšení místa práce

Zcela prioritní je zajistit odpovídající prostředky ke zvýšení místa práce, které budou odpovídat požadovanému druhu práce.

Profesionální pojízdná zdvihací plošina je asi tím nejlepším řešením. Vyžaduje sice vysoce kvalifikovanou obsluhu, ale odmění se poměrně vysokým stupněm bezpečnosti, možností manipulovat s poměrně hmotnými břemeny a pracovat pomocí obou rukou. Žebříky a schůdky mají naopak přesně taková omezení. Maximální hmotnost manipulovaného břemene je 15 kg a při výstupu a sestupu je nutné mít vždy alespoň jednu ruku volnou. Mezistupněm mezi žebříkem / schůdky a zdvihací plošinou, může být pojízdné schodiště.

Mezi další alternativy patří např. ochranný koš určený k manipulaci pomocí vysokozdvižného motorového vozíku. Každý prostředek má své pro a proti. Každý se nemusí hodit pro každý sklad nebo způsob manipulace. Je proto dobré pečlivě vážit výběr těchto prostředků.

Co by si však měl každý provozovatel skladu pohlídat, jsou tyto zakázané činnosti:

 • zdvihání osob pomocí manipulačních motorových vozíků bez použití ochranného koše k tomuto účelu vyrobeného;
 • lezení po regálech;
 • zvyšování místa práce jinými nedovolenými prostředky, jako jsou např. bedny, sudy, palety, stoly, židle apod.

Pokud jde o práce, které není možné provádět z bezpečného prostředku a není-li možné použít např. mobilní lešení nebo jiný způsob kolektivní ochrany, je nutné přistoupit k individuální ochraně a použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu (často např. při stavbě regálů).

Manipulační jednotky

Manipulační jednotky, tedy cokoliv, co je manipulováno a zejména potom ložené palety, mohou představovat riziko zejména v případě jejich nestabilního sestavení či stohování a dále v případě, kdy jsou manipulovány poškozené jednotky (např. prasklá paleta).

Vždy je nutné respektovat pokyny výrobce manipulačního či skladovacího prostředku (paleta, bedna, krabice, gitterbox apod.), zejména s ohledem na nosnost a maximální stohovací výšku.

Mezi nejvýznamnější zásady při stohování manipulačních jednotek patří:

 • manipulační jednotky, které nejsou označeny stohovací nosností, stohovací výškou anebo počtem vrstev ve stohu a tyto skutečnosti nejsou uvedeny ani v provozní nebo průvodní dokumentaci, nesmí být stohovány;
 • po nastohovaných manipulačních jednotkách je zakázáno lézt;
 • stabilita stohu nesmí být narušena připevňováním nebo opíráním jakýchkoliv předmětů (kromě tabulek s označením);
 • stohování poškozených manipulačních jednotek nebo jiných, než shodných manipulačních jednotek je zakázáno;
 • stoh manipulačních jednotek nesmí vykazovat vychýlení od svislice větší než 2%.
Bezpečnost práce ve skladech - palety

Při manipulaci s manipulační jednotkou je potom nutné respektovat zejména následující pravidla:

 • zdvihání a spouštění manipulačních jednotek musí být plynulé;
 • nadzdvihovat a ustavovat manipulační jednotky do žádané polohy pouze jedním ramenem vidlice není dovoleno;
 • s poškozenou manipulační jednotkou je možné manipulovat pouze ve výjimečných případech a to při zvýšených bezpečnostních opatřeních a na nejkratší možnou vzdálenost, za účelem její opravy nebo rozebrání;
 • přesuvná manipulace manipulačních jednotek (smykem, tažením, tlačením) je zakázána, pokud pro tento způsob manipulace nejsou uzpůsobeny.

Během manipulace s manipulačními jednotkami musí být vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovoleným osobám.

Podrobnější požadavky na manipulační jednotky upravuje ČSN 26 9030, která rovněž ukládá požadavek, mít pro sklad zpracován tzv. místní řád skladu.

Místní řád skladu - základní dokument pro bezpečnost práce ve skladech

Místní řád skladu musí mít tyto náležitosti:

 1. určení odpovědné osoby za provoz skladu, údržbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízení a prostředků;
 2. organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu při:
  1. manipulaci při příjmu, skladování a výdeji;
  2. tvorbě manipulačních jednotek;
  3. obsluze skladovacích zařízení a prostředků;
  4. pohybu dopravních prostředků;
  5. pohybu osob;
  6. používání komunikací, cest, uliček atd. včetně jejich úklidu, údržby a osvětlení;
  7. poškozeních, poruchách, nehodách a haváriích skladovacích zařízení a prostředků;
 3. stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků;
 4. vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu;
 5. vybavení a místa použití ochranných pomůcek;
 6. organizaci kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců;
 7. schématický půdorysný plán skladu s vyznačením využitelných ploch a pohybu osob a dopravních prostředků, směrů příjezdů a vstupů, způsobu parkování atd.

Časté otázky k tomuto dokumentu jsou: "Kdo může místní řád skladu zpracovat?" a "Pro jaký sklad musí být dokument zpracován?"

Nutno podotknout, že norma je doporučující a na výše uvedené otázky neodpovídá. Takže záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, který za toto rozhodnutí nese také odpovědnost.

Ideální je, pokud se místní řád skladu vypracuje pro každý sklad, alespoň v nějaké minimální podobě. Čím je potom sklad rizikovější, měl by i místní řád skladu být podrobnější. Na zpracování místního řádu skladu by se měl rozhodně podílet vedoucí skladu. Dále může být vhodná účast osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, osoby odpovědné za provoz zdvihacích zařízení (jeřábů, pokud jsou ve skladu provozovány) a osoby odpovědné za provoz dopravních prostředků.

Skladovací regály a jiné skladové systémy

Bezpečnost práce ve skladech - skladovací regály

V případě skladovacích regálů hrozí hned několik vážných rizik, kterými jsou zejména:

 • riziko zbrocení regálu z důvodu jeho neodborného sestavení;
 • riziko zborcení regálu z důvodu jeho přetížení;
 • riziko zborcení regálu z důvodu jeho poškození;
 • riziko pádu osob z regálu;
 • riziko pádu materiálu z regálu na osoby;
 • riziko nárazu osob do materiálu, který přečnívá obrys regálu;
 • riziko pádu osob při odebírání materiálu z regálu.

Proti negativnímu působení výše uvedených rizik se dá poměrně účinně bránit. 

Začít je nutné výběrem vhodných a kvalitních regálů, které budou na pracovišti postaveny v souladu s pokyny výrobce, dostatečně kvalifikovanými zaměstnanci.

Při sestavení regálu je nutné nezapomínat na upevnění regálu k podlaze, případně ke stropní konstrukci nebo zavětrování regálu.

Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Toto opatření ale není dostatečné, pokud skladníci neznají přesnou hmotnost do regálu zakládaných materiálů. Skladníci tedy tyto informace musejí mít, aby zatížení regálu mohli průběžně sledovat a vyhodnocovat.

Do regálů smí být ukládán jen takový materiál, který odpovídá požadavkům výrobce. Pokud je regál určen pro zakládání palet, pak musí být veškerý materiál v něm uložený na paletách. Do regálu nesmí být nikdy zakládány poškozené manipulační jednotky, např. poškozené palety.

Skladníci musejí zakládání do regálu a odebírání z regálu věnovat náležitou pozornost. Manipulace musejí být přesné a materiál musí být do regálu založen vždy bezpečným způsobem.

Na regály je zakázáno lézt a vstupovat do nich. Výjimkou jsou práce při jejich montáži, údržbě či demontáži. Poškozené regály nebo jejich poškozené části musejí být neprodleně vyřazeny z používání!

Přístup a příjezd k regálům musí být trvale volný a dostatečně dimenzovaný. Nic nesmí bránit zakládání a odebírání manipulačních jednotek a materiálu z regálů. Ulička mezi regály musí mít šířku nejméně 1000 mm. Ulička musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů.

Ruční obsluha regálů ve výšce nad 1800 mm musí být prováděna z bezpečného postavení obsluhy, tedy např. z plošiny nebo schůdků.

Mechanickému poškození regálů mohou pomoci mechanické zábrany

Bezpečnost práce ve skladech - ochranný kryt regálů

Hluk

Ve skladech může být nadměrný hluk. Jde o rizikový faktor, se kterým je nutné počítat. Hluk musí být změřen prostřednictvím měření akreditovanou laboratoří. Dle výsledků měření je potom zřejmé, zda 

 • chrániče sluchu nemusí být používány, (do 80 dB), 
 • je doporučeno chrániče sluchu používat (nad 80 dB do 85 dB);
 • chrániče sluchu musí být používány (nad 85 dB).

Použití ochrany sluchu může vyžadovat také některé z provozovaných zařízení. Zde je nutné postupovat dle pokynů výrobce, uvedených v návodu.

Skvělou vychytávkou a pomůckou může být monitor hluku pracoviště, který dá zaměstnancům vizuálně najevo, že už je opravdu čas použít ochranu sluchu.

Bezpečnost práce ve skladech - hlukoměr

Pracovní poloha a fyzická námaha zaměstnanců

Mezi další nezanedbatelné rizikové faktory, které se váží k práci ve skladu, rozhodně patří pracovní poloha a fyzická námaha.

Ruční manipulaci s břemeny je nutné omezovat na minimum a využívat přednostně manipulační prostředky.

Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty.

Podrobnosti bezpečné ruční manipulace by měly být stanoveny v místním řádu skladu. Zejména je vhodné zvážit používání nejrůznějších pomůcek, jako jsou háky, lana, popruhy nebo nejmodernější exoskeletony.

Pohyb externích osob

Bezpečnost práce ve skladech z velké části mohou ovlivňovat externí osoby, jako jsou zejména řidiči dopravců nebo servisní a revizní technici.

Pokud na pracovišti současně působí zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a o přijatých opatřeních.

O této problematice a povinnosti podrobně pojednává tento dřívější článek: "Informování se o rizicích mezi zaměstnavateli."

Z pohledu skladu je důležité, aby byl pohyb externích osob po prostorách skladu co nejvíce omezen. V každý jeden okamžik musí být známo, jaké externí osoby ve skladu jsou a kde se nacházejí. Tomu musejí být uzpůsobena režimová a organizační opatření. Řidičům dodavatelů je vhodné vyčlenit vhodné prostory k vyčkání na složení či naložení nákladu. Může být velmi nebezpečné, pokud se řidič pohybuje v okolí dopravního prostředku.

Dodavatelé v podobě např. servisních či revizních techniků, ale také obchodní partneři, nesmí do prostoru skladu vstoupit bez vědomí odpovědného vedoucího zaměstnance. Ten dle potřeby přijme taková opatření, aby se osobám nemohlo nic stát (např. zajištění doprovodu, vyloučení či omezení provozu manipulační techniky nebo provozu mostového jeřábu).

Externí osoby je vhodné náležitě označit, např. reflexní vestou s nápisem (návštěva / visitor) a ideálně také jiné barvy, než jsou reflexní oděvy zaměstnanců.

Mikroklimatické podmínky a jejich vliv na bezpečnost práce ve skladech

Pracovní prostředí (teplo, chlad, hluk, prašnost, osvětlení, oslnění, větrání, vlhkost atd. ) při skladové manipulaci musí odpovídat době, kterou v příslušném prostoru pracují pracovníci v rámci své směny a se zřetelem na použitou skladovou technologii a skladové materiály.

Mezi nejvýznamnější mikroklimatické podmínky ve skladu, které nejčastěji přímo ovlivňují bezpečnost práce, patří zejména osvětlení, kvalita ovzduší a teplota. Proto se dále zaměříme na ně.

Ovzduší

Ve skladu musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním. Pro sklady platí předpisy jako pro kterékoliv jiné pracoviště. Již v projektové fázi se musí uvažovat podmínky větrání prostoru, případně potřeba zřídit vzduchotechniku či klimatizaci.

Požadavky na větrání uvádějí §§ 41 a 42, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., úz.

Co je zde nutné připomenout, tak je zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených prostorech a pracovištích zaměstnavatele, plynoucí z ustanovení bodu 8., přílohy č. 3, NV. č. 378/2001 Sb.

Osvětlení

K osvětlení skladu se užívá denní, umělé nebo sdružené osvětlení. Osvětlení skladu denním, umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví.

Podrobnosti stanoví zejména ustanovení § 45, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., úz.

Teplota

Velké množství skladů není vytápěných. Uloženému materiálu to nevadí nebo často dokonce vyhovuje. Existují i skladu chlazené nebo dokonce mrazírenské sklady s teplotou i kolem -30°C!

Pro zaměstnance je to ovšem poměrně velké zdravotní riziko. Nejen samotný chlad, případně horko, ale také náhlé změny teploty, při vycházení ze skladu a vcházení do něj.

Požadavky na teplotu pracoviště se poměrně podrobně zabývá opět nařízení vlády č. 361/2007 Sb., úz.

Bezpečnost práce ve skladech - závěr

Problém rizik ve skladu nespočívá ani tak v tom, že by si je lidé neuvědomovali nebo o nich nevěděli, jakožto spíše v tom, že je často podceňují nebo je zavedení opatření organizačně či finančně poměrně nákladné. Přesto jde o rizika, která mohou způsobit i smrtelné pracovní úrazy (srážka s dopravními či manipulačními prostředky, zavalení či pád břemene na osoby, zborcení regálu apod.) a rozhodně tak nesmí zůstat přehlížena a ignorována.

Tento článek měl sloužit zejména jako shrnutí nejvýznamnějších rizik v běžných skladech a nastínit možná opatření k ochraně před jejich působením.

Nezapomeňte si zdarma stáhnout podrobný checklist pro kontrolu vašeho skladu.

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Ing. Vít Hofman

Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2020
Vytvořeno k záchraně životů!
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram