BOZPforum.cz Magazín Logo

Periody lékařských prohlídek zaměstnanců – neprošvihli jste termín?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Z minulého článku už víte, že provádění lékařských prohlídek je velmi důležité. Chráníte jimi zejména zdraví svých zaměstnanců, ale, také sami sebe před odpovědností za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Dnes se zaměříme na to, jak správně nastavit periody lékařských prohlídek zaměstnanců.

Nestačí si totiž jen ověřit, ještě před zahájením výkonu práce, že je k této práci zaměstnanec zdravotně způsobilý. I během celého průběhu trvání pracovního poměru musíte sledovat, zda práce nepoškozuje zdraví zaměstnance. Musíte provádět tzv. periodické lékařské prohlídky zaměstnanců.

Periody lékařských prohlídek ale plynou z celé řady předpisů a pochopení jejich systému, není vůbec snadné. Proto se při jejich stanovení často chybuje.

Od čeho se tedy odvíjí periody lékařských prohlídek zaměstnanců?

Periody lékařských prohlídek zaměstnanců plynou ze čtyř podstatných faktů, kterými jsou:

 1. kategorie práce zaměstnance (více o kategorizaci prací);
 2. ze skutečnosti, zda je součástí práce riziko ohrožení zdraví;
 3. z požadavků zvláštních právních předpisů;
 4. z nařízení orgánu ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).

Tak. A teď pěkně popořadě.

Kategorizace prací a její vliv na periody lékařských prohlídek zaměstnanců

Abyste vůbec mohli uvažovat o provádění pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců, je podmínkou, mít práce zařazeny do kategorií.

Díky kategorizaci jsou známa rizika. Lékař ví, jak přesně je vlivem práce zaměstnanec ohrožován. Díky tomu přesně zná úkony a způsob vyšetření takového zaměstnance. A čím je práce rizikovější, tím je nutné lékařskou prohlídku provádět častěji.

Periody jsou stanoveny zvlášť pro zaměstnance mladší a starší padesáti let. U starších se periody zkracují. Periody lékařských prohlídek ve vztahu ke kategorizaci prací a věku jsou stanoveny následovně:

 • Kategorie 1: 1 x 6 let / 1 x 4 roky;
 • Kategorie 2: 1 x 4 roky / 1 x 2 roky;
 • Kategorie 2R: 1 x 2 roky / 1 x 2 roky;
 • Kategorie 3: 1 x 2 roky / 1 x 2 roky;
 • Kategorie 4: 1 x rok / 1 x rok.

Nižší perioda platí pro zaměstnance starší padesáti let.

Rizika ohrožení zdraví a jejich vliv na periody lékařských prohlídek zaměstnanců

Rizika ohrožení zdraví představují určité činnosti, u kterých je předpoklad, že zaměstnanci, kteří je vykonávají, by vlivem své zdravotní nezpůsobilosti mohli významně ohrozit sami sebe nebo často také ostatní osoby.

Rizika ohrožení zdraví jsou uvedena v části II, přílohy 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz.

Jde konkrétně o následující činnosti a k nim stanovené periody, opět s rozlišením dle věku zaměstnance do padesáti let a nad padesát:

 1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob.
  • Perioda 1 x 4 roky / 1 x 2 roky
 2. Činnosti epidemiologicky závažné
  • Perioda 1 x 4 roky / 1 x 2 roky
 3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů
  • Perioda 1 x 4 roky / 1 x 2 roky
 4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků
  • Perioda 1 x 4 roky / 1 x 2 roky
 5. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle odst. (1), § 87, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby
  • Perioda platná pro zaměstnance pracující výhradně v kategorii 1: 1 x 6 roky / 1 x 4 roky;
  • Perioda platná pro zaměstnance pracující v kategorii 2, 2R, 3 a 4: 1 x 4 roky / 1 x 2 roky;
 6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům
  • Perioda 1 x 2 roky / 1 x 1 roky
 7. Nakládání s výbušninami, opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu (vyhlášky “50”).
  • Perioda platná pro činnosti nakládání s výbušninami: 1 x 2 roky / 1 x 2 roky;
  • Perioda platná pro ostatní činnosti, dle bodu 7: 1 x 4 roky / 1 x 2 roky
 8. Práce v hlubinných dolech
  • Perioda 1 x 2 roky / 1 x rok
 9. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu
  • Perioda 1 x 4 roky / 1 x 2 roky
 10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů
  • Perioda 1 x 2 roky / 1 x rok
 11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí
  • Perioda 1 x 4 roky / 1 x 2 roky
 12. Hlasová zátěž
  • Perioda 1 x 4 roky / 1 x 2 roky
 13. Noční práce
  • Perioda 1 x 2 roky / 1 x 2 roky
 14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
  • Perioda 1 x 4 roky / 1 x 2 roky.

A co požadavky zvláštních právních předpisů?

Už se nám to začíná pomalu komplikovat, že? Je tedy nutno sledovat nejen kategorii práce zaměstnance, ale také to, jaké činnosti zaměstnanec při práci vykonává. A dokonce, např. u řidičů, je nutno tyto požadavky ještě kombinovat. Naši zákonodárci nelenili, jen co je pravda. Osobně se domnívám, že si práci zkrátka usnadnili. Jelikož požadavky na zdravotní způsobilost některých zvláštních skupin povolání, ponechali v samostatných právních předpisech, namísto aby z nich tyto požadavky vyčlenili a zahrnuli je do rizik ohrožení zdraví.

Požadavků opravdu není málo a jsou nepřehledné…

Je nad rámec tohoto článku, udělat komplexní rešerši všech právních předpisů, které stanoví požadavky na zdravotní způsobilost. Pokud ale svého zaměstnance pověříte nějakou, řekněme zvlášť odpovědnou prací nebo zvlášť rizikovou činností, určitě pátrejte, zda na takovou nejsou kladeny i zvláštní požadavky zdravotní způsobilosti. Níže uvedeme jen některé z nich:

 1. Mladiství zaměstnanci (do 18) let
  • Perioda 1 x rok
 2. Řidiči vozidel dle § 87, zákona č. 361/2000 Sb., úz (tzv. řidič “profesionál”)
  • Perioda 1 x 2 roky / 1 x rok
 3. Osoba řídící drážní vozidlo
  • Perioda 1 x 2 roky / 1 x rok
 4. Osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, které přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, nebo je dávají.
  • Perioda 1 x 3 roky / 1 x rok
 5. Osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy.
  • Perioda 1 x 4 roky / 1 x 2 roky
 6. Osoby, které při své pracovní činnosti provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (dráhy)
  • Perioda 1 x 5 let / 1 x 2 roky.

Mezi další profese, na které jsou kladeny zvláštní požadavky zdravotní způsobilosti, patří např.:

 1. strážníci městské policie;
 2. myslivci;
 3. piloti;
 4. kapitáni plavidel;
 5. pracovníci v jaderné energetice.

Nařízení orgánu ochrany veřejného zdraví

Zejména dříve, před nabytím platnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz, nařizoval orgán ochrany veřejného zdraví, tedy úředníci krajské hygienické stanice, v některých případech periody lékařských prohlídek a často i přesný obsah těchto prohlídek. Zejména v případech pochybností nebo zvláštních rizik. Tato nařízení jsou však i dnes stále platná. Pokud u vás historicky takové nařízení bylo vydáno, je nutno jej respektovat nebo oficiální cestou požádat o zrušení. Argumentem může být právě nová právní úprava pracovnělékařských služeb.

Stanovení period lékařských prohlídek zaměstnanců není jednoduchou záležitostí

Správné stanovení period lékařských prohlídek zaměstnanců opravdu není úplně triviální záležitostí. Je nutno mít nejen správně zařazeny práce do kategorií, ale také znát celou řadu právních předpisů. Smluví poskytovatelé pracovnělékařských služeb by sice měli, ale ne vždy s touto záležitostí pomohou.

Nezbývá ale než konstatovat, abyste si se stanovením period lékařských prohlídek dali opravdu záležet, jelikož jde o velmi zásadní preventivní úkol zaměstnavatele. A ono propadnutí platnosti lékařského posudku, byť o jediný týden, může mít fatální důsledky.

Rizikovost je patrná například u řidičů firemních vozidel. I řidič osobního vozidla, při náhlé mdlobě, kolapsu, může způsobit závažnou dopravní nehodu.

V takovém případě je opravdu nezbytně nutné, mít v rukou jasný doklad o tom, že byl tento zaměstnanec k řízení zdravotně způsobilý!

Doufám, že vám tento článek poskytl dostatečný návod na to, jak se k periodám postavit. V případě, že máte k problematice nějaké dotazy, neváhejte diskutovat v komentářích níže nebo přímo na BOZP fóru zde na webu.

Ing. Vít Hofman
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
×
Ing. Vít Hofman
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 4.5 / 5. Počet hodnotících: 2

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Vzory BOZP ke stažení

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend


Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Prosinec 2021
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
5
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram