BOZPforum.cz Magazín Logo

Aktualizace: 13.12.2020

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 4. prosince 2020 zákon ze dne 1. prosince 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů.

Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti v oblasti prokazování kvalifikačních předpokladů stanovené pro výkon práce v ustanovení jiných právních předpisů nebo na jejich základě, jejichž seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu (dále jen „kvalifikační předpisy“), a to za účelem snížení negativních dopadů vyvolaných mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2.

Zákon bude použitelný na pracovněprávní vztahy trvající v obdobní od 12. března 2020 do 30. června 2021.

Kdy zaměstnavatel nemusí školení zajišťovat?

Po dobu od 12. března 2020 do 30. června 2021 není zaměstnavatel povinen provádět pravidelně se opakující školení zaměstnanců pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovených v kvalifikačních předpisech.

To neplatí v případě, že pravidelně se opakující školení zaměstnavatel provádí elektronickou formou.

U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje i po dobu od 12. března 2020 do 30. června 2021.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v níže uvedených kvalifikačních předpisech se po dobu podle od 11. března 2020 do 30. června 2021 považují za platné, pokud pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.

Seznam dotčený kvalifikačních předpisů

 1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů – § 6c odst. 4;
 2. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. – § 5 odst. 2, § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 8 odst. 3 a § 10 odst. 2;
 3. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů – § 5 odst. 2;
 4. Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách – § 14 odst. 5;
 5. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů – §22 odst. 1 písm. b);
 6. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 44a odst. 6 a § 44b odst. 4;
 7. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů – § 10 odst. 8 a § 10d odst. 2;
 8. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – § 7 odst. 2;
 9. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. – § 22, § 23 odst. 2 a 3 a § 25 odst. 1;
 10. Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 381/2012 Sb. – § 8 odst. 5 a § 9 odst. 3 písm. f);
 11. Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů – § 14 odst. 7 a § 19 odst. 5;
 12. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů – § 10 odst. 3 a § 11 odst. 4;
 13. Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů – § 17b odst. 2 písm. g);
 14. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. – § 32 odst. 8;
 15. Vyhláška č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu – § 12 odst. 6, § 15 odst. 3, § 17 odst. 3 a § 23 odst. 5 písm. d);
 16. Vyhláška č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta – § 17 odst. 1 a 2, § 18 odst. 4, § 19 a § 20 odst. 2;
 17. Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje – § 50 odst. 5.

Školení BOZP a PO

Dle výše uvedeného soupisu právních předpisů je zřejmé, že bude možné vynechat například školení:

 • elektrikářů;
 • obsluhy plynových zařízení;
 • topičů nízkotlakých kotelen;
 • strojvedoucích a dalších osob, zajišťujících provoz drážních vozidel;
 • osob nakládajících s vysoce toxickými látkami;
 • zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně;
 • odborné přípravy preventistů požární ochrany;
 • odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP;
 • koordinátorů BOZP na staveništi.

Kterých školení v oblasti BOZP a PO se zákon nedotýká?

Zákon se netýká níže uvedených školení

U kterých periodu stanoví zaměstnavatel a může ji sám prodloužit

 • školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je prováděno dle ustanovení Zákoníku práce (odst. (2), (3), § 103, Zákona č. 262/2006 Sb., úz). Toto školení se často tematicky rozděluje a spadá do něj například:
  • školení BOZP vedoucích zaměstnanců;
  • školení BOZP zaměstnanců;
  • školení BOZP řidičů “referentů”;
  • školení obsluh motorových manipulačních vozíků;
  • školení obsluh pohyblivých pracovních plošin;
  • školení obsluh křovinořezů;
  • školení jeřábníků;
  • školení vazačů;
  • školení signalistů;

U kterých je perioda stanovena právními předpisy a nemůže být prodloužena

Skutečně tedy zákon pomůže předejít zhoršení epidemiologické situace u zaměstnavatele?

Ve své podstatě je zákon hodně nedokonalý, viz výše uvedený seznam školení, na která se nevztahuje.

Zákon zejména ignoruje požadavek na školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (“školení BOZP”).

To znamená, že zaměstnavatel sice může odložit některá odborná školení, např. pro elektrikáře, obsluhu plynových zařízení nebo topiče, které se zpravidla týkají jen jednotek zaměstnanců a dokonce zcela může vynechat školení o požární ochraně zaměstnanců. Ale stejně bude muset provést školení BOZP.

V případě školení BOZP ale periodu určuje právě zaměstnavatel. Může tak, ale na svou vlastní odpovědnost, tuto periodu prakticky libovolně prodloužit.

Např. absence účinnosti zákona pro odbornou přípravu preventivních požárních hlídek, je až zarážející a to zejména s ohledem na to, že se zákon týká:

 • zkoušek odborně způsobilých osob, techniků požární ochrany,
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o požární ochraně a
 • odborné přípravy preventistů požární ochrany.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 4.7 / 5. Počet hodnotících: 22

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


9 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
9
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram