BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Zajišťováním pracovnělékařských prohlídek svých zaměstnanců, zaměstnavatel plní jednu ze svých základních zákonných povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a to nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci, ke které není zdravotně způsobilý. Pracovnělékařské prohlídky, včetně odborných vyšetření, se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci.

Význam pracovnělékařských prohlídek z pohledu zaměstnavatele

Zajištěním pracovnělékařských prohlídek, si zaměstnavatel plní svou zákonnou povinnost a vyhýbá se tak riziku uložení sankcí, ze stran státních kontrolních orgánů. Plnění povinnosti mohou kontrolovat jak oblastní inspektoráty práce (OIP), tak především krajské hygienické stanice (KHS).

OIP za zjištěné přestupky může uložit sankci do výše 1 000 000 Kč, KHS potom až do výše 5 000 000 Kč.

Do značných potíží se může zaměstnavatel dostat také v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, která u zaměstnance vznikne, protože mu nebyla zajištěna pracovnělékařská prohlídka nebo tato nebyla zajištěna v dostatečné “kvalitě.”

Nedostatečnou kvalitou pracovnělékařské prohlídky může být např. skutečnost,

 • že se zaměstnanec podrobí prohlídce u svého registrujícího lékaře, přestože byla povinnost zajistit ji u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb;
 • že se lékařské prohlídce podrobí mimo řádný termín;
 • že součástí lékařské prohlídky nejsou předepsaná odborná lékařská vyšetření;
 • že lékař od zaměstnavatele obdrží neúplné informace o rizikovosti konkrétní práce zaměstnance.

Příklady pracovních úrazů v souvislosti s pracovnělékařskými prohlídkami

Naprosto typickým příkladem pracovního úrazu je situace, kdy zaměstnanec dostane epileptický záchvat a např. spadne rukou do stroje. Přitom právě pracovnělékařské prohlídka měla zaměstnance z monotónní práce na nočních směnách vyloučit.

Mezi další příklady může patřit dopravní nehoda obsluhy vozíky s ohledem na vady zraku nebo pád zaměstnance, který trpí závratěmi, z výšky.

A co nemoci z povolání?

U nemocí z povolání je situace pro zaměstnavatele podobně nepříznivá. Pracovnělékařská prohlídka je přesně tím nástrojem, který má nemocem z povolání předejít. Pustíte-li k práci např. s diizokyanáty silného alergika nebo už astmatika, může u něj dojít ke značnému zhoršení zdravotního stavu a postupnému uznání nemoci z povolání. Nebo podobně např. skladník, který má potíže se zády. Problém může být tak skutečnost, kdy zaměstnance, který již má potíže se sluchem, zařadíte k výkonu rizikové práce z hlediska hluku.

Další negativa pro zaměstnavatele

Pokud dojde k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání a při následném vyšetřování se prokáže, že zde byla souvislost s pracovnělékařskou prohlídkou, resp. řádná prohlídka mohla poškození zdraví předejít, plynou z toho pro zaměstnavatele případné další postihy, kterými jsou zejména:

 • sankce uložené státními kontrolními orgány (OIP, KHS);
 • úhrada nákladů na léčení (zdravotní pojišťovna zaměstnance může tyto náklady jako tzv. regres vymáhat po zaměstnavateli a zejména v případě vážných nebo smrtelných úrazů a dlouhotrvajících nemocí z povolání, může jít o vyšší statisíce nebo spíše miliony);
 • náklady na řádné odškodnění úrazem nebo nemocí z povolání postiženého zaměstnance.

Proč jsou pracovnělékařské prohlídky natolik komplikované?

Pracovnělékařské prohlídky jsou v Česku upraveny zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v účinném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, v účinném znění.

Jen pro zajímavost. Zákon již prodělal 14 změn (novelizací), vyhláška potom “jen” čtyři změny.

Zákon upravuje pracovnělékařské prohlídky zejména ve svých §§ 53 až 60, ale nepřímo se jich dotýká i v mnohých dalších ustanoveních jiných paragrafů, vyhláška potom prohlídky řeší v téměř celém svém rozsahu, tedy na nějakých téměř sedmdesáti stranách. Kromě toho se pracovnělékařských prohlídek dotýká ještě přibližně jedenáct dalších právních předpisů a nějaké evropské směrnice, dosud nezapracované do české právní úpravy. A to se bavíme stále jen o “běžných” zaměstnancích, nikoliv o zaměstnancích pracujících v dolech a podzemí nebo osobách ve služebním poměru.

To znamená, že problematika je nejen značně složitá, ale také dosti nepřehledná.

Osoba, která pro zaměstnavatele pracovnělékařské prohlídky spravuje, musí mít značné odborné znalosti:

 • nejen těchto hlavních předpisů upravujících přímo problematiku pracovnělékařských prohlídek, ale i 
 • mnohých dalších předpisů, které se prohlídek dotýkají nepřímo, jako např. 

  • zákona o ochraně veřejného zdraví nebo
  • vyhlášky, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Kromě toho by měla disponovat alespoň základními znalostmi v oblasti

 • nebezpečných chemických látek a směsí;
 • lékařství.

V čem spočívá hlavní úskalí?

Největší úskalí plyne z rozsahu, provázanosti a nepřehlednosti jednotlivých právních předpisů. Každý, kdo se do této problematiky zkusí hlouběji ponořit, dá tomuto tvrzení jistě za pravdu.

Nevěříte? Začtěte se do některých předpisů:

Abyste dokázali zaměstnance odeslat na pracovnělékařskou prohlídku v kvalitě, ve které to zákon vyžaduje, musíte mít nejen hlubší znalosti těchto předpisů, ale jejich požadavky se naučit také vhodně kombinovat.

Faktory ovlivňující pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců

Faktory, které ovlivňují pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců jsou zejména:

 • věk zaměstnance;
 • kategorie práce zaměstnance;
 • rizikové faktory pracovních podmínek;
 • profesní rizika;
 • požadavky jiných právních předpisů;
 • specifické požadavky stanovené v dohodě se smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb;
 • specifické požadavky stanovené orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS).

Důsledky plynoucí z faktorů ovlivňujících pracovnělékařské prohlídky

Výše uvedené faktory rozhodují např. o tom:

 • zda se zaměstnanec musí pracovnělékařské prohlídce podrobit nebo je pro něj “nepovinná”;
 • u koho se musí pracovnělékařské prohlídce podrobit (smluvní poskytovatel vs. registrující poskytovatel);
 • jaký je obsah lékařské prohlídky (rozsah odborných lékařských vyšetření);
 • jakou má pracovnělékařská prohlídka platnost, resp. jaká je perioda pro periodické pracovnělékařské prohlídky;
 • zda je u stálého zaměstnance nutno provést novou vstupní pracovnělékařskou prohlídku;
 • zda se u zaměstnance bude provádět výstupní pracovnělékařská prohlídka;
 • zda se u zaměstnance budou provádět následné pracovnělékařské prohlídky.

Žádost o pracovnělékařskou prohlídku

Pokud už se výše uvedenými požadavky nějak prokoušete, musíte dále vypracovat pokud možno bezchybnou žádost o pracovnělékařskou prohlídku.

Jde o dokument, kterým u smluvního poskytovatele (nebo ve stanovených případech u registrujícího poskytovatele posuzované osoby), žádáte provedení pracovnělékařské prohlídky.

I podoba žádosti je upravena hned několika právními předpisy a musí obsahovat takové informace, zejména o rizikovosti práce, o kterých často personalisté nemají hlubší povědomí (např. rizikové faktory pracovních podmínek).

Neposkytnete-li však smluvnímu poskytovateli řádně vyplněnou žádost, může být “černý Petr” ve vašich rukou!

Pracovnělékařské prohlídky - proč jsou důležité a tak složité na správu?

Jaká je praxe u zaměstnavatelů?

V praxi nejčastěji agendu pracovnělékařských prohlídek řeší u větších zaměstnavatelů personalisté, u těch menších vedení (přímo zaměstnavatel, ekonom apod.).

Personalisté mají velmi často žádosti o pracovnělékařské prohlídky předpřipraveny ve spolupráci s odborně způsobilými osobami v prevenci rizik, pouze do nich doplňují údaje o zaměstnancích a prohlídky si následně evidují v Excel tabulce nebo ve svém personálním systému.

Stále velké množství zaměstnavatelů žádosti o pracovnělékařské prohlídky nevede a tito pouze předvyplňují lékařské posudky.

Prostor pro chybu lidského faktoru!

Tento způsob dává obrovský prostor pro chybu lidského faktoru.

Personalisté velmi často, vzhledem ke své odbornosti (a to jim nelze mít za zlé), nedokáží rozpoznat, že v předvyplněné žádosti jsou určité nepřesnosti, nedostatečné údaje nebo zcela chybějící údaje, zejména o rizikovosti konkrétní práce. Tyto “nepřesnosti” nejen, že mohou chybět lékaři, ale mohou z nich plynout další nepřesnosti (např. chybně stanovený rozsah odborných lékařských vyšetření nebo chybně stanovená perioda periodické pracovnělékařské prohlídky).

Velmi často se také používají žádosti, které jsou před chystané již před řadou let zpět a které již neodpovídají dnešním požadavkům po novelách právních předpisů.

Zaměstnavatelé se tak dostávají do nezáviděníhodné situace, kdy sice pracovnělékařské prohlídky pro zaměstnance zajišťují, investují do nich často nemalé peníze, ale provádějí je s faktickými nebo i formálními chybami, takže ve výsledku mohou nést odpovědnost za případné pracovní úrazy nebo nemoci z povolání!

Na co ještě nezapomínat?

V souvislosti s pracovnělékařskými prohlídkami nezapomínejte také na skutečnost, že tyto prohlídky jsou klíčové nejen při uznávání zdravotní způsobilosti k práci u osob ucházejících se o zaměstnání, ale také u stálých zaměstnanců.

Pokud zaměstnanec neprojde pracovnělékařskou prohlídkou, resp. závěr lékařského posudku zní: “pozbyl zdravotní způsobilost / zdravotně nezpůsobilý”, je to důvodem k převedení zaměstnance na jinou práci nebo dokonce k ukončení pracovněprávního vztahu se zaměstnancem.

A co rozhodně nepotřebujete je situace, kdy na základě výsledků lékařské prohlídky se zaměstnancem ukončíte pracovněprávní vztah, tento vás zažaluje a např. po dvou, třech letech soudních pří se domůže spravedlnosti, kdy soud označí lékařský posudek za neplatný, jelikož žádost o pracovnělékařskou prohlídku nebyla dostatečná! Nejen, že budete muset zaměstnance opět zaměstnat, ale budete mu také muset za celou dobu doplatit mzdu.

Jak z toho ven?

Cest je několik.

Zajistěte osobám, které pracovnělékařské prohlídky u vás spravují, kvalitní odborná školení, opakovaná v dostatečných periodách. Zajistěte také dostatečný prostor a podmínky pro spolupráci mezi odborně způsobilou osobou v prevenci rizika, smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb a osobou, která pracovnělékařské prohlídky spravuje.

Nebo využijte profesionální aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek, kterou je SAWAPP.

SAWAPP vám celou agendu značně zjednoduší, ušetří čas, významně omezí riziko chyby lidského faktoru. Profesionální aplikace umí uvažovat všechny podstatné proměnné, které ovlivňují podmínky pracovnělékařských prohlídek, zejména tedy:

 • věk zaměstnance;
 • kategorie práce zaměstnance;
 • rizikové faktory pracovních podmínek;
 • profesní rizika;
 • požadavky jiných právních předpisů;
 • specifické požadavky stanovené v dohodě se smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb;
 • specifické požadavky stanovené orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS).

SAWAPP vám pomůže nejen s vytvořením odpovídající žádosti o pracovnělékařskou prohlídku, obsahující všechny zákonem stanovené informace, ale také správně naplánuje termíny pro periodické pracovnělékařské prohlídky, vytvoří soupis odborných lékařských vyšetření, kterým se musí zaměstnanec při pracovnělékařské prohlídce podrobit. Nezapomínejte také, že zaměstnancům musíte sdělit, jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit.

Aplikace vám pomůže udělat v pracovnělékařských prohlídkách skutečný systém a udržovat si přehled o jejich stavu.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 0 / 5. Počet hodnotících: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram