BOZPforum.cz Magazín Logo

V případě, kdy se zaměstnanci stane pracovní úraz, má za něj zaměstnavatel odpovědnost a je povinen tento úraz odškodnit. Zaměstnavatel se však v zákonem stanovených případech může své odpovědnosti zcela nebo zčásti zprostit a odškodnění zaměstnanci krátit. Tento článek vás seznámí s tím, co vše je nutné splnit, aby krácení odškodnění za pracovní úraz bylo možné.

Pár definic a faktů úvodem

Aby bylo pochopení tohoto článku snadnější, níže bude vysvětleno pár základních pojmů.

Co to je pracovní úraz?

Pracovní úraz je definován § 271k, Zákoníku práce následovně:

Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 273§ 274).
Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Kdo rozhoduje o uznání pracovního úrazu?

O uznání či neuznání úrazu jako úrazu pracovního či nikoliv, rozhoduje zaměstnavatel. Pokud zaměstnanec s rozhodnutím zaměstnavatele nesouhlasí, může se obrátit na soud, který jako jediný může rozhodnutí zaměstnavatele změnit.

Ve vyjednávání a přesvědčování však zaměstnanci mohou pomoci také vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele, zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, odbory nebo oblastní inspektorát práce.

Jaké druhy náhrad (odškodnění) se v případě pracovního úrazu zaměstnanci poskytují?

Utrpí-li zaměstnanec pracovní úraz, zaměstnavatel je povinen poskytnout mu:

 1. náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (dle § 271a, Zákoníku práce);
 2. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (dle § 271b, Zákoníku práce);
 3. náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění (dle § 271c, Zákoníku práce);
 4. náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením (dle § 271d, Zákoníku práce);
 5. náhradu za věcné škody (dle § 271e, Zákoníku práce);
 6. jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance (dle § 271f, Zákoníku práce).

Kdy může zaměstnavatel náhrady krátit?

Zaměstnavatel může výše uvedené náhrady za pracovní úraz krátit jen v případě, kdy se částečně nebo zcela zprostí své povinnosti nahradit škodu. Podmínky zproštění se povinnosti přesně definuje Zákoník práce a to následovně.

Zproštění se povinnosti zaměstnavatele zcela

Možnost zcela se zprostit povinnosti nahradit škodu upravuje odst. (1), § 270, Zákoníku práce.

Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla

 • tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a 
  • jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo
 • v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit,

a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

Zproštění se povinnosti zaměstnavatele zčásti

Možnost zčásti se zprostit povinnosti nahradit škodu upravuje odst. (2), § 270, Zákoníku práce.

Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-li, že vznikla

 • tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a 
  • jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo
 • v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit,

a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy nebo

 • proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Zprostí-li se zaměstnavatel povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, je povinen určit část, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění. Toto se často děje prostřednictvím tzv. škodní komise, která o svém zasedání vypracuje písemný doklad.

V případě, kdy se zaměstnavatel zčásti zprošťuje povinnosti nahradit škodu z důvodu, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování, je však povinen uhradit alespoň jednu třetinu škody nebo nemajetkové újmy.

Při posuzování, zda zaměstnanec porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zaměstnavatel nemůže dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.

Co to vše znamená?

Výše uvedené v praxi znamená, že pro zaměstnavatele není vůbec snadné, zprostit se své povinnosti nahradit škodu vzniklou pracovním úrazem.

Zaměstnavatel vždy musí prokázat, nejen, že úrazem postižený zaměstnanec byl řádně proškolen o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, ale také, že znalost těchto předpisů zaměstnancem kontroloval a z nich plynoucí opatření byla vyžadována a dodržována.

Příklad z praxe

Pracovní úraz

Zaměstnanci při vrtání děr stojanovou vrtačkou vletí špona do oka a oko mu poraní.

K úrazu mohlo dojít proto, že zaměstnanec nepoužil osobní ochranné pracovní prostředky – ochranné brýle proti mechanickým rizikům.

Zaměstnavatel, aby se mohl zprostit povinnosti nahradit škodu, musí prokázat:

 • že zaměstnance prokazatelně proškolil o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, tj. zejména s následujícími dokumenty:
 • že u zaměstnance prováděl přezkoušení jeho znalostí, aby si byl jistý, že disponuje znalostmi plynoucími z dokumentů, které byly předmětem školení;
 • že vyžadoval a kontroloval, aby zaměstnanec při vrtání používal stanovené OOPP (ochranné brýle).

Vše výše uvedené je samozřejmě ideální prokázat písemně.

Při provádění kontrol, např. prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, vám může pomoci vzorový formulář pro kontrolu OOPPvzorový formulář pro kontrolu dodržování BOZP zaměstnanci.

Pokud se ale při šetření pracovního úrazu například zjistí, že vrtačka byla při údržbě neodborně opravena, kdy byl změněn převodový poměr nebo vyměněn celý elektromotor a tím došlo k násobnému navýšení otáček oproti výrobnímu nastavení, pak absence ochranných brýlí pravděpodobně není jedinou příčinou škody a zaměstnavatel se nemůže zcela zprostit své povinnosti odškodnit úraz.

Podobně tomu je také v případě alkoholu.

Představme si pracovní úraz, kdy zaměstnanci zachytí a poraní ruku rotující stroj. K zachycení dojde z důvodu, že byl zaměstnavatelem odstraněn ochranný kryt nebo byl tento stav zaměstnavatelem tolerován. I v případě, kdy je po úraze zaměstnanci zjištěna značná hladina alkoholu v krvi, např. i více než 2‰, nemůže se zaměstnavatel zprostit své odpovědnosti zcela. K úrazu by totiž pravděpodobně nedošlo, pokud by ochranný kryt nebyl demontován. Stejně tak by ale k úrazu nemuselo dojít, pokud by zaměstnanec nebyl opilý.

Závěr

Závěrem lze konstatovat jediné. Chcete-li mít možnost zprostit se povinnosti nahradit zaměstnanci škodu vzniklou pracovním úrazem, musíte BOZP řešit komplexně. Je potřeba mít správně nastavený celý sytém, od hodnocení rizik, přes školení, až po kontrolní činnosti. Toho lze dosáhnout jedině soustavnou a vytrvalou prací a zapojením zejména všech vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení.

Nezapomínejte také, že tento článek se nevztahuje jen na drobná poranění, kde je škoda “pár” tisíc korun, ale na všechny úrazy, včetně úrazů smrtelných nebo i hromadných, kdy může jít o škodu v řádu milionů korun!

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 4.3 / 5. Počet hodnotících: 3

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram