BOZPforum.cz - logo

Lékařské prohlídky žáků středních škol a studentů vysokých škol na praxích

Odborná praxe je neodmyslitelnou součástí většiny středoškolského a vysokoškolského vzdělávání. Obdobně, jako Zákoník práce ukládá každému zaměstnavateli, ověřit zdravotní způsobilost zaměstnance k práci, ukládá i Školský zákon, resp. zákon o vysokých školách povinnost školy, ověřovat zdravotní způsobilost žáků a studentů. Největší rizika z neodpovídající zdravotní způsobilosti potom logicky hrozí na odborných praxích, kde mohou být vzhledem k rizikům prací stanovený zvláštní podmínky či omezení. Tento článek podrobně rozebere, jak to je s ověřováním zdravotní způsobilosti žáků a studentů.

Pár pojmů na úvod

 • Žák: žák je účasten primárního nebo sekundárního vzdělávání (základní škola, střední škola)
 • Student: je účasten terciálního vzdělávání (vyšší odborná škola, vysoká škola, celoživotní vzdělávání, atd.).
 • Praktické vyučování: praktické vyučování se člení na odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu, a to podle jednotlivých oborů vzdělání.
  Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
  Při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisu (zákon č. 258/2000 Sb., úz) nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpise.
 • Praktická příprava: praktické přípravy se účastní studenti vyšších odborných škol. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve škole nebo formou odborné praxe na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a které mají se školou uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách pro její konání.
  Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), úz.
 • Zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), úz.
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, úz.
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), úz.

Co to jsou lékařské prohlídky ke vzdělávání a jak se zdravotní stav hodnotí?

Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání nebo lékařské prohlídky se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke konkrétní práci nebo vzdělávání.

Zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní způsobilosti při lékařských prohlídkách se hodnotí na základě

 1. informací zjištěných při dohledu, nejde-li o případ, kdy lékařskou prohlídku vykonává registrující poskytovatel;
 2. údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele (nebo školy) o provedení lékařské prohlídky;
 3. závěrů základního vyšetření a popřípadě dalších odborných vyšetření a
 4. údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „zdravotnická dokumentace registrujícího poskytovatele“), pokud se takový výpis podle zákona nebo této vyhlášky vyžaduje; je-li ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě poskytovatelem pracovnělékařských služeb (dále jen „zdravotnická dokumentace o pracovnělékařských službách“) dříve vyžádaný výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele a tato skutečnost je uvedena v žádosti o výpis, v novém výpisu lze v případě zjištění změn ve zdravotním stavu posuzované osoby registrujícím poskytovatelem uvést pouze údaje za období od vydání dříve vyžádaného výpisu.

Zdravotní způsobilost posuzované osoby se posuzuje vždy ve vztahu ke všem rizikovým faktorům, které jsou součástí výkonu práce nebo činnosti, a pracovním podmínkám, za nichž je práce nebo činnost vykonávána.

Jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, zdravotní stav žáka nebo studenta se posuzuje:

 • ve vztahu ke všem činnostem vykonávaným v průběhu vzdělávání,
 • ve vztahu podmínkám, za kterých je praktické vyučování nebo praktická příprava vykonávána, a
 • současně se zohledňuje profesní profil absolventa příslušného oboru vzdělání
 • a vychází se z údajů uvedených v žádosti.

Kdo ověřuje zdravotní způsobilost žáka nebo studenta?

Které zdravotnické zařízení, resp. "čí" lékař provede ověření zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta záleží na několika faktorech. Jednotlivé možnosti jsou níže uvedeny.

I. Praxe na pracovišti právnické nebo fyzické osoby

Poskytovatel pracovnělékařských služeb právnické osoby / fyzické osoby.

II. Praxe na pracovišti fyzické osoby samostatně výdělečně činné

Registrující poskytovatel fyzické osoby samostatně výdělečně činné, a pokud tato osoba nemá registrujícího poskytovatele, poskytovatel pracovnělékařských služeb školy.

III. Praxe pouze ve škole nebo školském zařízení

Registrující poskytovatel osoby, u níž má být zdravotní způsobilost posouzena, a pokud tato osoba nemá registrujícího poskytovatele, poskytovatel pracovnělékařských služeb školy.

IV. Praxe ve škole i na pracovišti právnické osoby, fyzické osoby nebo fyzické osoby samostatně výdělečně činné

Zahajuje-li se praktické vyučování nebo praktická příprava

 1. ve škole, pak smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb školy;
 2. na pracovišti právnické osoby, fyzické osoby nebo fyzické osoby samostatně výdělečně činné, pak smluvní poskytovatel této osoby.

Kdy se lékařská prohlídka provádí?

Lékařská prohlídka žáka nebo studenta se vždy provádí před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a ve stanovených případech, také v jejich průběhu.

Kdy není nutné ověření zdravotní způsobilosti před odbornou praxí provádět?

Posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání před jejím zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu se neprovede:

 1. je-li v rámci praktické přípravy nebo praktického vyučování vykonávána činnost za podmínek obdobných výkonu práce zařazené do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem;
 2. jestliže tato příprava nebo vyučování začíná v době kratší než 12 kalendářních měsíců ode dne vydání lékařského posudku podle bodu 1 a pokud nedošlo během této doby ke změně zdravotního stavu; posouzení zdravotní způsobilosti se v tomto případě provede nejdéle do 12 kalendářních měsíců ode dne zařazení osoby na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nebo
 3. jestliže jiný právní předpis upravující soustavu oborů vzdělání ve středním a vyšším odborném vzdělávání nestanoví podmínky zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Druhy lékařských prohlídek ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání

Podobně jako u zaměstnanců, tak i u žáků a studentů existuje několik druhů lékařských prohlídek. Jednotlivé jsou rozebrány níže v podkapitolách.

I. Lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání

Lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání ve střední škole nebo vyšší odborné škole se provádí se před podáním přihlášky ke vzdělávání do příslušného oboru vzdělání.

II. Lékařská prohlídka v průběhu vzdělávání

Lékařská prohlídka žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání se provádí ve dvou případech, kterými jsou:

 1. změna zdravotního stavu;
 2. před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání neprovádí (viz kapitola výše).

III. Periodická lékařská prohlídka

Periodická lékařská prohlídka žáka nebo studenta se provádí jedenkrát ročně, pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce. Rizikovými pracemi jsou práce kategorie 2R, 3 nebo 4. Dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu.

Lékařské prohlídky v průběhu vzdělávání a periodické lékařské prohlídky se provádějí na základě žádosti ředitele školy.

Předávání informací

Jde-li o praktické vyučování nebo praktickou přípravu uskutečňovanou na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel školy pro účely žádosti od těchto osob údaje o

 • druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat, a
 • o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a
 • míře rizik vyjádřené kategorií práce.

Kdo hradí lékařské prohlídky žáků a studentů?

posuzování zdravotní způsobilosti žáků střední školy nebo studentů vyšší odborné školy, včetně lékařských prohlídek, hradí právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, kde se uskutečňuje vzdělávání, jehož součástí je praktické vyučování nebo praktická příprava.

Závěr

Chcete-li z pozice zaměstnavatele na odbornou praxi přijmout žáka či studenta, v první řadě byste měli zahájit komunikaci s ředitelem dané školy a zjistit, zda žák / student již zahájil praktické vyučování ve škole. Následně řediteli školy předejte informace o rizikovosti práce, kterou u vás bude žák / student vykonávat. Zejména informace o druhu a režimu práce, o zdravotních a bezpečnostních rizicích a o kategorizaci práce. Rozhodně je pro vás také důležité, dohodnout si podmínky tak, abyste před prvním pověřením žáka prací měli k dispozici platný lékařský posudek o jeho zdravotní způsobilosti a měli tak jistotu, že prací nepověříte zdravotně nezpůsobilého žáka / studenta. Celou problematiku je rovněž vhodné konzultovat s vaším smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

České předpisy jsou naneštěstí, nejen v oblasti lékařských prohlídek žáků a studentů, velmi komplikované. Řádné pochopení problematiky vyžaduje nejen dostatečné odborné znalosti (např. kategorizace prací a ostatních právních předpisů), ale také dostatek času věnovaného studiu. Článek měl všechny požadavky zesumírovat a pokud možno vysvětlit. Přesto, budete-li mít dotazy, neváhejte se ptát níže v komentářích.

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Ing. Vít Hofman

Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2020
Vytvořeno k záchraně životů!
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram